Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Trafikksikkerhet

Generell info

I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det beskreveten visjon om et  transportsystem som er  universelt  utformet, og  at  det  ikke  skal  forekomme  ulykker med  drepte  eller  hardt  skadde  i  transportsektoren. Videre er det angitt et delmål om at antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken skal være halvert innen 2024.

 • I handlingsplanen for trafikksikkerhet i Akershus 2011-2014 er det beskrevet en nullvisjon: Et  transportsystem som ikke fører til drepte og ingen  hardt skadde. Den er en visjon og ikke et mål – og skal være noe å strekke seg etter. Nullvisjonen forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i veisystemet.
 • Ski kommuneplan 2011-2022 beskriver en rekke mål og visjoner:  Transportsystemet  i  Ski  skal  være  effektivt  og  miljøvennlig,  med  tilgjengelighet  for  alle  og  med  lavest mulig behov for biltransport. Det skal på enrasjonell måte knytte kommunen sammen og til resten av hovedstadsregionen.  Trafikksikkerhet vil ha høy prioritet i planperioden, både på kommunale og fylkeskommunale veier.  Trygge  skoleveier  skal  prioriteres  både  i  den  lokale  trafikksikkerhetsplanen  og  i  kommunens innspill til prioriteringer knyttet til fylkesveier.  Bedre  tilrettelegging  for  fotgjengere  og  syklister  er  et  viktig  tiltak  for  å  skape  tryggere  trafikkforhold, god fremkommelighet og for å bidra til øktfysisk aktivitet for hele befolkningen.  Transportsystemet skal gi miljøvennlige og trafikksikre løsninger tilknyttet boligområdene, og minimalisere de negative trafikale virkningene av gjennomgangstrafikk.
 • Ski  kommune  er  godkjent  som  «et  trygt  lokalsamfunn».  Dette  forplikter  oss  til  å  arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer og forebygge skader og ulykker.  Den kommunale trafikksikkerhetsplanen skal:
 • Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i Ski kommune gjennom systematisk opplæring og holdningsskapende arbeid for barn, unge og voksne.
 • Synliggjøre trafikkfarlige områder på kommunale veier og foreslå tiltak.  Tiltakene gir grunnlag for å søke midler fra Aksjonskoleveg.
 • Identifisere trafikkfarlige punkter på fylkeskommunale veier i Ski kommune og påvirke Statens vegvesen til å utbedre disse.

Trafikksikkerhet i Ski kommune

Ski kommune er et sertifisert Trygt lokalsamfunn og godkjent som en Trafikksikker kommune

For å ivareta trafikksikkerheten i kommunen er det utarbeidet en trafikksikkerhetsplan som rulleres hvert 4 år. Det utarbeides også en tilhørende handlingsplan som rulleres hvert år. Her kan publikum komme med forslag til nye trafikksikkerhetstiltak. Forslagene blir så lagt fram for politisk behandling hver høst, og det er opp til politikerne å prioritere hvilke forslag som skal gjennomføres. Forslag sendes til Ski kommune på e-post: postmottak@ski.kommune.no.

Du som har eiendom som grenser inn til offentlig trafikkareal må bidra til at vegetasjon ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.

Slik bidrar du til god trafikksikkerhet:

 • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen eller ut over fortau /veibane
 • Hekk, busker og trær vokser raskt til høyder og bredder som hindrer fri sikt
 • I veikryss og avkjørsler er det spesielt viktig med fri sikt, Se brosjyren "Klipp hekk og busker! Veileder til et trafikksikkert nærmiljø"
 • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon
 • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys
 • Trafikanter, vedlikeholdsmaskiner og utrykningskjøretøyer må ikke bli hindret
 • Derfor er det viktig at du klipper hekk, busker og trær på eiendommen din når det er nødvendig

Forslag til trafikksikkerhetstiltak

Alle som har forslag til trafikksikkerhetstiltak langs offentlig veg - kommunal eller fylkeskommunal- kan sende forslaget til Ski kommune, Kommunalteknikk. Alle innkomne forslag vil bli behandlet i den årlige rulleringen av kommunens tiltaksplan for trafikksikkerhet. Dette gjennomføres høsten 2019.

Frist for innsendelse av forslag er 15 august 2019.

Sendes elektronisk til Postmottak: Postmottak@ski.kommune.no

Kontaktperson: Morten Sandaker.

Trafikksikkerhetsplaner

         Tiltaksplan trafikksikkerhet 2019

Andre normer og reglementer

 "Klipp hekk og busker! Veileder til et trafikksikkert nærmiljø"


Publisert: 19.03.2019 14:08
Sist endret: 21.03.2019 14:55