Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vei og park

Meld fra til oss

Her kan du melde fra om feil og mangler med vei, vann og avløp:

Kl.08.00-15.00: tlf. 64 87 87 00

Kl.15.00-08.00: tlf. 64 87 12 66 

 

Kommunalteknikk har ansvar for vedlikehold av alle kommunale veier, gangveier og fortau samt delvis vedlikehold av enkelte driftsveier. Vei- og parkseksjonen har to avdelinger:

 • drift og vedlikehold av veier og grøntanlegg.
 • verksted, bilpark og lager.

Mange av de kommunale veiene er bygd på en måte som ikke oppfyller nødvendige krav med dagens trafikkbelastning. Det er ofte grusveier som har fått asfaltdekke uten nødvendig forsterkning av veifundament og uten tilstrekkelig drenering av veikroppen. Dette medfører at normal slitasje får store konsekvenser og det oppstår lett skader på veiene gjennom året, og da særlig i forbindelse med teleløsningsperioden.

Samlet utgjør dette omtrent 146 km, med veier av varierende standard.

Maskinparken Veiseksjonen har også ansvaret for disponeringen av maskinparken og har førere til de fleste maskinene og bilene. Dette fører til at personell fra seksjonen i stor grad deltar i oppgaver ved andre seksjoner som medfører behov for biler og maskiner. Dette gjelder spesielt anleggsdrift i egen regi innen vann og avløp.

 

Vedlikeholdet på vei kan deles i to sesonger:

Sommerveier

Vei og park har ansvar for vedlikehold av alle kommunale veier, gangveier og fortau.

Samlet utgjør dette omtrent 146 km. med veier av varierende standard.

Sommervedlikeholdet består av flere varierte oppgaver. Man kan i hovedsak dele dette opp i renhold, reparering og forebyggende vedlikehold. Kommunen er relativt godt utstyrt med materiell til rengjøring.

Veistandard Mange av de kommunale veiene er bygd på en måte som ikke oppfyller nødvendige krav med dagens trafikkbelastning. Det er ofte grusveier som har fått asfaltdekke uten nødvendig forsterkning av veifundament og uten tilstrekkelig drenering av veikroppen.

Dette medfører at normal slitasje får store konsekvenser og det oppstår lett skader på veiene gjennom året, og da særlig i forbindelse med teleløsningsperioden. Dette er skader det er helt nødvendig å utbedre for å opprettholde veinettets funksjon og en bruker mye av ressursene innen vedlikeholdet til denne typen oppgaver.

Andre oppgaver innen sommervedlikeholdet:

 • Reparering av veibommer
 • Skilting
 • Veimerking
 • Reparering av rekkverk

Det viktigste forebyggende tiltaket for vedlikeholdet er å holde veikroppen mest mulig fri for vann. Typiske oppgaver er vedlikehold av faste dekker, grøfterensk, tømming av sluk og vedlikehold av stikkrenner. Vedlikehold av faste dekker, tømming av sluk og grøfterensk er oppgaver som i stor grad settes ut til entreprenører, da kommunen ikke er bemannet eller har utstyr som er egnet til dette formålet. Dette medfører at innsatsen varierer fra år til år da den er avhengig av økonomi.

Vinterveier

Brøyting, strøing og bortkjøring

Den kommunale snøbrøytingen starter når det har kommet minst 5 cm snø. Ved antydning til glatte veier skal det også saltes eller strøes. Dersom værforholdene ligger til rette for det, skal det saltes i forkant (eventuelt om kvelden).

Følgende veier skal brøytes ved 3 cm snø:

 • Regnbuevegen
 • Snipetjernveien
 • Berghagan
 • Håndverksvegen
 • Skoglia
 • Gamle Vevelstadvei
 • Vardåsveien.

Regnbuevegen og Snipetjernveien har første prioritet, disse skal også saltes eller strøes umiddelbart etter brøyting.

Ca. 40% av brøytingen er satt bort til private entreprenører og resten utføres av kommunale mannskaper. Brøyting og strøing på barnehager og skoler er satt bort til en privat maskinentreprenør.

Her kan du melde fra om manglende strøing/brøyting:

Mellom kl. 08.00 og 15.00: Tlf. 64 87 87 00
Mellom kl. 15.00 og 08.00: Tlf. 64 87 12 66

 

 Idrettsanlegg og parker

 • Drift og vedlikehold av parker i Ski sentrum
 • Rydding av søppel, alle former for vegetasjonskontroll, jordforbedring, planting, klipping m.v.
 • Reparasjon av benker, utsetting og inntaking.
 • Drift og vedlikehold av opparbeidede parkarealer utenfor sentrum (Kråkstad, Langhus og Siggerud)

 Omfatter også bl.a. klipping, planting og søppelfjerning. Videre stelles alle øvrige grøntområder utenfor sentrum, nærmiljøanlegg, lekeplasser utenfor skoleplasser og barnehager samt naturisbaner. Det utføres også trepleie i parker og andre steder.

Friområder og badeplasser

 • Rydding og skjøtsel av friområder, barking av stier, fjerning av kratt og vegetasjonsavfall.

Alle aktiviteter knyttet til badeplasser; krattrydding, klipping av plenarealer, renhold og søppeltømming, drift av toaletter og redningsutstyr.

Idrettsparker

Alle aktiviteter knyttet til drift og vedlikehold av gressbaner og tilhørende tribuneanlegg, mål, merking, klipping m.v. Alle aktiviteter knyttet til drift og vedlikehold av grusbaner, støvbinding, rydding, riving, vintertiltak, salting osv. Treningsfelt og sidearealer rundt idrettsanlegg klippes og ryddes. Drift og vedlikehold av friidrettsanlegg, dekke og utstyr. Omfatter rydding og klargjøring, inklusive merking av arealer reparasjon og fornyelse av utstyr. Drift og vedlikehold av tennisanlegg som merking, dekkearbeider, nett og annet utstyr. Drift og vedlikehold av lysløyper. Preparering, barking, sporkjøring og annen tilrettelegging for bruk.

Trafikkfarlige hekker og busker

Du som har eiendom som grenser inn til offentlig trafikkareal må bidra til at vegetasjon ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.

Her finner du kommunens nye brosjyre som sendes ut våren 2017: "Klipp hekk og busker! Veileder til et trafikksikkert nærmiljø"

Et nytt skoleår er i gang, og det er viktig at barna kan ferdes trygt på skoleveien.

Slik bidrar du til god trafikksikkerhet:

 • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
 • Hekk, busker og trær vokser raskt til høyder og bredder som hindrer fri sikt.
 • I soner som krever fri sikt, skal det være fri sikt.
 • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
 • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
 • Trafikanter, vedlikeholdsmaskiner og utrykningskjøretøyer må ikke bli hindret.

Derfor er det viktig at du klipper hekk, busker og trær på eiendommen din når det er nødvendig.

Telefon kommunalteknikk: 64878700

Opplysninger og skjemaer ang. Arbeidsvarsling

Trykk her for opplysninger og nedlasting

 

Til Meny Kommunalteknikk

 


Publisert: 07.10.2015 13:05
Sist endret: 04.04.2017 13:31