Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vannmåler

Alle eiendommer, boliger og næringsbygg som er tilknyttet offentlig vann og /eller avløp i Ski kommune skal ha installert vannmåler. Årsavlesning av vannmåleren skjer i november/desember hvert år.

Vannmåleravlesning for 2018

Det er nå stengt for registrering av vannmålerstand.

Hvis du ikke har registrert din målerstand vil forbruket bli stipulert, og faktura sendt på grunnlag av dette. Endringer i grunnlaget vil først bli gjort ved neste års avlesning.

Hvor står vannmåleren?

Vannmåleren er vanligvis plassert ved vanninntaket på grunnplanet i huset, ofte i vaskerom, på bad eller kjøkken i nærheten av varmtvannsberederen. Vannmåleren skiftes hvert 10. år og skal være plassert slik at den og tilhørende stengekraner er lett tilgjengelig for utskifting og avlesning.

Vannmåleren ser slik ut:

 

Hvordan lese av måleren?

I informasjonen du får om årsavlesning står forrige målerstand oppgitt på målerkortdelen. Se hvordan målerstanden står oppgitt her, og bruk denne som mal for ny avlesning.

Du skal kun registrere de sorte og hvite tallene i telleverket, da kommunen fakturerer forbruket i hele kubikkmeter (1 kubikkmeter= 1m3 =1000 liter). Begynn avlesningen fra venstre. Ta med alle tall i telleverket på sort eller hvit bakgrunn. Også foranstående nuller. En del målere har også røde tall eller hvite tall på rød bakgrunn. Dette betyr at måleren teller liter som ikke skal rapporteres eller faktureres. De fleste feilavlesningene oppstår når man ikke registrerer inn de foranliggender nuller på telleverket (sorte tall), og i stedet fyller opp registreringsfeltene med tall fra røde felt. Dette vil gi et alt for høyt forbruk.

Registrer din vannmålerstand

Skal nuller og desimaler registreres?

Hvor mange siffer det er i telleverket på måleren o som skal rapporteres er oppgitt på målerkortet. Du kan også se på forrige avlesning, som står oppgitt på målerkortet og på web. Start avlesningen fra venstre mot høyre. Mange overser nuller først i telleverket, men disse skal tas med. Hvis du ser nøye på måleren ser du at enten i telleverket eller i kanten nedenfor telleverket, står et komma og at tallene bak er enten røde eller har rød bakgrunn. Dette er desimaler og skal ikke rapporteres.

Dersom du har tastet feil, kan du logge deg inn på nytt og gjøre en ny registrering av korrekt målerstand.

Vannmåleren er skiftet siden forrige avlesning

Kommunen bytter vannmåleren din ca. hvert 10. år for å sikre at slitasje og elde ikke skal påvirke måleresultatet. Kommunen registrer selv målerstand og forbruk på den måleren som blir demontert og summerer automatisk dette på det forbruket du leser av på den nye måleren.

Hva skjer hvis jeg ikke leser av måleren?

Blir ikke årsavlesning innrapportert vil forbruket bli stipulert, og kommunen vil beregne gebyr og sende faktura på bakgrunn av dette. Utsendt faktura vil ikke bli rettet.

I tillegg påløper et avlesningsgebyr (kr. 750,- + mva.) når avlesningen uteblir.

Jeg er bortreist når måleravlesningen skal leveres

Les av vannmåleren før du reiser bort. På den måten får kommunen mest mulig korrekte opplysninger om ditt forbruk, og du får en mest mulig korrekt faktura. Blir årsavlesningen levert etter forfall, vil forbruket bli stipulert og danne grunnlag for årsavregningen. Utsendt faktura vil ikke bli rettet. Ved for sen rapportering vil avlesningen kun bli registrert som kontrollmåling. Hvis registreringen på web og telefon er stengt, ring kommunen og oppgi målerstanden.

Kan jeg utsette svarfristen?

Nei, kommunen er avhengig av at du melder inn avlesningen innenfor den fristen som er satt. Overholdes ikke fristen vil kommunen stipulere forbruket og beregne gebyr på bakgrunn av dette.Utsendt faktura vil ikke bli rettet. Ved for sen rapportering vil avlesningen kun bli registrert som kontrollmåling.

Utskifting av vannmålere

Ski kommune skifter rutinemessig vannmålere hvert 10. år. Wislan Rør AS utfører arbeidet på vegne av Ski kommune. Kommunen dekker kostnaden ved bytte av måler, forutsatt at den gamle måleren er forskriftsmessig montert og at stengekraner virker tilfredsstillende.

Eierskifte

Forbruk ved eierskifte

Ved salg/overtakelse av fast eiendom bør vannmålerstand rapporteres. Ved bruk av eiendomsmegler er det egne rutiner (se nedenfor). Ved privat skifte, kan du ta kontakt eller sende avlesningen til kommunens postmottak (husk å oppgi hvilken eiendom/ leilighet det gjelder). Kommunen foretar ikke avregning mot kjøper/selger. Eiendomsmeglere benytter som regel en overtagelsesprotokoll ved eierskifte hvor målerstand både på vannmåler og strømmåler skal avleses av partene i fellesskap og returneres til megler. Vannmåleravlesningen rapporteres til kommunen som gir megleren bistand til å beregne kjøper og selgers andel av de kommunale eiendoms-gebyrene på overtagelsestidspunktet, slik at dette kan gjøres opp internt mellom partene.

Vannmåleavlesning som rapporteres/registreres ved salg er ikke årsavlesning! Årsavgift for vann- og avløp er gjennom lovverket sikret med pant i eiendommen (panteloven § 6-1 nr. 2c).  Årsgebyrene følger derfor eiendommen/leiligheten og den som til enhver tid er tinglyst (matrikulert) eier av denne. Avregning skjer kun ved årsskiftet med utgangspunkt i årsavlesningen som skal leveres i desember hvert år.

Oppgjør ved eierskifte

Ski kommune utfører ikke avregning av vann og avløp ved eierskifte.  Dette skjer kun i forbindelse med årsavlesning/årsoppgjør ved årsskiftet. Ved eierskifte bør vannmåleren leses av. Eiendomsmegler skal bistå partene med mellomregning for vann / avløp. For mer informasjon om dette, kontakt eiendomsmegleren. (se også avsnitt om «Forbruk ved eierskifte» ovenfor.)

Beregning av vannforbruk

Innrapportert stand på vannmåler på en eiendom danner grunnlaget for forbruksgebyret på eiendommen (målt i m3): vann etter måler / avløp etter måler. For eiendommer som har eget vann (brønn) men er tilknyttet off. avløp måles forbruket av vann som går til avløp på inntakssiden (vannmåler)

Noen fakta om vannforbruk

Visste du at...

Et glass vann utgjør 0,2 liter
En 5 min dusj utgjør mellom 50-100 liter vann
En vask med vaskemaskin utgjør 10-30 liter vann per kg tørt tøy
En vask med oppvaskmaskin utgjør 18-20 liter vann per vask.
Vask av bilen utgjør 50-100 liter
Drypping fra kran utgjør 3-7m3/år
Rennende toalett utgjør 20-30m3/år
Toalett hvor sisternen henger seg opp/ikke lukker ca. 200m3/år
 
Da du betaler avløpsgebyr for alt vann du bruker blir forbruksprisen linkl. mva ca. 66 kr pr. kubikkmeter (1000 liter). En lekkasje med sakte drypping (7 m3/år) vil da koste deg ca. 450kr/år. Ved hyppig drypping fra kran eller i toalett (30 m3/år) , ca. 2000 kr/år og hvis sisternen på toalettet henger seg opp/ikke lukker (200 m3/år), ca. kr. 13.000/år.

Vann og avløp betales etter målt forbruk, i tillegg til abonnementsgebyr og målerleie.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om vannmåleravlesning eller vann-/avløpsforbruk , kan gebyrkontoret kontaktes på tlf. 64 87 85 94, tast 4.

 


Publisert: 09.12.2015 07:58
Sist endret: 07.01.2019 19:42