Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vann og avløp

Ski kommune forsynes med drikkevann fra Oslo Vann- og avløpsverk (VAV). Vannet har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet.

Meld feil

Nå kan du enkelt melde feil som trykkfall i kraner, tette veisluk og vannlekkasjer til kommunen.

Meld feil her.

Avdeling vann og avløp i Ski kommune innførte våren 2018 Gemini melding, en meldingstjeneste du kan bruke via mobiltelefonen din.

Med Gemini melding kan du som innbygger og abonnent på kommunens vann- og avløpstjenester enkelt melde fra til kommunen om vann- og avløpsrelaterte feil som:

  • trykkfall i kraner
  • tette veisluk
  • kloakklukt
  • vannlekkasjer
  • uvant farge på vannet
  • skadet kumlokk

med mer.

Gebyrer

Avgifter for vann, avløp, renovasjon, slam, vannmålerleie og feiing faktureres kvartalsvis. Forfallsdatoene er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november.

Gebyrene justeres årlig og kommunen har fastsatt at størrelsen ikke skal være større enn selvkost. For en del kommunale tjenester har sentrale myndigheter satt krav om selvkost for kommunale gebyrer. Selvkost setter en øvre grense for lovlig gebyrinntekter.  Hensikten med selvkost som øverste grense er å unngå at kommuner bruker gebyrene til å finansiere annen virksomhet.

2019 Årsgebyrer

2018 Årsgebyrer

2017 Årsgebyrer

2016 Årsgebyrer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Ski kommune 

Vannmåler

Her kan du lese mer om vannmålere.

Drikkevann

Kommunalteknikk har ansvar for den kommunale vannforsyning og omsetning av ca 2,5 mill kbm vann til Ski kommunes innbyggere. Disse vannmengdene og adskillig mer skal videre gjennom det kommunale avløps-system som også er virksomhetens ansvarsområde.

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

Drikkevannskvalitet:

Ski kommune forsynes med drikkevann fra Oslo Vann- og avløpsverk (VAV). Vannet har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet. Vannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder.

Hardhet

I Ski har vi bløtt/mykt vann. Verdien er omtrent 2,5 odH. Det betyr at man ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner. 

Drikkevannsanalyser

Det tas ukentlige prøver og vannet tilfredsstiller de strengeste kravene i Drikkevannsforskriften.

Her kan du se resultatet fra de siste prøvene: 3.12.2019

Kontakt oss dersom du ønsker å se resultater fra tidligere drikkevannsprøver.

Hva skal du gjøre når det varsles at vannet må kokes?

Fettvett

Fett i avløpsrørene er et økende problem. Både private og kommunale avløpsrør kan gå tett hvis matfettet ikke håndteres på riktig måte. I verste fall kan kloakk slå tilbake i rørene og komme inn i kjelleren din.

Her kan du lese om hvordan du skal kvitte deg med matfettet på riktig måte.

Badevann

Fra mai/juni tas det vannprøver jevnlig i Vientjern, Midtsjøvannet, Gjersengen, Bråtatjern og Tussetjern. Fra og med sommeren 2017 testes også badevannskvaliteten i Kloppa. Badevannet testes for diverse tarmbakterier, fosfor fra kloakk og kunstgjødsel, eventuell algeoppblomstring og generell grums som farger vannet.  

Badeplasser i Ski kommune

Skjemaer og reglementer

Skjemaer

Erklæring nærføring med vann og/eller avløp (blankett nr. 104.3)

Ferdigmelding av sanitæranlegg

Registreringsskjema for fettutskillere

Søknad om sanitærabonnement

Reglementer

VA-norm

Vei-norm

Innmålingskrav til VA-data

Sosi Ledningskoder

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative bestemmelser)

Særbestemmelser til Ski kommunes sanitærreglement

Retningslinjer for prefabrikert avløpspumpestasjon

Mal for typisk avløpspumpestasjon - Elektroinstallasjoner

Norm for planlegging og utførelse av veilys

 

Avløpsnettet 

Kloakk fra ca 90% av Ski's beboere blir ført til Nordre Follo kloakkrenseanlegg som ligger ved Vinterbro (Tusenfryd).

Dette er et interkommunalt renseanlegg for kommunene Ski, Oppegård og Ås og er dimensjonert for 40.000 pe.

Det rensede avløpsvannet blir ført via tunnel og ut på dypt vann i Bunnefjorden. Det stilles krav til rensegrad på bestemte parametere i en utslippstillatelse som er gitt av Statens Forurensingstilsyn.

Beboere i Skotbu og Kråkstad er tilknyttet egne renseanlegg med henholdsvis 230 pe og 700 pe og som drives av Ski kommune. Det rensede avløpsvannet blir ført til Hobølvassdraget/Vannsjø via Kråkstadelva. Det stilles tilsvarende krav til disse renseanleggene.

For å få kloakken fram til renseanleggene er det anlagt 135000 m spillvannsledninger/ pumpeledninger med tilhørende kummer, og 57 pumpestasjoner. For å separere kloakk og drensvann er det anlagt 102000 m overvannsledninger/kulverter som fører drensvann ut i bekker og vassdrag.

Private septik- og slamskilleranlegg

Boligeiendommer og hytter som ligger i områder hvor det ikke er kommunalt vann- og/eller avløpsnett har ofte private slamavskillere, tett tank (TT) eller minirenseanlegg som krever jevnlig tilsyn og tømming. 

Ski kommune har har ansvar for tømming av slam fra anleggene. Det er inngått kontrakt med det eksterne firmaet Norsk Gjenvinning As, Region øst (NG) for den praktiske tømmingen. Tømming skjer i henhold til de intervaller som er oppgitt av leverandør/servicemann, normalt årlig. Tett tank (TT) tømmes årlig, ekstra tømming må bestilles av huseier. 

Bestill tømming

Alle bestillinger for tømming av TT eller slamavskillere skal gå igjennom NG sitt kundesenter.

Gebyrer og mer informasjon om slam

Kjelleroversvømmelser

Viktige ting å vite om kjelleroversvømmelser.

Vannkvalitet i vassdrag - PURA

Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er opprettet som en følge av EUs vanndirektiv. Hensikten er å sikre god kjemisk og økologisk vannkvalitet i vårt nærområde. PURA er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Ås, Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård og Oslo.

I regi av PURA pågår det en kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer. Ski kommune er en av kommunene i PURA og mye av informasjon om vannkvaliteten i kommunen ligger i PURAs årsrapporter for vannkvalitetsovervåking. Årsrapportene finner du sammen med mye annen nyttig informasjon på www.pura.no

Gravemelding og arbeidsvarsling

Dersom du skal skal grave i eller ved kommunal vei eller på kommunal grunn, må du sende inn både gravemelding og en plan for arbeidsvarsling.
Hvis du skal grave et sted utenfor offentlig vei men på kommunal grunn, trenger du kun fylle ut gravemelding.

Med arbeidsvarsling menes all bruk av varsling og sikring for å lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig veg. En slik plan skal inneholde informasjon om alle tiltak som blir gjort for å sikre arbeids- stedet mot ulykker og uheldige hendelser.

Les mer om arbeidsvarsling og gravetillatelse på kommunal grunn og vei

 

Kommunale utbyggingsprosjekter

Oversikt over kommunale utbyggingsprosjekter

 

Kontaktinformasjon og telefonvarsling

Meld fra om feil ved vann og avløp ved å ringe: 

Tlf. 64 87 87 00 (mellom kl. 08.00 og 15.00) 

Tlf. 64 87 12 66 (mellom kl. 15.00 og 08.00) 


Telefonvarsling om av vann og avløp

 


Publisert: 02.09.2015 13:37
Sist endret: 11.12.2019 08:21