Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vann og avløp

Ski kommune forsynes med drikkevann fra Oslo Vann- og avløpsverk (VAV). Vannet har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet.

Gebyrer

Gebyrene justeres årlig og kommunen har fastsatt at størrelsen ikke skal være større en selvkost. For en del kommunale tjenester har sentrale myndigheter satt krav om selvkost for kommunale gebyrer. Selvkost setter en øvre grense for lovlig gebyrinntekter.  Hensikten med selvkost som øverste grense er å unngå at kommuner bruker gebyrene til å finansiere annen virksomhet.

 2017 Årsgebyrer

2016 Årsgebyrer

2015 Årsgebyrer

 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Ski kommune 

Vannmåler

Årsavlesning av vannmåleren skjer i desember hvert år.

Her kan du lese mer om vannmålere, avlesning og registrering.

Kommunen sender i forkant ut et vannmåleravlesningskort hvor de aktuelle rapporteringsmetodene (Web, telefon og post), avtalenummer og målepunktID er oppgitt.

I forbindelse med eierskifte skjer rapportering av vannmålerstand ved at kjøper og selger i fellesskap leser av vannmåleren og noterer målerstanden på «Eierskifteerklæringen» som de fleste meglerforetak benytter ved eiendomsovertakelse. Det utfylte skjema returneres til megler.

For øvrige spørsmål om vannmåleravlesning eller vann-/avløpsforbruk , kan gebyrkontoret kontaktes på tlf.: 64 87 85 83, 64 87 85 82 eller 64 87 85 73

Drikkevann

Kommunalteknikk har ansvar for den kommunale vannforsyning og omsetning av ca 2,5 mill kbm vann til Ski kommunes innbyggere. Disse vannmengdene og adskillig mer skal videre gjennom det kommunale avløps-system som også er virksomhetens ansvarsområde.

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

Drikkevannskvalitet:

Ski kommune forsynes med drikkevann fra Oslo Vann- og avløpsverk (VAV). Vannet har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet. Vannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder.

Hardhet

I Ski har vi bløtt/mykt vann. Verdien er omtrent 2,5 odH. Det betyr at man ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner. 

Drikkevannsanalyser

Det tas ukentlige prøver og vannet tilfredsstiller de strengeste kravene i Drikkevannsforskriften.

Resultater fra drikkevannsanalyser

28.03.2017 

 

Hva skal du gjøre når det varsles at vannet må kokes?

 

Skjemaer for nedlasting

Dette gjelder Erklæring nærføring med VA - Ferdigmelding av sanitæranlegg

Gravemelding til Ski kommune - Reg.skjema for fettutskillere

Sanitærabonnement

  

Kjelleroversvømmelser

Viktige ting å vite om kjelleroversvømmelser.

 

Avløpsnettet i Ski kommune

Kloakk fra ca 90% av Ski’s beboere blir ført til Nordre Follo kloakkrenseanlegg som ligger ved Vinterbro (Tusenfryd).

Dette er et interkommunalt renseanlegg for kommunene Ski, Oppegård og Ås og er dimensjonert for 40.000 pe.

Det rensede avløpsvannet blir ført via tunnel og ut på dypt vann i Bunnefjorden. Det stilles krav til rensegrad på bestemte parametere i en utslippstillatelse som er gitt av Statens Forurensingstilsyn.

Beboere i Skotbu og Kråkstad er tilknyttet egne renseanlegg med henholdsvis 230 pe og 700 pe og som drives av Ski kommune. Det rensede avløpsvannet blir ført til Hobølvassdraget/Vannsjø via Kråkstadelva. Det stilles tilsvarende krav til disse renseanleggene.

For å få kloakken fram til renseanleggene er det anlagt 135000 m spillvannsledninger/ pumpeledninger med tilhørende kummer, og 57 pumpestasjoner. For å separere kloakk og drensvann er det anlagt 102000 m overvannsledninger/kulverter som fører drensvann ut i bekker og vassdrag.

Arbeidsvarsling

Trykk her for opplysninger og nedlasting

Årsrapport fra PURA

PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget: Årsrapport for vannkvalitet 2014

Pura

Kontaktinformasjon

Meld fra om feil ved vann og avløp ved å ringe: 

Tlf. 64 87 87 00 (mellom kl. 08.00 og 15.00) 

Tlf. 64 87 12 66 (mellom kl. 15.00 og 08.00) 

 

Til Meny Kommunalteknikk


Publisert: 02.09.2015 13:37
Sist endret: 14.06.2017 16:13