Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vann og avløp

Virksomheten Kommunalteknikk har ansvar for mange oppgaver, et av de mest spennende områdene er vann.

Gebyrtyper for vann- og avløpstjenester

Last ned for 2017 her:

Last ned for 2016 her: 

  • Engangsgebyr for tilknytning
  • Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
  • Gebyr for leie av vannmåler
  • Gebyr for midlertidig tilknytning Gebyrene justeres årlig og kommunen har fastsatt at størrelsen skal ikke være større en selvkost. For en del kommunale tjenester har sentrale myndigheter satt krav om selvkost for kommunale gebyrer. Selvkost setter en øvre grense for lovlig gebyrinntekter.  Hensikten med selvkost som øverste grense er å unngå at kommuner bruker gebyrene til å finansiere annen virksomhet.

  Avlesning og rapportering av vannmåler.

Årsavlesning av vannmåleren skjer i desember hvert år. Kommunen sender i forkant ut et vannmåleravlesningskort hvor de aktuelle rapporteringsmetodene (Web, telefon og post), avtalenummer og målepunktID er oppgitt

 I forbindelse med eierskifte skjer rapportering av vannmålerstand ved at kjøper og selger i fellesskap leser av vannmåleren og noterer målerstanden på «Eierskifteerklæringen» som de fleste meglerforetak benytter ved eiendomsovertakelse. Det utfylte skjema returneres til megler.

For øvrige spørsmål om vannmåleravlesning eller vann-/avløpsforbruk , kan gebyrkontoret kontaktes på tlf.: 64 87 85 83, 64 87 85 82 eller 64 87 85 73

  

Drikkevann

Kommunalteknikk har ansvar for den kommunale vannforsyning og omsetning av ca 2,5 mill kbm vann til Ski kommunes innbyggere. Disse vannmengdene og adskillig mer skal videre gjennom det kommunale avløps-system som også er virksomhetens ansvarsområde .

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

Drikkevannskvalitet:

Ski kommune forsynes med drikkevann fra Oslo VAV. Vannet har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet. 

Små endringer i vannets kvalitet

Vannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet. 

Hardhet

I Ski har vi bløtt/mykt vann. Verdien er omtrent 2,5 odH. Det betyr at man ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner. 

Drikkevannsanalyser

Det tas ukentlige prøver og vannet tilfredsstiller de strengeste kravene i Drikkevannsforskriften.

Resultater finner du her:

Analyserapporter 2016

 

Skjemaer for nedlasting finner du her

Dette gjelder Erklæring nærføring med VA - Ferdigmelding av sanitæranlegg

Gravemelding til Ski kommune - Reg.skjema for fettutskillere

Sanitærabonnement

 

 

Ved varsel Koking av vann

Her kan du laste ned en brosjyre som tar for seg hva du skal gjøre når det varsles at vannet må kokes

Kjelleroversvømmelser

Her kan du laste ned en brosjyre som tar for seg viktige ting å vite om kjelleroversvømmelser.

 

Avløpsnettet i Ski kommune

Kloakk fra ca 90% av Ski’s beboere blir ført til Nordre Follo kloakkrenseanlegg som ligger ved Vinterbro (Tusenfryd).

Dette er et interkommunalt renseanlegg for kommunene Ski, Oppegård og Ås og er dimensjonert for 40.000 pe.

Det rensede avløpsvannet blir ført via tunnel og ut på dypt vann i Bunnefjorden. Det stilles krav til rensegrad på bestemte parametere i en utslippstillatelse som er gitt av Statens Forurensingstilsyn.

Beboere i Skotbu og Kråkstad er tilknyttet egne renseanlegg med henholdsvis 230 pe og 700 pe og som drives av Ski kommune. Det rensede avløpsvannet blir ført til Hobølvassdraget/Vannsjø via Kråkstadelva. Det stilles tilsvarende krav til disse renseanleggene.

Meter på meter med ledningsnettverk For å få kloakken fram til renseanleggene er det anlagt 135000 m spillvannsledninger/ pumpeledninger med tilhørende kummer, og 57 pumpestasjoner. For å separere kloakk og drensvann er det anlagt 102000 m overvannsledninger/kulverter som fører drensvann ut i bekker og vassdrag.

Opplysninger og skjemaer ang. Arbeidsvarsling

Trykk her for opplysninger og nedlasting

Årsrapport fra PURA

PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget: Årsrapport for vannkvalitet 2014

Pura

 

Til Meny Kommunalteknikk


Publisert: 02.09.2015 13:37
Sist endret: 28.02.2017 11:11