Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Renovasjonsteknisk plan

Renovasjonsteknisk plan for Ski sentrum ble vedtatt i kommunestyret 25.10.2017. Planen er gjeldende fra samme dato. Det ble da vedtatt å bruke nedgravde avfallsbrønner som metode for renovasjon av husholdningsavfall i Ski sentrum.

Om planen

I områdereguleringsplanen for Ski sentrum, vedtatt 11 mai 2016 sies det i § 3.24 at det skal utarbeides renovasjonsteknisk plan for planområdet.

Her finner du renovasjonsteknisk plan for Ski sentrum.

Det sies i reguleringsbestemmelsene (sitat): «Avfallsanlegg plasseres under bakken eller innenfor bebyggelsen, eller med annen løsning der arealet ikke eksponeres mot eller gir ulemper for gater eller byrom. Løsninger skal ikke kreve areal på bakken, og kan løses gjennom nedgravde avfallsløsninger i form av nedgravde containere eller avfallssug eller innenfor bebyggelsen. Det skal tilrettelegges for henting med lastebil. Felles avfallsløsning skal etableres for flere kvartaler/felt der forholdene ligger til rette for det».

Planen vil være premissgivende for valg av renovasjonsteknisk løsning for planområdet.

Bakgrunnen for vedtaket om å utrede nye løsninger for renovasjon er at det blir betydelig flere boliger, og tusenvis kvadratmeter nye næringsarealer i området.

Da blir det viktig å ha en renovasjonsteknisk løsning som gir minst mulig ulemper for de som bor, arbeider eller ferdes i området.

Dette blir et viktig element som sammen med de andre tiltak i Funksjons- og designplanen skal kunne bidra til at vi får en god by å bo og leve i.

Planens avgrensning er områdereguleringsplan for Ski sentrum.

Planen ble behandlet politisk i Rådet for likestilling av funksjonshemmede 12.06.2017 og Utvalg for teknikk og miljø 14.06.2017, og ble da vedtatt lagt ut til høring frem til 1. september 2017. Planen ble vedtatt i kommunestyret 25.10.2017.

Fremdrift

Etter at kommunestyrevedtaket ble gjort i oktober 2017 er det avdekket et behov for videre avklaring av noen forhold:

  • Hvem skal sende ut pålegg om å gå over til ny renovasjonsordning?

Er det Follo Ren eller Ski kommune som skal sende ut pålegg om å gå over til nedgravde løsninger?
Dette må avklares.

  • Plassering av nedgravde beholdere

Dette må utredes. Her bør man se Ski sentrum samlet i en plan.

  • Fordeling av kostnader

I og med at det aktuelle området inneholder både nye og eldre boligbygg, og dessuten en god del næringsavfall, så må det utredes hvordan kostnadene skal fordeles i ulike situasjoner.

  • Næringsavfall

Næringsavfall vil utgjøre en vesentlig del av avfallet, spesielt i Ski sentrum innenfor områdeplanens begrensning.
Ski kommune kan si noe om plassering av renovasjonsløsning i reguleringsplanen. Dette
vil også gjelde spørsmål knyttet til for eksempel å ha et avfallsrom i kjeller eller lignende.
Beskrevet løsning skal godkjennes av Follo Ren.

  • Andre typer avfall (grov-avfall, EE-avfall og ting som kan gjenbrukes etc.)

Bør det settes av plass til levering av grov-avfall, EE-avfall etc? Kommunen ønsker at folk skal bruke minst mulig privatbil, og da må det tilrettelegges ordninger slik at det blir mulig for folk å levere avfallet nært opp til der de bor.

Videre er det et behov for å sette av plass til gjenbruksstasjoner i nærområdet, der folk kan lever ting som kan gjenbrukes uten bruk av bil.
Det bør utredes hvor slike plasser bør ligge.

  • Tekniske krav til valgte løsninger

Beskrive tekniske krav til løsninger.

Kommunen arbeider for å avklare om spørsmålene skal utredes av en ekstern konsulent.

Kommunen håper at alt kan være avklart i løpet av første halvår 2018.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om renovasjonsteknisk plan?

Ta kontakt med ingeniør Morten Sandaker i Ski kommune på epost morten.sandaker@ski.kommune.no.


Publisert: 23.01.2017 14:01
Sist endret: 21.03.2019 13:49