Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


DALSKLEIVA - Rehabilitering av kommunale VA-Ledninger

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Line Lid Brække
E-post: linelid.braekke@ski.kommune.no
Telefon: 90 51 50 57

Byggeleder: Steffen Bye
E-post: steffen.bye@ski.kommune.no
Telefon: 95 77 31 91
Byggeleder vil ha den daglige oppfølgingen med anlegget.

Entreprenør:
Herstad Entreprenør AS
Anleggsleder: Lennart Carlund
E-post: lennart@herstadas.no
Telefon: 97 48 33 37

 

Prosjektbeskrivelse

Ski kommune har i dag kommunale ledninger, vann-, spillvann - og overvannsledninger, liggende i Dalskleiva på Langhus. I forbindelse med fremtidig tilkobling av utbyggingsområder i nærområdet har kommunen sett på kapasiteten til ledningene i Dalskleiva. Kontrollen av ledningene har avdekket at deler av de kommunale ledningene er i svært dårlig forfatning og at det er et sterkt behov for rehabilitering.

 Dagens ledninger følger stort sett gang og sykkelveien i Dalskeiva, fra Oppegårdveien i vest til Langhusveien i øst. I forbindelse med rehabiliteringen skal det legges ca 380m med nye vann-, spillvann- og overvannsledninger parallelt med eksisterende ledninger, det skal reetableres veilys og gang og sykkelveien skal rehabiliteres.  Riggplass for anleggsarbeidet vil bli etablert på eiendom 125/340.

 Dalskleiva brukes som skolevei for mange barn og unge. Kommunen har derfor satt krav til entreprenør om at Dalskleiva skal være åpen for myke trafikanter gjennom anleggsperioden.

 I forkant av anleggsstart vil det kunne foregå forberedende arbeider i felten for å klargjøre for prosjektet.

 Fra kommunen sin side vil man organisere seg med en prosjektleder og en byggeleder fra plan og prosjektavdelingen. Byggeleder vil følge opp anlegget daglig i samarbeid med driftsavdelingen i kommunen.

 Foreløpige plan er å starte opp i løpet av februar 2019. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når entreprenør er valgt og fremdrift foreligger.

Oversiktskart - Dalskleiva VA

(oversiktskart: utklipp fra finn.kart.no)

Statusoppdateringer

Herstad Entreprenør AS er tildelt kontrakten på anleggsarbeidet i Dalskleiva.

Rehabiliteringen av det kommunale ledningsnettet i Dalskleiva går sin gang og nærmer seg ferdigstillelse.

I tillegg til rehabilitering av kommunale ledninger i Dalskleiva, er det behov for ytterligere rehabilitering av ledninger i området fra Dalskleiva og østover mot Parkveien. Dette bl.a. som følge av tilrettelegging for videre utbygging i området. Det aktuelle ledningstrekket ligger i kulvert. For å kunne utføre rehabilitering i eksisterende kulvert må man ha tilgang til ledningsnettet. Denne tilgangen vil skje fra Dalskleiva. Arbeidet inne i kulverten vil foregå parallelt med avsluttende ledningstrasé i Dalskleiva.

Store deler av ledningsnettet i Dalskleiva er nå lagt. For å kunne sette det nye anlegget i drift er vi avhengig av å foreta en omkobling i krysset Oppegårdveien/Dalstunet. I perioden det skal foregå graving inntil Oppegårdveien, vil prosjektet sørge for at det er en vakt tilstede på morgenen mellom kl. 07.30-08.15 for å sikre skolebarna en trygg kryssing av Oppegårdveien.

Det vil nå i sluttfasen av prosjektet bli etablert nytt gatelys, i tillegg til at gang-/sykkelveien ferdigstilles. Når prosjektet er ferdig vil riggplassen avvikles. Innkjørte masser til området vil fjernes og plassen istandsettes.

Grunnet arbeidet i eksisterende kulvert vil planlagt ferdigstillelse bli noe forskjøvet. Ny planlagt ferdigstillelse er i slutten av november 2019.

Dalskleiva vil fortsatt være åpen for ferdsel, gående og syklende, gjennom anleggsperioden.

 Dalskleiva - koblingspunkt

Vi beklager de ulempene dette nødvendige arbeidet har for brukere av det aktuelle området, og takker for deres tålmodighet.


Publisert: 22.01.2019 09:25
Sist endret: 26.09.2019 15:14