Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Privat vannforsyning

Ca. 12% av husstandene i Norge får sitt vann fra egen vannforsyning eller mindre fellesanlegg. Vann fra mindre fellesanlegg skal følge drikkevannsforskriften, men for egen vannforsyning til en enkelt husholdning (f.eks. vann fra privat brønn), er normen i drikkevannsforskriften bare veiledende

Boring av brønn

Det kan bores etter grunnvann både i løsmasser og fjell. Grunnvannsbrønner i løsmasser gir normalt de største vannmengdene, men der det ikke finnes egnede løsmasser er boring i fjell eneste mulighet for uttak av grunnvann. Dette er ofte tilfelle for spredt bosetning og fritidsboliger. For informasjon om boring av brønn og om gjeldende regelverk anbefales hjemmesiden til NGU.

Hygienisk sikring av brønn

Undersøkelser viser at de fleste private brønner er dårlig sikret mot forurensning. Med enkle tiltak kan man ofte forhindre at forurenset vann renner inn i brønnen og at smådyr faller i brønnen. Les mer om vannforsyning på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Vannkvaliteten til enhver drikkevannskilde bør undersøkes for å finne ut om bruk av vannet medfører helserisiko eller bruksmessige problemer. Slik undersøkelse bør skje både ved planlegging av nye anlegg og som kontroll av anlegg i drift. Dersom en drikkevannsbrønn blir forurenset, vil kommunen bistå med kartleggingen av mulig forurensningskilder, men prøveanalyser og annen konsulentbistand må bekostes av den enkelte brønneier.

Virksomheter som bør kontaktes ved forurenset brønn er:

Kommunalteknikk: Kan bistå med kartlegging og kontroll av nærliggende kommunale ledninger.Byggesaksavdelingen: Ivaretar kommunens rolle som forurensningsmyndighet og kan pålegge kontroll av mulig forurensningskilder.

Krav til drikkevann ved utstedelse av brukstillatelse eller ferdigattest

Iht. plan- og bygningsloven § 27-1 skal bygning ikke tas i bruk til opphold med mindre det er tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann.

For bygninger som er tilknyttet privat brønner, kreves det en generell bakteriologisk analyse, utvidet bakteriologisk analyse og generell kjemisk analyse. Andre analyser som også anbefales er: jern, mangan og aluminium (nyresyke pasienter tåler ikke Al-holdig vann).

Hva som er tilstrekkelig drikkevann avhenger blant annet av antall personer som bor i huset, alderssammensetning, teknisk standard etc. Erfaringstall viser at behovet normalt ligger mellom 80 og 250 liter i døgnet pr. person. Normalt bør man regne med at en husholdning trenger 200 per person og døgn. På gårder med husdyr må man også ta hensyn til dette ved dimensjonering. Måling eller skjønnsmessig vurdering av vannkildens kapasitet må gjøres i perioder med lav vannføring.

Vannkvalitet

Det lokale Mattilsynet kan gi råd om vannkvalitet, mens akkrediterte laboratorium utfører vannanalyser. Vannanalyser koster penger men er nødvendige for å sjekke at vannkilden har god nok kvalitet. Laboratorium stiller ofte krav til bruk av egne prøveflasker.

Prøvetakning

Hvis det ønskes å benytte seg av samme laboratorium som Ski kommune benytter, kan prøveflasker fås ved henvendelse i servicetorget på Ski rådhus, eller til kommunens driftsstasjon på Drømtorp, Teglveien 18 (ved Ski ishall).

Dersom prøvene leveres på driftssentralen innen kl. 10.30. på tirsdager, kan kommunen bistå med å få fraktet prøvene til analyse. Vannprøvene skal tas samme dag og skal leveres med utfylt bestillingsskjema for private drikkevannsprøver. Det er viktig at prøven tas riktig, se prøvetakingsinstruks for vannprøver.


Publisert: 10.09.2015 12:41
Sist endret: 04.12.2018 14:38