Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Mindre avløpsanlegg

Med mindre avløpsanlegg menes utslipp av sanitært avsløpsvann til renseanlegg fra hus eller hytte som ikke er tilknyttet offentlig avløp. Kommunen må er at alle avløpsanlegg skal tilfredsstille dagens rensekrav.

Søknad om etablering eller oppgradering av avløpsanlegg

Kommunen har ingen lokal forskrift, og forholder seg derfor til forurensningsforskriften kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

Ved etablering av nytt avløpsanlegg eller ved økning av eksisterende utslipp, må det innsendes Søknad om utslippstillatelse  jf. forurensningsforskriften § 12-4. Etablering og endring av avløpsanlegg er også søknadspliktig iht. plan- og bygningsloven § 20-1.

Bruk av nøytral fagkyndig foretak

For valg av riktig avløpsløsning anbefales det å bruke et nøytralt fagkyndig foretak. Foretaket skal ha fokus på å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent. Kommunen stiller krav til bruk av nøytral fagkyndig foretak i områder hvor det er:

  • Grunnforhold med god infiltrasjonsevne.
    Dersom det er mulighet for naturlig infiltrasjon skal det alltid brukes. Dette begrunnes med at naturbaserte anlegg har bedre driftsstabilitet og renseevne enn minirenseanlegg. Naturbaserte anlegg er kostnadseffektive anlegg som ofte kan kombineres med eksisterende anlegg.
  • Mulig konflikt med brønner, vassdrag, eller i sårbare områder.

For informasjon om anleggstyper, søknadsskjema og søknadsprosedyrer, anbefales informasjonssiden<

NIBIO

Leverandører av minirenseanlegg

Før den enkelte leverandør av minirenseanlegg får lov til å etablere anlegg i kommunen, skal det foreligge en avtale mellom kommunen og leverandør. Avtalen skal sikre fremtidig drift og vedlikehold av anleggene og leverandøren i tillegg til årlig rapportering til kommunen. Leverandørene står ansvarlig for å lære opp slamtømmefirmaene som sender inn slamtømmerapport til kommunen når anlegget er tømt.

For informasjon om minirenseanlegg, anbefales informasjonssiden<
Avløp Norge

Avløpsanlegg for hytter

Kommunen har legalisert innlagt vann i hytter dersom det etableres en godkjent avløpsløsning. Som avløpsanlegg for hytter tillates kun bruk av tett tank for klosettavløp og gråvannsanlegg. Dersom det er mulighet for naturbasert avløpsanlegg eller tilknytning til felles minirenseanlegg for bolig, kan det gis tillatelse til dette.

Tilsyn av avløpsanlegg

Kommunen som forurensningsmyndighet plikter å føre tilsyn med at avløpsanlegg fungerer tilfredsstillende. Det må derfor påberegnes tilsyn i form av funksjonstesting. Til dette arbeidet blir det benyttet et uavhengig eksternt firma med nødvendig kompetanse.

Aktuelle lenker


Publisert: 10.09.2015 12:41
Sist endret: 05.12.2018 09:43