Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Adresse og stedsnavn

For deg som har spørsmål om adresse navn og nummer, sted eller bolignummer.

Finn din adresse og stedsnavn i Follokart.

Offisiell adresse tildeles bygninger og ubebygde tomter som brukes til:

 • boligformål
 • friluftsformål
 • næringsvirksomhet
 • offentlig virksomhet
 • annen virksomhet som tjener et større publikum (idrettsanlegg o.l)

Kommunen tildeler/endrer adresse når det er nødvendig, for eksempel:

 • når adkomstveiene endres
 • fradeling av nye tomter og/eller oppføring av nye bygg
 • det er vanskelig å finne fram til en adresse.

Stedsnavn og vegnavn

Hvem bestemmer navnet?

Kommunen er vedtaksorgan for navn på kommunale veier, tettsteder, boligområder, torg, bydeler og kommunale anlegg.

Fylket er vedtaksorgan for fylkeskommunale veier, anlegg og lignende.

Statens kartverk er vedtaksorgan for andre stedsnavn; dvs. navn på steder, elver, sjøer, fjell og lignende. De gjør også vedtak om navn på vegne av andre statlige etater (Statens vegvesen, Jernbaneverket osv.)

Skrivemåten skal være etter regelverk i lov om stadnamn. Skrivemåten for gårdsnavn og bruksnavn skal i utgangspunktet følge den nedarvede uttalen og ha en vedtatt skriveform.

Varsling og høring

Kommunen har varslings- og høringsansvar i alle navnesaker, også der kommunestyret ikke er vedtaksorgan. Kommunen skal sørge for at alle interessenter som eiere, festere, lokale organisasjoner og statens navnekonsulenter skal uttale seg til navnesaken.

Klage

Det kan klages på skrivemåten, ikke på navnevalget.

Adressenummer

Kommunen fatter vedtak om tildeling og endring av offisiell adresse, jfr. matrikkelloven § 21. En eiendom skal tildeles adresse til den vei/gate den har atkomst til. I bygninger med flere leiligheter/lokaler, der disse har atkomst fra forskjellige ytre inngang/oppgang, skal hver enkelt inngang/oppgang tildeles egen adresse.

Adressenummeret skal være logisk og gjøre det lett for publikum, ambulanse, brannvesen, drosjer osv. å finne fram til den aktuelle bygningen/inngangen til boligen. Langs veier brukes oddetall på høyre side sett fra veiens startpunkt, mens partall benyttes på venstre side.

Bokstav i tillegg til husnummeret brukes normalt for å unngå omnummerering til tidligere tildelte adresser.

Les mer om adressenummer i matrikkelforskriften § 52.

Eier har klagerett på vedtaket om hvilken gate eller vei eiendommen eller bygningen skal ha adresse til, eventuelt om det er feil i tildelt adressenummer.

Eier kan pålegges å sette opp og bekoste nummerskilt i samsvar med regler fastsatt av kommunestyret. Husnummerskilt fårs kjøpt i en bygge- eller jernvareforretning.

Bolignummer

Eneboliger og rekkehus har lenge hatt sin egen veiadresse, men det er også viktig at leiligheter i flerboligbygg får sin egen adresse. Dette gjør det lettere å finne fram både for ambulansepersonell og andre.

Adressen til leiligheter kalles bolignummer og benyttes der flere boenheter har samme gateadresse, eksempelvis leiligheter i en blokk.

Tildelt bolignummer viser hvor hver enkelt boenhet ligger i bygningen.

Se eksempel:

 Bolignummer

Har du bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre.

Rekkehus og eneboliger blir ikke tildelt bolignummer, da disse har egen veiadresse.

For bestilling av adresseklistremerker eller spørsmål knyttet til ditt bolignummer, ta kontakt med virksomhet Plan, bygg og geodata.

Adressetilleggsnavn

Etter matrikkelforskriften § 54 kan adressetilleggsnavn inngå i den offisielle adressen. Hensikten er å ta vare på bruksnavn av kulturhistorisk verdi. Adressetilleggsnavn vil som regel være knyttet til et gårdsbruk, men kan også knyttes til den offisielle adressen for en kjent institusjon eller bygning.

Retningslinjer for bruk av adressetilleggsnavn:

 • Adressetilleggsnavnet hentes fra Sentralt stedsnavnregister (SSR). Se faginformasjon SSR.
 • Dersom navnet ikke ligger i SSR, må kartverket kontaktes for innlegging.
 • Vedtatte skrivemåter skal benyttes.
 • Løse tillegg for retning, størrelse osv., som Østre, Store osv, skal tas med dersom de er en del av bruksnavnet (dvs. gjenfinnes i matrikkelen). De plasseres da foran hovednavnet.
 • Tilleggsord som "gård" skal ikke brukes med mindre de er en del av bruksnavnet, eksempel "Solgård".

Se kartverkets retningslinjer for bruk av adressetilleggsnavn.


Publisert: 15.10.2015 13:24
Sist endret: 04.01.2016 11:58