Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljplan for Langhussenteret 3B i Langhus sentrum

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for Langhussenteret 3B i Langhus sentrum i møtet den 31.10.2018. Frist for å sende klage var 10.12.2018.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med 9 blokker like ved Vevelstad stasjon. Bebyggelsen er utformet som frittstående lameller, hvor det er lagt vekt på at alle leiligheter skal få gode solforhold. Lamellene er lagt rundt et åpent felles uteoppholdsareal som ligger et flatt platå. I byggene som er plassert på kanten av platået, i skråningen, er det mulighet for å etablere leiligheter i underetasje. Mot sydvest trappes bygningsvolumene ned i en terrassert bebyggelse. Boligblokkene er hovedsakelig i 4 etasjer, med unntak av de som får underetasjer, og de blokkene som står langs Vevelstadveien. Her blir det opp mot 5 etasjer. Utbyggingsomfang er mellom 200 og 250 boenheter.

Det er lagt vekt på å ta vare på eksisterende grønne kvaliteter på eiendommen, og da spesielt å bevare en del av eksisterende kolle på området med tanke på å utnytte denne som rekreasjonsområde. Skråningen mot nordvest, vest og syd sikres som en grønn buffersone mot Fosstjern og omegn.

Saksdokumenter

A) Reguleringsplankart

B) Reguleringsbestemmelser

C) Planbeskrivelse

D) Illustrasjoner

E) Illustrasjons hefte

F) Uteoppholdsarealer

G) Kvalitetsprogram

H) Miljøprogram

I) Støyutredning

J) Overvann.pdf

K) BGF-regneark

L) Illustrasjon med flomveier

M) Overvann 20 års intervall

N) Trafikkanalyse

O) ROS-analyse

P) Høringsuttalelser

Q) Orientering om klagebehandling

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål til denne planen kan du ta kontakt med avdelingsleder for Plan, Kjersti Gram Andersen, på e-post: KjerstiGram.Andersen@ski.kommune.no

Planinnsyn plan-ID 201702


Publisert: 14.11.2018 09:32
Sist endret: 19.08.2019 13:39