Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030, delplan Ski

Kommunestyret i Ski kommune vedtok ny kommuneplan for Nordre Follo kommune, delplan Ski, i møte den 12.06.2019

En grønnere kommuneplan

Kommunestyret i Ski har vedtatt en ny kommuneplan for Nordre Follo. Kommunestyret i Oppegård har fattet tilsvarende vedtak. Kommuneplanen består av en samfunnsdel som peker ut satsingsområder for nye Nordre Follo kommune og en arealdel som gir rammer for videre utbygging og bevaring av grønne områder.

Samfunnsdelen viser vei mot en kommune som skal være NÆR og NYSKAPENDE. Planen peker ut fire satsingsområder:

  • SAMMEN FOR EN NY KOMMUNE
  • TRYGG OPPVEKST
  • AKTIV HELE LIVET
  • BYVEKST MED GRØNNE KVALITETER

Skal vi nå målene som er knyttet til disse områdene må både kommunen, innbyggere, frivilligheten og næringslivet bidra

Byvekst med grønne kvaliteter

Kommuneplanen for Nordre Follo følger opp mål og føringer gitt i den regionale planen for samordnet areal og transport i Oslo og Akershus. Det betyr at vi bygger bymessig og tett rundt kollektivknutepunkt. Slik skaper vi byliv og gangavstand til daglige gjøremål, reduserer behovet for bilbruk og utnytter den økte kapasiteten på jernbanen når Follobanen åpner. Størst blir utbyggingen i Ski sentrum, Ski vest, Ski øst og sentralt på Langhus – i tråd med planer som allerede er vedtatt og i ferd med å bli gjennomført.

I tillegg til allerede vedtatte planer, åpner kommuneplanen også for ytterligere fortetting rundt kollektivknutepunktene ved Langhus stasjon og i områder som grenser mot Ski sentrum. Kommunestyret har vedtatt at det kan bygges boliger på deler av Berghagan i Langhus som i dag er næringsområde, og åpner for mindre fortettingsprosjekter ved Langhus stasjon og på Vardåsen vest for Ski sykehus. Det er også åpnet for en mindre utvidelse av eksisterende fortettingsområde på Skorhaugåsen sentralt i Ski. I tillegg er det er lagt inn to nye utbyggingsområder - Røis på Skotbu og Østreng/Skolehagen sentralt på Langhus. Kommuneplanen legger opp til at vi skal bygge mer konsentrert enn tidligere. På den måten reduserer vi nedbyggingen av grønne områder.

Jonsurdåsen - Bråten - Slora fortsatt grønn

Med den nye kommuneplanen har vi lagt grunnlag for en grønnere kommune. Om lag 740 dekar som i tidligere planer har ligget som utbyggingsformål har blitt grønne områder i den nye planen. Hele utbyggingsområdet Jonsrudåsen – Bråten – Slora på Langhus er tatt ut av kommuneplanen. Kommunestyret har også valgt å ta ut et fremtidig utbyggingsområde ved Mørk på Skotbu som kommer i konflikt med 0-visjonen om tap av matjord, og vedtatt et nytt friområde ved Holen – St. Hansveien rett sør for Hebekk skole.

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for den nye kommuneplanen. Som oppfølging av bærekraftsmålene skal Nordre Follo kommune ta miljøansvar og være en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet.

En plan for den nye kommunen

Samfunnsdelen av kommuneplanen vil bli lagt fram for det nye kommunestyret i Nordre Follo høsten 2019, med anbefaling om at planen blir et sentral styringsverktøy for den nye kommunen. Arealdelen vil fungere som en delplan for tidligere Ski kommune fram til Nordre Follo velger å utarbeide en ny felles plan for hele kommunen. Ski og Oppegård har vedtatt arealstrategier og planbestemmelser som i all hovedsak gir felles føringer for forvaltning av arealer i Ski og Oppegård. Dette gjør at de to delplanene kan fungere som hensiktsmessige styringsverktøy for folkevalgte og administrasjonen i Nordre Follo også inn i den nye kommunen.

Saksdokumenter

Kommuneplanens samfunnsdel - Ski

Kommuneplanens arealdel - Ski

Kommuneplanens bestemmelser - Ski.

Kommuneplankartet

Temakart 1-8 (Temakart 9 omhandler ikke delplan Ski, kun delplan Oppegård)

Temakart 10-17

 

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet kan du sende henvendlse til e-post postmottak@ski.kommune.no.
Du kan også kontakte leder for planavdelingen i Ski kommune, Kjersti Gram Andersen, på telefon 94 13 82 90 eller e-post kjerstigram.andersen@ski.kommune.no.

Les mer

Arbeidet med ny kommuneplan for Nordre Follo har en egen nettside hvor informasjon blir lagt ut fortløpende.

Nordre Follos nettside


Publisert: 04.01.2019 12:59
Sist endret: 18.10.2019 14:33