Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunedelplan for Ski Øst

Bydelen skal bidra til å løse Ski bys vekstbehov fram mot 2030, og gi et langsiktig utviklingspotensial for Ski by.

Om planen

Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret i møte 17.6.2015 og erstatter samtidig midlertid forbud mot tiltak som gjaldt for deler av planområdet. Etter vedtaket forelå det fortsatt innsigelser fra regionale myndigheter, slik at vedtatt plan ikke var rettskraftig. Planen ble derfor oversendt til kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Departementet vedtok i sitt brev av 7.11.2016 at innsigelsene delvis tas til følge og at planen vedtatt av kommunestyret endres på noen punkter.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Hensikten med planen er å legge til rette for utviklingen av Ski øst i et langsiktig perspektiv og å følge opp kommuneplanens målsettinger. Kommunedelplanen fastsetter kun rammer for fremtidig utvikling av område. Utbyggingen forutsetter at delområdene detaljreguleres og nødvendiginfrastruktur er opparbeidet, jfr. pkt. 2 og 3 i planbestemmelsene. Hva som er tillatt i de enkelte byggeområdene framgår blant annet av pkt. 14-17 i planbestemmelsene

Status

Kommunen er i jevnlig dialog med eiendomsaktørene i Ski øst. Det er foreløpig ikke avklart hvordan videre samarbeid skal gjennomføres. Det er behov for utbygging av skolekapasitet, mest i den sørøstlige delen av Ski tettsted, men dette krever en rekke avklaringer.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til utviklingen av Ski øst kan du ta kontakt med saksbehandler Helén Liebig-Andersen på e-post: helen.liebig.andersen@ski.kommune.no

Se saksdokumenter

På Planinnsyn kan du se alle saksdokumenter som fulgte saken til poltisk behandling i 2016.

Planinnsyn

 


Publisert: 04.12.2018 12:26
Sist endret: 19.08.2019 13:38