Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for svømmehall på Langhus

Kommunestyret har i møte den 20.mars 2019 vedtatt planforslag for svømmehall på Langhus

Om planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en ny svømmehall og flerbrukshall i tilknytning til dagens idrettspark.

Vedtak

Planforslaget ble vedtatt i kommunestyret den 20.mars:

"Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for svømmehall på Langhus med de endringer og tillegg som nevnt i avsnitt «Forslag til endringer etter offentlig ettersyn», og med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

  • § 2.4. Miljøkvalitet (§ 12 - 7 nr 3, 12 ) om parkering endres setningen om at "minimum 5 % av parkeringsplassene for bil skal utformes som handicapplasser." til "Minimum 10 % av parkeringsplassene for bil skal utformes som handicapplasser."
  • Nytt punkt: Det må etableres en midlertidig hjulvaskestasjon for lastebiler før arbeidene på tomta starter.

Rådmannen bes sikre at etablering av ny svømmehall i Langhus Idrettspark ikke forhindrer muligheten for å snu eksisterende fotballbane 90 grader og på den måten tilrettelegge for etablering av to 11-er fotballbaner.

Oversendelsesforslag 1:
Dette er i et område med mye aktivitet og mange ulike fremtidsplaner. Rådmannen bes derfor se fremtidig bruk av Langhuset, samt realiseringen av flerbrukshall tilrettelagt for turn nord i planområdet i sammenheng med idrettens planer om nytt flerbruks-tribunebygg og parkeringsbehovet i områdene, samt vedtaket i KST sak 5/19.

Oversendelsesforslag 2:

  1. I detaljreguleringen følges det opp at beskrivelsen av hjulvaskeanlegget også omtaler nødvendig asfaltering og spyling av offentlig vei.
  2. I detaljreguleringen bes rådmannen se på forsterkede krav til arbeidstid og støygrenser.»

Saksdokumenter

Samlet saksframstilling.pdf

Vedtatt plankart.pdf

Vedtatte bestemmelser.pdf

Klagemulighet

Det er sakens parter som har klageadgang. Dersom det ikke er angitt en bestemt klagefrist i kunngjøring av planvedtaket, vil klagefristen være 3 uker fra den dag dette brev kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom du klager for sent, vil kommunen ikke ta klagen til behandling. Du kan søke om å få forlenget fristen, men da må du oppgi årsaken til at du ønsker forlenget frist. Søknad om forlenget frist, bør foreligge før vanlig klagefrist utløper.

Klagen vil bli lagt fram for plan- og byggesaksutvalget. Dersom klagen ikke tas til følge av utvalget, vil klagen bli videresendt fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Klagen må inneholde:
- hvilket vedtak du klager over
- årsaken til at du klager
- den eller de endringer du ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Klagen må undertegnes av deg eller en fullmektig.
Det gjøres oppmerksom på at det ved senere byggesaksbehandling ikke kan klages på forhold som er avgjort i reguleringssaken.

Eventuell klage sendes på e-post til postmottak@ski.kommune.no eller til postadresse Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski. Merk klagen med saksnr. 18/248

 


Publisert: 04.01.2019 12:32
Sist endret: 24.04.2019 14:09