Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for Ski Vest BB2 og BB3

Kommunestyret har i møte 20.03.2019 vedtatt detaljreguleringen for felt BB2 og BB3 i Ski vest

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger med variert størrelse og gode uteoppholdsarealer. Det skal etableres ny rundkjøring i Vestveien, og kjøreadkomst til ny bebyggelse i felt BB2 og BB3 vil skje fra den nye rundkjøringen.

Forslagsstiller er Solon Eiendom, og IN'BY AS og Code arkitektur har vært leid inn som fagkyndige plankonsulenter for å bistå forslagsstiller i planarbeidet. 

 

Vedtak

Kommunestyrets vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for felt BB2 og BB3 i Ski vest med de endringer og tillegg nevnt i avsnitt «forslag til endringer etter offentlig ettersyn», og med følende endringer i reguleringsbestemmelsene:

  • Blågrønn faktor settes til minimum 0,75.
  • 4.1 Rekkefølgekrav, siste linjer endres til: Før det gis brukstillatelse for felt BB2 og BB3 skal ny gang- og sykkelveibro over jernbanen, innenfor hensynssone H410_1 - med mulighet for å videreføre gang- og sykkelveibroen over Vestveien med kobling til Bjerkelundveien – være sikret.
  • 4.2 Utbyggingsavtale, nytt kulepunkt 1: For kommunens bruk av utbyggingsavtaler gjelder de til enhver tid gjeldende vedtak og bestemmelser i Ski kommune.
  • Nytt punkt: Det må etableres en midlertidig hjulvaskestasjon for lastebiler før arbeidene på tomta starter.
  • 7.4 Uteoppholdsarealer, nytt kulepunkt: Materialbruken skal ha høy klima- og miljøprofil. Bruk av materialer med plast eller gummigranulater tillates ikke.»

Oversendelsesforslag:
Rådmannen bes om å sikre at utbyggers totale utbyggingsområde, inkludert fellesområder, oppnår en samlet blågrønn faktur på minimum 0,8.

Saksdokumenter

Samlet saksframstilling.pdf

Vedtatt plankart.pdf

Vedtatte_bestemmelser.pdf

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål knyttet til planen kan du ta kontakt med avdelingsleder for plan, Kjersti Gram Andersen, på e-post KjerstiGram.Andersen@ski.kommune.no

 


Publisert: 23.01.2019 10:13
Sist endret: 19.08.2019 13:32