Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for Langhus gård

Kommunestyret har i møte den 31.10.2018 vedtatt detaljregulering for Langhus gård

Om planen

JM Norge AS har utarbeidet et privat forslag til reguleringsplan for Langhus gård, i samsvar med kommuneplanen. Formålet er å legge til rette for et moderne og variert boligområde nær Langhus stasjon, med en blanding av boligblokker og lav småhusbebyggelse, for å få en sammensatt beboermasse. Området ligger vest for jernbanen og på begge sider av fv. 152, Langhusveien. Arealet er på ca. 105 daa, hvorav ca. 70 daa til bebyggelse og anlegg, ca. 14 daa til veger og teknisk infrastruktur og ca. 21 daa til turveg og grønnstruktur. Det planlegges for 342 boenheter fordelt på 82 rekke- og småhus og 260 blokkleiligheter i 4-6 etasjer. I nord tilrettelegges det for et bygg med plass til dagligvare/kontor/treningssenter. Fra første gangs behandling er prosjektet redusert med 47 boenheter, stort sett blokkleiligheter. Dette for å imøtekomme en varslet innsigelse fra Akershus fylkeskommune.

Vedtak

Kommunestyrets vedtak ble slik:

"Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-123 vedtas detaljreguleringsplan for Langhus gård, datert 30.1.17, med endringer sist av 1.10.18, samt bestemmelser datert 30.1.17 med endringer sist av 18.10.18, og med følgende endringer:

- Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 3.2 Lekeplasser: «Materialbruken skal ha høy klima- og miljøprofil. Bruk av materialer med plast- eller gummigranulater tillates ikke.»

- Endring til reguleringsbestemmelsene § 3.10 Parkering: «I felles parkeringsanlegg til boliger skal minimum 5 % av parkeringsplassene tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne» endres til «I felles parkeringsanlegg til boliger skal minimum 10 % av parkeringsplassene tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne».

- Tillegg til reguleringsbestemmelsenes § 3.1 Miljøoppfølgningsplan og marksikringsplan. Forslag til ny nest siste setning i første avsnitt: «Det forutsettes at matjordlaget benyttes til jordforbedring, fortrinnsvis på tilstøtende dyrka mark syd for utbyggingsområdet.»
 


Planen vil føre til endringer i følgende planer:

- «Felt P1, Langhus», vedtatt17.9.86

- «Et område til landbruksformål i nordvestre del av Ski kommune», vedtatt 28.2.74.

- «Gang- og sykkelveg langs FV 152, Langhus», vedtatt 1.12.10, 

- «Veg mellom Langhus bru og Østfoldbanens planovergang», Nordåsveien, datert 22.4.74."

 

Saksdokumenter

Her finner du alle dokumenter som ble vedtatt den 31.10.2018:

A) Samlet saksframstilling.pdf

a1) Plankart VN1.pdf

a2) Plankart VN2.pdf

a3) Plankart VN3.pdf

b) Reguleringsbestemmelser.pdf

c) Planbeskrivelse.pdf

d) Illustrasjonsplan.pdf

e) Detaljert illustrasjonsplan for barnehagen_29.06.2018.pdf

f) Sak 18-17 fra møte i PBU 10.5.17.pdf

g) Forslagsstillers svar til administrativ og politisk 1. gangsbehandling_04.07.2018.pdf

h) Forslagsstillers svar til høringsuttalelser ved offentlig ettersyn.pdf

i) Plan for uteoppholdsareal, MUA-Plan.pdf

j) Sol- og skyggestudier Langhus gård.pdf

k) Sol- og skyggestudie for naboer i Dalskroken.pdf

l) Sammenstilling av snitt.pdf

m) Teknisk plan veger.pdf

n) Støyrapport.pdf

o) Støynotat Dalskroken.pdf

p) Kvalitetsprogram Langhus gård.pdf

q) Forskjeller mellom BREEAM og Svanemerking.pdf

r) Varselbrev offentlig ettersyn.pdf

s) Merknader ved offentlig ettersyn.pdf

t) Brev til Akershus fylkeskommune av 10.4.18.pdf

u) Brev fra AFK med melding om vedtak i Fylkesutvalget.pdf

v) Brev til Akershus fylkeskommune av 11.7.18..pdf

w) Brev fra Akershus fylkeskommune av 31.7.18..pdf

 


Publisert: 03.04.2019 13:42
Sist endret: 26.06.2019 11:36