Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for Glynitveien 39

Kommunestyret har i møte den 12.6.19 vedtatt detaljregulering for Glynitveien 39

Hensikt med planen

Planområdet omfatter områder vist på kartutsnittet under. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for et nytt boligområde mellom småhusbebyggelsen i Drømtorpjordet og Ski næringspark. Det tenkes oppført blokker mot industriområde med inntil 4 etasjer og rekkehusleiligheter mot villaområde med inntil 3 etasjer. Kjøreadkomst vil være fra Glynitveien gjennom Ski næringspark.

I tilleggsforslaget til planen fremgår det endringer til bebyggelseshøyder og endring av planområdets avgrensning. Det var Plan- og byggesaksutvalgets som vedtak endringene 5.12.18, og dette vedtaket gjelder foran det opprinnelige planforslaget datert 8.11.18. Detaljene kan sees i protokollen fra behandlingen i vedlegg "A) Samlet saksfremstilling" nederst på denne siden. Merknader som kom inn ved oppstart av planarbeidet er opplistet og vurdert i saksfremlegget.

Saksdokumenter

Samlet saksfremstilling og protokoll.pdf

Vedtatt plankart.pdf

Vedtatte bestemmelser.pdf

Vedtatt planbeskrivelse.pdf

Vedtatt utomhusplan.pdf

Klagemulighet

Det er sakens parter som har klageadgang. Fristen for å oversende klage er satt til 16.08.2019. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom du klager for sent, vil kommunen ikke ta klagen til behandling. Du kan søke om å få forlenget fristen, men da må du oppgi årsaken til at du ønsker forlenget frist. Søknad om forlenget frist, bør foreligge før vanlig klagefrist utløper.

Klagen vil bli lagt fram for plan- og byggesaksutvalget. Dersom klagen ikke tas til følge av utvalget, vil klagen bli videresendt fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Klagen må inneholde:
- hvilket vedtak du klager over
- årsaken til at du klager
- den eller de endringer du ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Klagen må undertegnes av deg eller en fullmektig.
Det gjøres oppmerksom på at det ved senere byggesaksbehandling ikke kan klages på forhold som er avgjort i reguleringssaken.

Eventuell klage sendes på e-post til postmottak@ski.kommune.no eller til postadresse Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski. Merk klagen med saksnr. 18/251

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål til vedtatt reguleringsplan kan du ta kontakt med avdelingsleder Kjersti Gram Andersen på e-post KjerstiGram.Andersen@ski.kommune.no

 


Publisert: 09.01.2019 11:42
Sist endret: 28.06.2019 14:20