Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for Arnestadjordet

Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for Arnestadjordet i møte 12.juni 2019

Planens formål

Planen legger til rette for blokkbebyggelse i 4-5 etasjer øst for Langhus senter. Kjøreatkomsten er fra veien Langhussenteret. Deler av utbyggingsområdet er flomutsatt. Planen legger derfor også til rette for at det iverksettes tiltak mot flom nord for Langhus idrettspark, og denne delen av planområdet har eget plankart. 

Vedtaket

Kommunestyret i Ski gjorde følgende vedtak i møtet den 12.juni 2019: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for «Arnestadjordet» med de endringer og tillegg nevnt i avsnitt «forslag til endringer etter offentlig ettersyn».

Saksdokumenter

Samlet saksfremstilling til 2.gangs behandling.pdf

Vedtatt plankart 1.pdf

Vedtatt plankart 2.pdf

Vedtatte bestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

 

Alle dokumenter som ble behandlet i saken og protokoll fra møtet kan du lese her

 

Klagemulighet

Det er sakens parter som har klageadgang. Fristen for å oversende klage er satt til 16.08.2019. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom du klager for sent, vil kommunen ikke ta klagen til behandling. Du kan søke om å få forlenget fristen, men da må du oppgi årsaken til at du ønsker forlenget frist. Søknad om forlenget frist, bør foreligge før vanlig klagefrist utløper.

Klagen vil bli lagt fram for plan- og byggesaksutvalget. Dersom klagen ikke tas til følge av utvalget, vil klagen bli videresendt fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Klagen må inneholde:
- hvilket vedtak du klager over
- årsaken til at du klager
- den eller de endringer du ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Klagen må undertegnes av deg eller en fullmektig.
Det gjøres oppmerksom på at det ved senere byggesaksbehandling ikke kan klages på forhold som er avgjort i reguleringssaken.

Eventuell klage sendes på e-post til postmottak@ski.kommune.no eller til postadresse Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski. Merk klagen med saksnr. 18/300

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til planen kan du henvende deg til saksbehandler Sven Venske på e-post sven.venske@ski.kommune.no


Publisert: 04.01.2019 12:46
Sist endret: 03.07.2019 12:11