Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for del av Vardåsen

Kommunestyret har i møte den 12.6.19 vedtatt detaljregulering for del av Vardåsen, med midlertidig botilbud for personer med rusavhengighet

Om planen

Planforslaget legger til rette for å etablere et midlertidig botilbud for rusavhengige i Ski. I Ski kommunes Behovsplan for omsorgsbygg (2016 – 2029) anbefales det å plassere et botilbud på Vardåsen for personer med rusavhengighet (botreningstilbud, akuttplasser og lavterskelplasser). Botilbudet skal primært være for midlertidig opphold inntil 3 måneder, og skal ha en tilhørende døgnbemannet personalbase. Vardåsen er valgt ut fra at det er en sentral beliggenhet i nærheten av Ski sentrum, og at det er nær Ski sykehus med spesialisthelsetjenester innen somatikk, legevakt og lokalmedisinsk senter..  

Vedtak

Kommunestyret gjorde følgende vedtak den 12.6.19:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplanen for «Del av Vardåsen» (Plan ID 201705) med de endringer og tillegg som nevnt i avsnitt «Forslag til endringer etter offentlig ettersyn». Planen erstatter deler av tidligere vedtatt reguleringsplan for «Del av Vardåsen» (Plan ID 201305).

 

Saksdokumenter

Her finner du dokumenter til vedtatt plan

Samlet saksfremstilling.pdf

Vedtatt plankart.pdf

Vedtatte planbestemmelser.pdf

Vedtatt planbeskrivelse.pdf

 

Klagemulighet

Det er sakens parter som har klageadgang. Fristen for å oversende klage er satt til 16.08.20109. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom du klager for sent, vil kommunen ikke ta klagen til behandling. Du kan søke om å få forlenget fristen, men da må du oppgi årsaken til at du ønsker forlenget frist. Søknad om forlenget frist, bør foreligge før vanlig klagefrist utløper.

Klagen vil bli lagt fram for plan- og byggesaksutvalget. Dersom klagen ikke tas til følge av utvalget, vil klagen bli videresendt fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Klagen må inneholde:
- hvilket vedtak du klager over
- årsaken til at du klager
- den eller de endringer du ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Klagen må undertegnes av deg eller en fullmektig.
Det gjøres oppmerksom på at det ved senere byggesaksbehandling ikke kan klages på forhold som er avgjort i reguleringssaken.

Eventuell klage sendes på e-post til postmottak@ski.kommune.no eller til postadresse Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski. Merk klagen med saksnr. 18/250

 

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål til planen kan du ta kontakt med avdelingsleder for plan, Kjersti Gram Andersen, på e-post KjerstiGram.Andersen@ski.kommune.no


Publisert: 05.12.2018 13:03
Sist endret: 28.06.2019 14:19