Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Reguleringsplan for Oppegårdveien

Statens vegvesen varslet 11.mai oppstart av planarbeid for fv. 31 Oppegårdveien. Frist for å komme med innspill er 12.juni 2019

Om planen

Formålet med planen er å tilby barn og unge en trygg og attraktiv skolevei.  Statens vegvesen ønsker å etablere fortau langs nordøstsiden av Oppegårdveien. Strekningen fra Langhusveien til Lillekleiva har blitt identifisert som den viktigste delen av skoleveien og er prioritert for utbygging. Strekningen fra Lillekleiva til Dalskleiva er inkludert i planleggingsarbeidet for å legge til rette for en eventuell fremtidig forlengelse av fortauet. Tilknyttede trafikksikkerhetstiltak på strekningen og forskyvning av veien for å tilpasse fortauet vil også bli vurdert.

Prosess

  • Anmodning om oppstart

Under finner du planinitiativet og skjema for oppstart som forslagsstiller sendte til kommunen for gjennomlesing, før varsel om oppstart kunne skje.  

Planinitiativ - Fv31 Oppegårdveien - Trygging av skolevei stedsanalyse.pdf

Skjema for oppstartsmøte - anmodning om oppstart.pdf

 

  • Varsel om oppstart

Før forslagsstiller kan gå i gang med reguleringsarbeidet må det varsles oppstart av planarbeid. Frist for å komme med innspill eller merknader er satt til 12.juni 2019. Varsel om oppstart blir sendt i posten til dem som blir direkte berørt. 

 

  • Videre prosess

Etter at fristen for å komme med innspill har gått ut vil forslagsstiller samle sammen alle innkome merknader, og vurdere om og hvorvidt innspillene skal legges til grunn for videre planlegging. Sender du inn et innspill eller merknad vil du ikke få direkte svar på din henvendelse, men alle innspillene vil bli listet opp når planforslaget skal opp til politisk behandling i kommunen. Da kan du også lese hvordan ditt innspill har blitt vurdert. Det er foreløpig ikke bestemt når planen skal til politisk behandling.

 

Send innspill

Innspill merkes med saksnummer 18/126382 og sendes til firmapost-ost@vegvesen.no, eller til: 

Statens vegvesen Region øst

Postboks 1010

2605 Lillehammer 

Innspill til planarbeidet må sendes innen 12.juni

Kontakt oss

Ha du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Ellen Coats i Statens vegvesen, telefon 91591528 eller ellen.coats@vegvesen.no. 

For mer informasjon om planarbeidet, se Statens vegvesen prosjektsider: www.vegvesen.no/vegprosjekter


Publisert: 16.05.2019 10:50
Sist endret: 27.05.2019 11:42