Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for felt S12, S13 og S14 i Ski sentrum

Ski Sentrum Utvikling AS v/Stor-Oslo Eiendom AS varsler oppstart av detaljregulering for felt S12, S13 og S14 i Ski sentrum (gnr/bnr 134/18, 134/17, 134/137, 134/194, m.fl.). Frist for å komme med innspill er satt til 22.03.2019

Om planen

Området er regulert i Områdeplan for Ski sentrum (Sentrumsplanen) fra 2016. Sentrumsplanen har fastsatt at det skal utarbeides en felles detaljreguleringsplan for kvartalene S12, S13 og S14. I sentrumsplanen er det lagt overordnede føringer for utnyttelse av feltene, og hensikten med det videre planarbeidet er å lage mer detaljerte rammer for bebyggelse, byrom og møteplasser. Gode gang- og sykkelforbindelser, overvannshåndtering og ny infrastruktur er blant de andre planfaglige vurderingene som skal gjøres.

Det varsles med en vid planavgrensning mot omkringliggende veier for å sikre gode forbindelser inn i og gjennom planområdet. Etter ønske fra Ski kommune og samtykke fra Statens vegvesen er Jernbaneveien, mellom Sanderveien og Åsenveien, tatt med i varsel om oppstart for å kunne vurdere detaljregulering av denne. Det kan bli aktuelt å skille ut denne delen av reguleringsplanen som parallell sak i senere fase, dersom det er mest hensiktsmessig.

Forslagsstiller er Ski Sentrum Utvikling AS v/ Stor-Oslo Eiendom AS.
Planfaglig konsulent er AART/ SJ architects AS.

Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningsloven kap.17.

Prosess

  • Oppstartsmøte

Kommunen inviterte til oppstartsmøte med forslagsstiller 5.februar 2019. I forkant av oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn sitt planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Forslagsstiller hadde også laget en presentasjon som ble vist for kommunen. Under finner du presentasjonen, planinitiativet fra forslagsstiller samt referatet fra oppstartsmøtet. 

 

Planinitiativ presentasjon - S12,S13,S14 Ski Sentrum.pdf

Skjema for oppstartsmøte_anmodning og referat.pdf

 

  • Varsel om oppstart

Før forslagsstiller kan gå i gang med reguleringsarbeidet må det varsles oppstart av planarbeid. Frist for å komme med innspill eller merknader er satt til 22.03.2019. Varsel om oppstart blir sendt i posten til dem som blir direkte berørt. 

 

  • Videre prosess

Etter at fristen for å komme med innspill har gått ut vil forslagsstiller samle sammen alle innkome merknader, og vurdere om og hvorvidt innspillene skal legges til grunn for videre planlegging. Sender du inn et innspill eller merknad vil du ikke få direkte svar på din henvendelse, men alle innspillene vil bli listet opp når planforslaget skal opp til politisk behandling. Da kan du også lese hvordan ditt innspill har blitt vurdert. Det er foreløpig ikke bestemt når planen skal til politisk behandling.

 

Send innspill

Innspill til planarbeidet sendes innen 22.03.2019 til:


AART / SJ architects AS v/ Åse Lundekvam, Bryggegata 7, N-0250 Oslo,
eller per e-post til aalu@aart.dk.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om planarbeidet som nå skal starte kan du sende spørsmålet direkte til plankonsulenten. Kontaktinformasjon finner du under "send innspill".

 

Hvis du har spørsmål om videre saksbehandling kan du henvende deg til kommunens saksbehandler Annette Mohr på

e-post: annette.mohr@ski.kommune.no

telefon: 95 11 53 72

 


Publisert: 26.02.2019 12:50
Sist endret: 26.02.2019 14:11