Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Strategi for utbyggingsavtaler i Ski sentrum

Prosjektbeskrivelse

Ski kommune arbeider nå med å lage en strategi for utbyggingsavtaler i Ski sentrum. Ski by står ovenfor en formidabel utvikling som vil skje over en lang periode. Intensjoner og mål for utviklingen er beskrevet i vedtatte planer. Eksisterende byrom og infrastruktur trenger oppgradering i tillegg til at vi må bygge nye møteplasser og ny teknisk infrastruktur som skal møte dagens og fremtidens behov. Mange av tiltakene vil flere av utbyggerne og kommunen ha felles interesse av at blir realisert.

For å sikre den økonomiske gjennomføringen og koordineringen av alle tiltakene, kreves et godt samarbeid mellom kommunen og utbyggere som skal realisere sine prosjekter i byen vår. Et viktig verktøy her er utbyggingsavtaler, som er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen. For å sikre en bærekraftig utvikling er det viktig med en så rettferdig fordeling av ansvar og kostnader mellom de ulike interessene som mulig. I strategi for utbyggingsavtaler for Ski by kartlegger kommunen hvilke krav som må stilles til partene, hvordan fordelingen av kostnader bør være og hvem som skal ha ansvar for å realisere de forskjellige tiltakene.

Sentrale grunnlagsdokumenter i saken:

Områdereguleringsplan for Ski sentrum

Områdereguleringsplan for Ski vest

Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski

Historikk

  • Kommunestyret vedtok 31.10.2018 oppstart av arbeidet med ferdigstillelse senest 01.10.2019 (KST sak 100/18).
  • Det ble i desember 2018 inngått avtale med en ekstern konsulent om bistand i strategiarbeidet.
  • 13.02.2019 ble det arrangert et miniseminar for politikere og sentrale medarbeidere i administrasjonen for å øke kompetansen knyttet til både prosjektet og hvilke roller kommunen bør ta for å best mulig kunne styre utviklingen i ønsket retning.
  • I mars vedtok blant annet kommunestyret å åpne for reguleringsendringer i områdereguleringsplan for Ski sentrum og Ski vest. Det vil derfor bli varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for begge planene over påske. Det er rekkefølgekravene i områdereguleringsplanene som hovedsakelig skal revideres.
  • I mai ble politikerne forelagt strategielementer kommunen må ta stilling til i det videre prosjektarbeidet, samt at organiseringen av ny kommune vil påvirke kommunens mulighet til å følge opp inngåtte utbyggingsavtaler i årene som kommer. KST utsatte saken til juni.
  • I juni legges det frem et notat for de folkevalgte med blant annet informasjon om at ny organisasjon har en intensjon om å starte arbeidet med hvordan den skal rigges for inngåelse og oppfølging av utbyggingsavtaler fra august 2019.
  • I oktober vil det bli lagt fram en sak til politisk behandling hvor man vil skissere veien videre i prosessen rundt byutviklingen i Ski sentrum.

Kommende politiske behandlinger

I løpet av strategiens arbeidsprosess vil de folkevalgte få informasjon om prosjektet og ta viktige beslutninger i flere omganger. Neste politiske sak om strategien kommer på følgende datoer:

  • 16. oktober 2019

Du finner sakspapirene i politisk møtekalender på den aktuelle datoen så fort de foreligger.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om arbeidet med strategi for utbyggingsavtaler i Ski sentrum?

Ta kontakt med prosjektleder Karen Storaker (eiendomsutvikler/spesialrådgiver) på epost karen.storaker@ski.kommune.no eller prosjektdeltaker  Cecilie H. Mæle (samfunnsplanlegger) på epost cecilie.maele@ski.kommune.no.

 


Publisert: 04.03.2019 11:40
Sist endret: 12.09.2019 14:24