Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sykkelstrategi for Ski kommune

Utvalg for teknikk og miljø vedtok i møte den 12.03.19 å legge sykkelstrategien for Ski kommune ut på høring og offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill er 6.mai 2019

Om strategien

Ski er utpekt som regional by i Regional plan for areal og transport, og målsettingen er at veksten i persontransport i området skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette betyr at selv om vi blir mange nye innbyggere, skal det likevel være nullvekst i personbiltransporten. I nye reguleringsplaner skal det satses på sykkel og sykkelparkering framfor bruk av bil og parkering for bil. Samtidig må innbyggerne som allerede bor og benytter seg av Ski gis insentiver til å velge sykkel som transportmiddel i hverdagen. Det må derfor etableres trygg infrastruktur som er tilrettelagt for folk flest, ikke minst barn og unge. Dette er avgjørende for å nå regionale mål om å halvere klimautslippene innen 2030. Den som velger et miljøvennlig og helsebringende transportmiddel skal belønnes med den raskeste, best vedlikeholdte og mest effektive reiseveien. På den måten skal det blir mer attraktivt å velge sykkel fremfor bil på reiser under 3 km. Dette krever helhetlig satsing og tilrettelegging av infrastruktur, med gode sammenhengende ruter for syklistene og trygg og praktisk sykkelparkering ved reisens målepunkter.

Sykkelstrategien for Ski kommune har 6 hovedmål:

 1. Innen 2023 skal Ski ha en sykkelandel på 10%
 2. Innen 2030 skal Ski ha en sykkelandel på 20%
 3. I Ski skal det oppleves attraktivt og trygt å sykle
 4. Sykkel skal fremstå som et mer attraktivt fremkomstmiddel enn bil for reiser under 3 km
 5. Innen 2023 skal 80 % av barn og unge gå eller sykle til skolen
 6. Økt tilfredshet blant innbyggerne som velger sykkel som framkomstmiddel

 

Strategien angir videre 9 hovedinnsatsområder for å nå disse målene, med forslag til konkrete tiltak på ulike strekninger i kommunen som i dag har dårlig eller ingen sykkel-infrastruktur. Hovedinnsatsområdene er:

 • Mest mulig sammenhengende sykkelveinett
 • Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter
 • Arealplanlegging og byggesaksbehandling som legger til rette for mer sykling
 • Bedre sikkerhet for syklister
 • Prioritere vedlikehold/drift av sykkelveier, sykkelfelt og gang- og sykkelveier
 • Kampanjer og informasjonsarbeid for å øke andelen syklende
 • Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv
 • God sykkelparkering
 • Utvide kommunens El- sykkelordning

 

Her kan du lese hele sykkelstrategien for Ski kommune

Sykkelstrategien henviser til kart som viser plassering av ønskede tiltak og til krysningspunkter som ønskes utbedret. Tiltakene er nummerert i prioritert rekkefølge. Kartet kan du se her

 

 

  

 

Prosess

Kommunestyret i Ski vedtok 13.04.2016 oppstart av planarbeid med sykkelstrategi. Planoppstart ble varslet, og det ble gjennomført en medvirkningsprosess (pedaltråkk). Utvalg for teknikk og miljø vedtok 20.11.2018 at Ski kommune innen utgangen av mars 2019 skulle fullføre arbeidet med sykkelstrategien. Utvalget for teknikk og miljø vedtok i møte den 12.03.2019 å legge forslag til sykkelstrategi for Ski kommune ut på høring og offentlig ettersyn.

Her kan du lese vedtaket fra utvalget for teknikk og miljø

Kom med innspill

Har du innspill til sykkelstrategien kan du sende en e-post til postmottak@ski.kommune.no - husk å merke henvendelsen med saksnr. "18/2725".

Du kan for eksempel komme med innspill til strekninger du ønsker forbedret for sykling, eller krysningspunkter du opplever som uoversiktlige eller farlige.

Fristen for å komme med innspill er 6.mai 2019  

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til sykkelstrategien kan du ta kontakt med kommunens saksbehandler Kristine Sand på e-post kristine.sand@ski.kommune.no


Publisert: 21.01.2019 13:51
Sist endret: 09.04.2019 14:06