Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering ny avgrening for Østre linje og togparkering

Bane NOR har nå lagt ut planprogrammet for ny østre linje og togparkering på høring. Fristen for å komme med innspill er 03.11.2019. Planområdet ligger i Ås og Ski kommuner.

Om planen

Planarbeidet skal regulere en ny trasé for Østre linje inn til Ski stasjon, slik at tog fra indre Østfold kan kjøre inn på Follobanen. Dette er nødvendig for at ikke alle reisende til og fra Østre linje skal måtte bytte tog i Ski for å komme seg videre med tog som kjører Follobanen. Planarbeidet skal også regulere areal til togparkering for tog som går i trafikk sydøst for Oslo. Togparkering syd for Ski er en viktig forutsetning for å få til økt kapasitet og frekvens på togavganger.

Planområdet er større enn jernbanetiltaket for å ta høyde for at det skal utredes ulike alternativer for Østre linje og for togparkering.

 

Høring av planprogram

For alle planer som må konsekvensutredes skal det lages et planprogram. I planprogrammet skal det gjøres rede for arbeidsmetoden for det videre planarbeidet, og planprogrammet skal beskrive hvilke utredninger som skal gjøres i selve planarbeidet. Før detaljreguleringen kan starte må planprogrammet være vedtatt.

Fristen for å komme med innspill er 03.11.2019.

 

Her kan du lese mer om planprogrammet og om høringen 

Åpent møte

Det vil være et åpent møte om planprogammet mandag 14.10.2019 kl. 18 i Rådhusteateret i Ski. 

Hva skjer videre?

Etter at høringsperioden er over vil Bane NOR gå gjennom alle innkomne merknader og innspill, og vurdere om og hvorvidt innspillene skal innarbeides i planprogrammet. Har du sendt inn et innspill eller merknad vil du ikke få direkte svar på din henvendelse, men alle innspillene vil bli listet opp når planprogrammet skal opp til politisk behandling. Da kan du også lese hvordan ditt innspill ble vurdert.

Prosessen så langt 

  • Oppstartsmøte

Ski og Ås kommuner inviterte til felles oppstartsmøte med forslagsstiller 25.mars 2019. I forkant av oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn sitt planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Under finner du planinitiativet fra forslagsstiller samt referatet fra oppstartsmøtet.

 

  • Politisk behandling av planinitiativ

Før oppstartsmøtet ønsket Bane NOR å avklare med politikerne i Ås og Ski kommuner om de kunne detaljregulere området uten å lage en kommunedelplan. Kommunestyret i Ski vedtok følgende: 

Ski kommune ber om at det vurderes å utvide toglinje L2 sørover, feks til Ås eller Vestby. Dette vil både bidra til et felles bo- og arbeidsmarked internt i Follo, og som effektiv mating av passasjerer til Follobanen. En slik utvidelse vil påvirke behovet for størrelse og plassering av hensettingsspor sør for Ski stasjon.  
 
Ski kommune er svært bekymret for de enorme naturinngrepene som ny linje og hensettingsspor vil kunne medføre i et meget viktig kulturlandskap. Det vil derfor være naturlig å se på nytt hvordan påkoblingsproblematikken med østre linje kan løses, eksempelvis med å bruke borremaskinene som brukes til Blixtunellen (Follotunnellen) til en løsning under jorden i nærheten av stasjonsområdet til Ski stasjon. 
 
Ski kommune anmoder Bane NOR om å utrede alternative linjeføringer mellom Ski og Kråkstad.
 
Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap veier tungt i valg av alternativ. Det er derfor ikke aktuelt å tillate noe annet enn tunell eller kulvert som bevarer dyrka mark over traseen gjennom dette området.  
 
Det forutsettes at turområdet i Holstadmarka blir minst mulig berørt.  
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12 -8 gis det tillatelse til oppstart av reguleringsarbeid for ny Østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan. Forutsetningen for dette er at tiltakene utelukkende legges under bakken. Medvirkning, alternativdrøfting og valgmuligheter skal ivaretas minst like godt som i en kommunedelplan. Kommunestyret forutsetter, i tråd med tiltakshavers uttalte intensjoner, at flere alternative plasseringer for både ny Østre linje og hensettingsplass konsekvensutredes fullt ut slik at kommunen gis et reelt valg mellom alternativene.  
 
Når det gjelder prioriteringer er Ski kommune svært bekymret over manglende kapasitet gjennom Oslotunellen, og mener ny Oslotunell bør prioriteres høyere.

Under kan du se dokumentene som ble oversendt til politikerne før behandling av planinitiativet:

Planinitiativ - Samlet saksfremstilling med politisk vedtak.pdf

A) Oversendelsesbrev.pdf

B) Planinitiativ.pdf

C) Høringsuttalelser.pdf

D) Hovedrapport-kvu-ostre-linjes-forbindelse.pdf

E) Hensetting-ostlandet-delrapport-3.pdf

F) Hensettingsanlegg_ski.pdf 

Har du spørsmål?

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til følgende kontaktpersoner i Bane NOR;

Torun Hellen, Assisterende prosjektleder, tlf: 411 47 703, eller

Harry Korslund, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 916 55 989 


Publisert: 26.04.2019 09:01
Sist endret: 30.09.2019 13:02