Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for Linås på Langhus

Kommunestyret vedtok detaljregulering for Linås  den 13.2.19, men på grunn av innkommet klage på vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, har kommunestyret vedtatt å legge planen ut på ny høring og offentlig ettersyn.

Ny høring

Kommunestyret har vedtatt å legge detaljregulering for Linås ut på ny høring og offentlig ettersyn. Bakgrunnen for dette er at fylkesmannen i Oslo og Viken har påklaget kommunestyrets vedtak av 13.2.19, da vedtaket for­ut­setter regulering av arealer som ligger utenfor planens avgrensning, og som derfor heller ikke har vært på høring. Kommunestyret behandlet denne klagen i møte 12.6.19, og vedtok å legge planen ut på nytt offentlig ettersyn med endrede rekkefølgebestemmelser samt to alternative forslag til atkomstløsninger til Langhusveien.

Eventuell skriftlige merknader kan sendes til postmottak@ski.kommune.no og merkes med 18/261. Merknader kan også sende som brev til Ski kommune, plan og byggesak, postboks 3010, 1402 Ski. 

Fristen for å komme med innspill og merknader er 09.09.2019.

Høringsdokumenter

A) Forslag til endring, Alt. 1.pdf

B) Forslag til endring, Alt. 2.pdf

C) Oversiktskart m. alternative atkomster.pdf

D) Kommunestyrets klagebehandling 12.6.19.pdf

E) Klagebrev fra Fylkesmannen..pdf

F) Reviderte bestemmelser etter 12.6.19.pdf

G) Kommunestyrets vedtak av plan 13.2.19.pdf

H) Reguleringsbestemmelser, vedtatt 13.2.19.pdf

I) Regionalt planforum, referat.pdf

Om planen

Planområdet ligger øst for jernbanen og fv. 152 Langhusveien, ca. 400 m syd for Langhus skole. Arealet er på ca. 55 daa, hvorav ca. 43 daa til bebyggelse og anlegg, ca. 9 daa til veger og teknisk infrastruktur og ca. 3 daa til lekeplass og grønnstruktur. Ved varsel om oppstart ble det antydet mellom 50 og 100 boliger på Linås. Det planlegges nå for 170 boenheter fordelt på 85 rekke- og småhus samt 85 blokkleiligheter i 5 etasjer, med en maksimal gesimshøyde på 17 meter. Fortettingen kommer som et svar på regionale føringer om høy arealutnyttelse innenfor prioriterte vekstområder i bybåndet. Linås vil bli bybåndets sydligste utbyggingsområde.


Publisert: 19.02.2019 09:44
Sist endret: 05.08.2019 12:31