Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vardåsveien 8

Ski kommune ønsker å omregulere Vardåsveien 8. Det foreslås etablering av blokker i 3-4 etasjer i stedet for ambulansestasjon og frittliggende småhus.

Om planen

I gjeldende reguleringsplan er tomten regulert til tjenesteyting (ambulansestasjon) og småhusbebyggelse. Det er ikke lenger behov for å bruke tomten til ambulansestasjon, og hensikten bak gjeldende regulering faller dermed bort. Ski kommune er grunneier og ønsker å regulere tomten i sin helhet til boligbebyggelse (blokkbebyggelse i 3-4 etasjer). Utbyggingsomfanget kan bli omlag 24 boenheter. Kjøreatkomsten skal være fra Vardåsveien. Endringsforslag er utarbeidet av planavdelingen i samarbeid med andre virksomheter i Ski kommune. 

Status

Plan- og byggesaksutvalget behandlet saken i møte 5. juni 2019. Det ble da vedtatt at planarbeidet videreføres som en ordinær planprosess, og ikke som en forenklet prosess.Utgangspunktet for det videre planarbeidet skal være rådmannens planforslag slik det forelå etter den begrensede høringen var ferdig i mai 2019. Dette innebærer at det utarbeides et komplett planforslag som førstegangsbehandles av plan- og byggesaksutvalget, legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, 2.gangsbehandles i plan- og byggesaksutvalget og vedtas endelig av kommunestyret.

Dokumenter

Her kan du se dumentene som skal legges til grunn for den videre planprosessen:

Saksfremlegg - Mindre endring av reguleringsplan for Vardåsveien 8

Vedlegg A) Utsnitt av gjeldende reguleringsplan

Vedlegg B) Forslag til endring av reguleringsplan

Vedlegg C) Forslag til endring av reguleringsbestemmelser

Vedlegg D) Illustrasjonsplan

Vedlegg E) Snitt

Vedlegg F) Perspektiver

Vedlegg G) Stedsanalyse

Vedlegg H) Høringsuttalelser

 

Kontakt oss

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Ozrenko Gacic på e-post: ozrenko.gacic@ski.kommune.no

 


Publisert: 12.04.2019 12:24
Sist endret: 05.09.2019 09:32