Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sanderveien

LINK arkitektur utarbeider på vegne av Sanderveien 18 AS forslag til reguleringsplan for fv154 Sanderveien i Ski kommune

Om planen

forbindelse med fortetting og utvikling av Ski sentrum, skal det legges til rette for å etablere gang- og sykkelfelt, samt vegetasjon på begge sider av Sanderveien.

Forslagstiller er Sanderveien 18 AS. LINK arkitektur AS er engasjert som arkitekt og ansvarlig for reguleringsarbeidene. Statens Vegvesen er grunneier og legger føringer for valgt veiløsning

Status

Det er tidligere varslet oppstart av planarbeid for nordre del av Sanderveien i forbindelse med reguleringsplan for Skolekvartalet. Det utarbeides nå i stedet to reguleringsplaner; en for Skolekvartalet og en egen reguleringsplan for  veiarealet. Samtidig utvides planområdet for veien sørover, slik at hele Sanderveien reguleres fra krysset i Kirkeveien til krysset med Jernbaneveien.

Det ble varslet oppstart i september 2018, og fristen for å komme med innspill var 22.oktober 2018.

Her kan du lese brevet som ble sendt ut til naboer og andre berørte parter i forbindelse med varsel om oppstart

Planområdet

Planområdet omfatter areal som er regulert til veiformål i områderegulering for Ski sentrum, veikryss og areal på hver side av veiformålet, der bl.a. byggegrense for tilstøtende bebyggelse skal defineres. Planavgrensningen vil bli endelig avklart i planprosessen. Kartutsnittet i vedlegg 1 viser avgrensningen av planområdet, som er på om lag 68 daa. 

 

Har du spørsmål?

LINK arkitektur AS kan kontaktes for nærmere informasjon:

Camilla Mohr, tlf.: 951 31 732, cam@linkarkitektur.no eller

Linn Authén Hjerpaasen, tlf. 452 98 134, lah@linkarkitektur.no.

 


Publisert: 03.12.2018 13:41
Sist endret: 05.06.2019 12:20