Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Områdeplan for Ski vest

Ski kommune jobber nå med å endre rekkefølgebestemmelsene i områdeplanen for Ski vest som ble vedtatt i 2016.

Endring av planen

Bakgrunnen for endringene er at rekkefølgekravene i vedtatt plan ikke fungerer optimalt. En endring av rekkefølgebestemmelsene vil forbedre planprosessene innenfor området, for eksempel knyttet til etablering av felles infrastruktur. Endringen kan innebære at noen av de eksisterende rekkefølgekravene tas ut, presiseres eller at de suppleres med nye krav. Endringen må sees i sammenheng med kommunens pågående arbeid med strategi for utbyggingsavtaler.

Når en vedtatt plan skal endres må planprosessen skje på samme måte som ved utarbeidelse av en ny reguleringsplan. Det varsles derfor herved oppstart av planarbeid (endring) i henhold til plan- og bygningsloven §12-1 og §12-8.

Fristen for å komme med merknader til varsel om oppstart var 11.juni 2019.

Om planen

Områdeplan for Ski vest ble vedtatt av Kommunestyret 2.februar 2016. Planområdet omfatter flere bevaringselementer, blant annet Ski Magasinleir, som er fredet etter eget statlig vedtak. Under offentlig ettersyn fremmet Riksantikvaren innsigelse til planen, og til annengangsbehandlingen ble det derfor gjort endringer etter Riksantikvarens ønsker, som innebar utvidelse av hensynssonen med byggegrenser rundt de fredete byggene og en gravhaug. Med de justeringene som ble vedtatt, både i juni 2015 og i februar 2016, skal hensynet bak alle innsigelser fra overordnete myndigheter være ivaretatt. 

Planen åpner for videre detaljplanlegging av de samme områdene for bebyggelse av skole, næring, bolig, tjenesteyting og forretning. Det skal også legges til rette for betydelige arealer til bevaring og grønt-formål.

 

Saksdokumenter

Under finner du dokumentene som fulgte områdeplanen til sluttbehandling og som ble vedtatt av Kommunestyret 2.febaruar 2016. Dokumentene ligger også i Planinnsyn.

Kommunestyrets vedtak

Plankart

Illustrasjonsplan

Bestemmelser til planen

Planbeskrivelse

Forhåndsuttalelser

Illustrasjon i A3 format - perspektiver

Illustrasjon i A3 format - Snitt / Sol-skygge diagram

Kulturminnerapport

Kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig byutvikling

Naturmangfoldsrapport

Notat om lading av el-bil

Områdeanalyse - funksjonsinnhold

Oppsummering av høringsuttalelser

Sammendrag av merknader til varsel om oppstart

ROS-analyse

Støyrapport

Trafikkanalyse

Planinnsyn

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du ta kontakt med saksbehandler Erik Hovden i Ski kommune

E-post: erik.hovden@ski.kommune.no

 

 


Publisert: 05.12.2018 11:09
Sist endret: 05.09.2019 09:29