Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Områdeplan for Ski sentrum

Ski kommune jobber nå med å endre rekkefølgebestemmelsene i områdeplanen for Ski sentrum som ble vedtatt i 2016

Endring av planen

Bakgrunnen for endringene er at rekkefølgekravene i vedtatt plan ikke fungerer optimalt. En endring av rekkefølgebestemmelsene vil forbedre planprosessene innenfor området, for eksempel knyttet til etablering av felles infrastruktur. Endringen kan innebære at noen av de eksisterende rekkefølgekravene tas ut, presiseres eller at de suppleres med nye krav. Endringen må sees i sammenheng med kommunens pågående arbeid med strategi for utbyggingsavtaler.

Når en vedtatt plan skal endres må planprosessen skje på samme måte som ved utarbeidelse av en ny reguleringsplan. Det varsles derfor herved oppstart av planarbeid (endring) i henhold til plan- og bygningsloven §12-1 og §12-8.

Fristen for å komme med merknader til varsel om oppstart var 11.juni 2019.

Om områdeplanen

Områdeplan for Ski sentrum (noen ganger omtalt som sentrumsplanen) ble vedtatt 11.mai 2016. I hovedsak omfatter denne planen områder avgrenset av Sanderveien, Kirkeveien, Vestveien og Åsveien. Hensikten med planen er å legge til rette for en omfattende utvikling av samtlige arealer den omfatter, med arbeidsplasser, forretninger, gater, parker og annen arealbruk. Den inneholder et stort potensial for utbygging av Ski by, med fokus på byliv, gode møteplasser og torg, gående/syklende, miljøriktige løsninger og økt arealutnyttelse.

Se saksdokumenter

På Planinnsyn kan du se alle saksdokumentene som fulgte planen til politisk sluttbehandling.

Planinnsyn

 

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du ta kontakt med saksbehandler Erik Hovden på e-post: erik.hovden@ski.kommune.no 


Publisert: 04.12.2018 13:12
Sist endret: 05.09.2019 09:29