Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Områdeplan for Kirkeveien Nord

Planarbeidet vil vurdere om og hvordan eksisterende småhusområde kan få en høyere arealutnyttelse, samtidig som lokale og regionale hensyn ivaretas.

Om planen

Arealet som planen omfatter var opprinnelig en del av områdeplanen for Ski sentrum hvor området ble videreført med bebyggelse slik det er i dag - eneboliger. På grunn av varslet innsigelse fra Fylkesmannen om at tettheten i det svært sentrumsnære området var for lav, ble arealet tatt ut av sentrumsplanen. Det ble i stedet vedtatt at tettheten nord for Kirkeveien skulle vurderes i en egen plan.

Viktige vurderinger i planarbeidet vil bl.a. være omfang, type og utforming av eventuell ny bebyggelse, ny bebyggelses virkninger for kulturlandskapet, kjøreadkomst og kartlegging av bevaringshensyn.

Utvikling av boligområdet må sees i sammenheng med tilgrensende fylkesveier Kirkeveien og Langhusveien som detaljreguleres av Statens vegvesen.

 

Prosess

Varsel om oppstart

Ski kommune varslet oppstart av planarbeid i januar 2018. Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte 1.februar 2018. På vegne av kommunen holdt innleide plankonsulenter denne presentasjonen under det åpne informasjonemøtet.

Det kom inn 24 merknader til varsel om oppstart. Kommunen gjør i løpet av planarbeidet en vurdering av innspillene og om/i hvilken grad innspillene skal tas til følge.

De som sendte inn merknad til varsel om oppstart vil ikke få eget svarbrev, men alle innspillene følger planen til førstegangsbehandling. Til førstegangsbehandling vil det følge en oversikt over alle innspillene, og det vil komme frem hvordan og hvorfor disse er/ikke er innarbeidet i planen.

Medvirkningsmøter

Som et viktig ledd i planarbeidet ble det avholdt tre medvirkningsmøter med grunneierne som bor innenfor planområdet for Kirkeveien Nord. Det ble i tillegg avholdt et møte der foreløpig mulighetsstudie for planområdet ble presentert.

Det første medvirkningsmøtet ble avholdt 10.4.18. 

 

Det andre medvirkningsmøtet ble avholdt 26.4.18.

 

Det tredje medvirkningsmøtet ble avholdt 8.5.18

 

Det ble også avholdt et informasjonmøte 20.6.18 der det ble orientert om arkeologisk registrering, foreløpig utkast til mulighetsstudien og status på detaljreguleringen for fv.152 Kirkeveien og Langhusveien

 

Planarbeidet pågår

Kommunens innleide plankonsulenter har utformet en mulighetsstudie på bakgrunn av medvirkningsmøtene som fant sted våren 2018. Kommunen jobber nå med å gå gjennom mulighetsstudien sammen med plankonsulenten. Samtidig jobber plankonsulenten med å utarbeide planforslaget. Politisk førstegangsbehandling anslås å skje i løpet av våren 2019, med påfølgende høringsrunde og annengangsbehandling.

Videre saksgang

Politisk førstegangsbehandling vil trolig skje i løpet av høsten 2019, med påfølgende høringsperiode og bearbeidelse av planforslaget. Politisk annengangsbehandling antas derfor også å bli forskjøvet i tid, til vinter/vår 2020.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli sendt ut eget svarbrev til dem som kommer med innspill i høringsperioden. Etter endt høringsperiode skal planforslaget bearbeides og behandles for andre gang i plan- og byggesaksutvalg. Innkomne merknader fra høringsperioden vil følge saken helt til Kommunestyret tar stilling til om planen kan vedtas. Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages.

Kontakt oss

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Ozrenko Gacic på e-post: ozrenko.gacic@ski.kommune.no. 


Publisert: 05.12.2018 11:46
Sist endret: 05.09.2019 09:46