Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nordre Finstad felt A1 og B4

Det ble varslet oppstart av planarbeid i januar 2018. Fristen for å komme med innspill til oppstart var 9.februar 2018. Planen er nå under utarbeidelse.

Om planen

Forslagsstiller og grunneier er Nordre Finstad Utbygging II AS. Helen og Hard er innleid som planfaglige konsulenter til å utarbeide planforslaget.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for om lag 200 boliger, barnehage og en helhetlig gang- og sykkelveiløsning. Boligene vil få adkomst fra Søndre Tverrvei, og det vil utredes i løpet av planarbeidet om barnehagen kan få adkomst via Finstadveien.

I tillegg til tilpasninger av gjeldende reguleringsplan skal det vurderes utbedring av krysset Markeveien/Villenga. Det kan også bli aktuelt å legge til rette for støyskjerming langs Søndre Tverrvei.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 annet ledd, jf. forskrift om konsekvensutredning

 

Status

  • Oppstartsmøte

Ski kommune inviterte forslagsstiller til oppstartsmøte i oktober 2018. Under finner du dokumentene som ble sendt inn til kommunen til oppstartsmøtet og som ble gjennomgått på møtet. I listen over dokumenter finner også referat fra oppstartsmøtet.

A) Enkel stedsanalyse 13.10.2017.pdf

B) Forslag planintiativ 13.10.2017.pdf

C) Referat fra oppstartsmøte 30.10.2017.pdf

Kart med planavgrensing.pdf

 

  • Varsel om oppstart

Det ble varslet oppstart av planarbeidet i januar 2018. Fristen for å komme med innspill var 9.februar 2018. Det ble avholdt åpent møte på Ski bibliotek i løpet av varsel-perioden med godt oppmøte.

 

  • Planarbeid pågår

Forslagsstiller sendte inn planforslag til kommunen høsten 2018, men kommunen har ikke sendt planforslaget til politisk førstegangsbehandling ennå. Behandling er utsatt i påvente av den nye kommuneplanen for Nordre Follo som nå ligger på høring. 

Planforslaget vil sendes til politisk førstegangsbehandling når planavdelingen har gått gjennom planforslaget. Politikerne vil vedta om planen skal legges ut på høring eller ikke. Da vil i så fall innbyggere få mulighet til å komme med innspill eller merknader til planforslaget, men bare berørte nasjonale og regionale organer som kan fremme innsigelse, se plan- og bygningsloven §5-4. Alle som blir direkte berørt av planforslaget vil få høringsutkastet tilsendt. Etter en høringsrunde vil merkander gjennomgås og forslaget evt. revideres. Deretter sendes planforslaget til politisk annengangsbehandling, og kommunestyret vedtar til slutt endelig planforslag.

 Har du spørsmål?

Ta kontkat med Arkitektfirma Helen & Hard AS v/Karen Jansen, kj@hha.no, tlf. 930 10 737.

 


Publisert: 04.12.2018 12:24
Sist endret: 05.09.2019 12:26