Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for felt S12, S13 og S14 i Ski sentrum

Ski Sentrum Utvikling AS v/Stor-Oslo Eiendom AS jobber med å utforme forslag til detaljregulering for felt S12, S13 og S14 i Ski sentrum (gnr/bnr 134/18, 134/17, 134/137, 134/194, m.fl.).

Om planen

Området er regulert i Områdeplan for Ski sentrum (Sentrumsplanen) fra 2016. Sentrumsplanen har fastsatt at det skal utarbeides en felles detaljreguleringsplan for kvartalene S12, S13 og S14. I sentrumsplanen er det lagt overordnede føringer for utnyttelse av feltene, og hensikten med det videre planarbeidet er å lage mer detaljerte rammer for bebyggelse, byrom og møteplasser. Gode gang- og sykkelforbindelser, overvannshåndtering og ny infrastruktur er blant de andre planfaglige vurderingene som skal gjøres.

 

Prosess

  • Oppstartsmøte

Kommunen inviterte til oppstartsmøte med forslagsstiller 5.februar 2019. I forkant av oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn sitt planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Forslagsstiller hadde også laget en presentasjon som ble vist for kommunen. Under finner du presentasjonen, planinitiativet fra forslagsstiller samt referatet fra oppstartsmøtet. 

 

Planinitiativ presentasjon - S12,S13,S14 Ski Sentrum.pdf

Skjema for oppstartsmøte_anmodning og referat.pdf

 

  • Varsel om oppstart

Det ble varslet oppstart av planarbeid med en vid planavgrensning mot omkringliggende veier for å sikre gode forbindelser inn i og gjennom planområdet. Etter ønske fra Ski kommune og samtykke fra Statens vegvesen er Jernbaneveien, mellom Sanderveien og Åsenveien, tatt med i varsel om oppstart for å kunne vurdere detaljregulering av denne. Det kan bli aktuelt å skille ut denne delen av reguleringsplanen som parallell sak i senere fase, dersom det er mest hensiktsmessig. Fristen for å komme med innspill eller merknader var 22.03.2019. Varsel om oppstart ble sendt i posten til dem som blir direkte berørt av planforslaget. 

 

 

  • Videre prosess

Fristen for å komme med innspill har gått ut, og forslagsstiller vil nå samle sammen alle innkome merknader, og vurdere om og hvorvidt innspillene skal legges til grunn for videre planlegging. Sender du inn et innspill eller merknad vil du ikke få direkte svar på din henvendelse, men alle innspillene vil bli listet opp når planforslaget skal opp til politisk behandling. Da kan du også lese hvordan ditt innspill har blitt vurdert. Det er foreløpig ikke bestemt når planen skal til politisk behandling.

Medvirkning

Lørdag 6.april arrangerer Stor-Oslo Eiendom, AART architects og Leva Urban Design et medvirkningsopplegg i Idrettsveien 3 som er åpent for alle. Stikk innom og se hva utbygger og deres arkitekter tenker om den sørlige delen av sentrum. Hør også mer om hva folk har svart på innbyggerundersøkelsen om Ski sentrum som ble gjennomført i fjor høst.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål til saken kan du henvende deg til kommunens saksbehandler Annette Mohr på

e-post: annette.mohr@ski.kommune.no

telefon: 95 11 53 72

 


Publisert: 26.02.2019 12:50
Sist endret: 05.04.2019 11:14