Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for Skogsnarveien

Solon Eiendom jobber for tiden med å utarbeide planforslag for Skogsnarveien

Om planen

Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for en rekkehusbebyggelse med ca. 70 boliger. Et vesentlig areal sør på eiendommen avsettes til grønnstruktur. Adkomst til boligene planlegges fra Lilleteigen. Planområdet er på ca. 30 daa og er regulert til boligbebyggelse i en eldre reguleringsplan. I den gamle reguleringsplanen er området regulert til blokkbebyggelse med parkeringskjeller og opptil 140 boliger. Grunnforholdene tilsier imidlertid at det ikke er forsvarlig å bygge i henhold til planen. Derfor skal det nå lages en ny reguleringsplan som tar høyde for dette. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift for konsekvensutredning.

 

Status

Veidekke Eiendom AS var tidligere forslagsstiller for planforslaget. Veidekke varslet i 2017 oppstart av planarbeid og jobbet frem til desember 2018 med å utforme sitt planforslag, under føringer gitt av kommunen. Solon Eiendom AS overtok planleggingen i desember 2018 og vil revidere planforslaget utformet av Veidekke. Solon Eiendom må legge de samme føringene fra kommunen til grunn for sitt planforslag. 

Det er ikke avklart når planen vil sendes til politisk førstegangbehandling.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Jan Erik Bøyum i Solon Eiendom AS

E-post: jeb@soloneiendom.no

Telefon: 951 03 771


Publisert: 25.01.2019 10:12
Sist endret: 05.09.2019 12:24