Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for Linås på Langhus

Kommunestyret vedtok detaljregulering for Linås  den 13.2.19, men på grunn av innkommet klage på vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, ble planen lagt ut på ny høring og offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill var 9. september

Om planen

Planområdet ligger øst for jernbanen og fv. 152 Langhusveien, ca. 400 m syd for Langhus skole. Arealet er på ca. 55 daa, hvorav ca. 43 daa til bebyggelse og anlegg, ca. 9 daa til veger og teknisk infrastruktur og ca. 3 daa til lekeplass og grønnstruktur. Ved varsel om oppstart ble det antydet mellom 50 og 100 boliger på Linås. Det planlegges nå for 170 boenheter fordelt på 85 rekke- og småhus samt 85 blokkleiligheter i 5 etasjer, med en maksimal gesimshøyde på 17 meter. Fortettingen kommer som et svar på regionale føringer om høy arealutnyttelse innenfor prioriterte vekstområder i bybåndet. Linås vil bli bybåndets sydligste utbyggingsområde.

 


Publisert: 19.02.2019 09:44
Sist endret: 20.09.2019 13:21