Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for Kirkeveien 1

Plan- og byggesaksutvalget vedtok i møtet den 5.12.18 at planforslag for Kirkeveien 1 skal legges ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader til planen var 08.02.19

Hensikt med planforslaget

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en bymessig fortetting med kombinert formål, forretning/tjenesteyting/kontor på bakkeplan og to boligfløyer med totalt ca. 40 boenheter, gatetun og gangveg/gangareal. Eksisterende bebyggelse foreslås opprettholdt og ombygget. Parkering foreslås under terreng med adkomst fra Kirkeveien, som da kan kobles til parkeringsanlegg under Parkaksen og omkringliggende eiendommer.

Planforslaget, inkludert kart, bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter til planen, finner du lenger ned på denne siden. Dokumentene var på høring og offentlig ettersyn i perioden 21.12.2018 – 08.02.2019.

 

Innspill til planen

Det vil ikke sendes svarbrev til alle som har sendt inn merknad eller innspill. Innkomne merknader og innspill følger planen til politisk behandling, og du kan lese i saksfremstillingen hvordan din merknad/ditt innspill har blitt vurdert. Alle kan komme med merknader eller inspill, men bare utvalgte offentlige myndigheter kan fremme innsigelse.

Spørsmål til planen

Spørsmålet til planarbeidet kan rettes til Ski kommune v/Ozrenko Gacic,tlf. 900 78 528 eller e-post Ozrenko.Gacic@ski.kommune.no.

Saksdokumenter

 A- Samlet saksframlegg.pdf

B1- Plankart.pdf

B2- Plankart.pdf

C- Reguleringsbestemmelser.pdf

D1- Planbeskrivelse.pdf

D2-Illustrasjoner til planbeskrivelsen.pdf

E-Geoteknisk rapport.pdf

F-Landskapsplan.pdf

G-Miljøoppfølgingsprogram.pdf

H-Overvannsnotat.pdf

I-Blågrønn faktor.pdf

J-Stedsanalyse.pdf

K-Støyrapport.pdf

L-ROS-analyse.pdf


Publisert: 04.01.2019 12:11
Sist endret: 15.08.2019 09:37