Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering av Kirkeveien og Langhusveien

Statens vegvesen skal bygge ut Kirkeveien og deler av Langhusveien for at gående, syklende og busser skal komme seg enklere til og fra Ski sentrum. Her kan du lese mer om planarbeidet som pågår.

Om planen

Formålet med planen er å gi kollektivtransport prioritet. I tillegg skal gående og syklende i Kirkeveien få et bedre tilbus, og det skal etableres kollektivfelt i Langhusveien på vei inn mot rundtkjøringen

Planen skal:

  • finne løsninger som legger til rette for god fremkommelighet for buss, gående og syklende i Kirkeveien
  • vurdere hvordan Kirkeveien best skal utvikles til en bred bygate med kollektivfelt, sykkelløsning og fortau
  • regulere et nytt stort kryss som erstatter dagens to kryss; Kirkeveien x Langhusveien og Kirkeveien x Sanderveien
  • vurdere muligheter for å utvide Langhusveien med kollektivfelt langs vestsiden inn mot Ski sentrum
  • regulere bussholdeplass ved Ski skole
  • vurdere og planlegge nye adkomster som erstatter adkomster som er vedtatt stengt i områdereguleringsplan for Ski sentrum

Status og fremdrift

  • Oppstartsmøte med kommunen

Kommunen inviterte til oppstartsmøte med Statens vegvesen i oktober 2017. I forkant av oppstartsmøtet sendte Statens vegvesen inn foreløpige skisser som ble gjennomgått på oppstartsmøtet. Det ble også skrevet referat. Under kan du finne dokumentene fra oppstartsmøtet, inkl. referat.

A) Forhåndinformasjon oppstartsmøte notat.pdf

B) Forhåndsinformasjon oppstartsmøte tegninger.pdf

C) Referat fra oppstartsmøte 31.10.2017.pdf

 

  • Varsel om oppstart

Det ble varslet oppstart av planarbeid i januar 2018. Fristen for å komme med innspill til oppstart var 16.februar 2018. I løpet av varselperioden ble det avholdt et åpent informasjonsmøte der også Ski kommune orienterte om sitt planarbeid for området nord for Kirkeveien (områdeplan for Kirkeveien Nord).

 

  • Videre fremdrift

Planforslaget er under utarbeidelse, men Statens vegvesen har varslet om forsinkelse på grunn av interne avklaringer.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Cathrine Løken i Statens vegvesen, telefon 24 05 83 90 eller e-post cathrine.loken@vegvesen.no. Kontaktperson i Ski kommune er Sven Venske, e-post sven.venske@ski.kommune.no


Publisert: 04.12.2018 13:38
Sist endret: 05.09.2019 12:25