Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for S5 og S6

Forslagsstillere Idrettsveien 14-18 AS, Idrettsveien 20 AS og Rådhussvingen 7 AS, ønsker å utvikle eiendommene (g.b.nr.) 134/91, 134/92 og 134/167 i Ski sentrum

Planområdet er markert i kartet med stiplet linje. Arealene i områdeplanen for Ski sentrum er omtalt som S5 og S6.

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av ny blokkbebyggelse, ny parkeringskjeller, påbygging av eksisterende forretningsbygg mot Idrettsveien, samt kjøreadkomst til planområdet. Planforslaget utarbeides med grunnlag i gjeldende områdeplan. Reguleringsformål i områdeplanen er sentrumsformål. Reguleringsformål for ny bebyggelse antas å bli - boliger, kontor, forretning og tjenesteyting. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte

Status

  • Oppstartsmøte

Oppstartsmøte med Ski kommune ble avholdt i Ski Rådhus 11.12.2018. I forkant av oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn sitt planinitiativ, som ble gjennomgått på møtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet finner du her:

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ fra forslagsstiller

  • Varsel om oppstart

Før forslagsstiller gikk i gang med reguleringsarbeidet ble det varsles oppstart av planarbeid (januar 2019). Frist for å komme med innspill eller merknader var 18.02.2019. Varsel om oppstart ble sendt i posten til dem som blir direkte berørt. Det ble også varslet om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom forslagsstiller og Ski kommune, iht. §17 i plan- og bygningsloven.

  • Videre prosess

Etter at varselfristen har gått ut skal forslagsstiller gå gjennom alle innkomne merknader og innspill, og vurdere om og hvorvidt innspillene skal legges til grunn for videre planlegging. Har du sendt inn et innspill eller merknad vil du ikke få direkte svar på din henvendelse, men alle innspillene vil bli listet opp når planforslaget skal opp til politisk behandling. Da kan du også lese hvordan ditt innspill ble vurdert. Det er foreløpig ikke bestemt når planen skal til politisk behandling.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Arkitektene Fosse og Aasen v/Tomas Enger tlf. 404 36 227, e-post: tomas@fosseaasen.no.


Publisert: 24.01.2019 12:23
Sist endret: 25.02.2019 10:28