Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ski voksenopplæring

Ski Voksenopplæring

Ferier og fridager   Skoleportalen   Logopedi   Søk om grunnskole for voksne   Søk om spesialundervisning 

Aktuelt

Ski voksenopplæring går sammen med Oppegård Kvalifiseringssenter og flyktningteamene i NAV Ski og Oppgegård fra og med 1. januar 2020. Sammen skal vi gi et godt voksenopplæringstilbud i Nordre Follo kommune som dekker både norskopplæring, grunnskole for voksne og spesialundervisning.

Forsøk med nye læreplaner i Ski voksenopplæring

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med Kompetanse Norge utarbeidet nye læreplaner for grunnskoleopplæringen for voksne. Disse læreplanene skal prøves ut i 3 år. Ski voksenopplæring har søkt om å få delta i en forsøksordning og har nå fått svar om at skolen får delta. I søknadsprosessen har elever, ansatte, administrasjonen og politikere vært enig om at dette er positivt.

Læreplanene vil omhandle norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk. Planene har færre kunnskapsmål, og målene og temaene vil være bedre tilpasset voksne. I dag undervises elever i voksenopplæringen etter de samme kunnskapsmål og temaer som elever på barne- og ungdomsskolen. Dette er et spennende og viktig utviklingsarbeid som vi har tro på skal gjøre grunnopplæringen, også kalt forberedende voksenopplæring, bedre for de voksne.

Elever

 

Leksehjelp

Hver mandag fra kl. 14.15 - 16.00 og onsdag fra kl. 14.15 - 16.00 har Ski Røde Kors leksehjelp på skolen.

Facebook ikon


Følg Ski voksenopplæring på Facebook!

Om Skolen

Ski voksenopplæring gir opplæring etter opplæringsloven til voksne med behov for grunnskole og spesialundervisning på grunnskolens område. Kommunens logopedtilbud for barn og voksne er også organisert under Ski voksenopplæring.

Litt historikk om Ski voksenopplæring

Spesialundervsningen i Ski har lang historie og har holdt til på Dagbo siden 70-tallet. Grunnskole for voksnes historie går tilbake til 1999. I 2013 ble avdelingene samlokalisert i Westgaarden i Ski sentrum. Alle avdelingene ble i 2012 organisert under Pedagogisk virksomhet.


Praktisk informasjon

 

Satsingsområder for Ski voksenopplæring

Ski voksenopplæring arbeider aktivt med skoleutvikling.

Frem mot 2020 vil Ski voksenopplæring først og fremst ha fokus på arbeidet med å tilpasse nye læreplaner for voksne i tråd med prosjektet vi deltar i. Videre jobbes det målrettet i forhold til lesing og skriving i alle fag og skolen deltar i kommunens satsing på vurdering for læring. For spesialundervisning er det et pågående arbeid i forhold til å utvikle gode individuelle opplæringsplaner, IOP og vurderinger.  Det legges stor vekt på å utvikle synspedagogisk kompetanse.
Ski voksenopplæring har gjennomført ulike prosjekter de siste årene som basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og arbeidsrettet grunnskole i samarbeid med NAV Ski med støtte fra Inkludering- og mangfoldsdirektoratet, IMDI. Det seneste prosjektet, med støtte fra kommunale utviklingsmidler fra IMDI, handler om å bedre integrere arbeidslivskunnskap og praksis inn i grunnskoleopplæring.

Skolen har det siste året lagt ned mye arbeid i å forbedre forvaltningen og skriftliggjøre rutiner for saksbehandling. Det er laget gode rutiner for inntak av elever på spesialundervisning, logopedtilbud og grunnskole.

Vurdering for læring

Slik søker du

Søkere til Ski voksenopplæring må ha folkeregistrert adresse i Ski kommune. Dersom du bor i en annen kommune, må du snakke med en saksbehandler i skoleadministrasjonen eller NAV der du bor.

Grunnskole for voksne

Du kan søke hele året. Dersom du ønsker å begynne på opplæringen i august, bør du søke før 1. mai.

Søknadsskjema - Grunnskole for voksne

Dersom du ønsker søknadsskjemaet på papir, kan du skrive det ut ved å bruke utskriftsknappen inne i det elektroniske skjemaet. Da sendes det til adressen Ski voksenopplæring, Postboks 3010, 1402 Ski. Vær nøye med å legge ved den dokumentasjonen du blir bedt om.

Når søknaden er mottatt blir du invitert til en inntakssamtale. I inntakssamtalen blir det bestemt hvilke tester du skal ta. Alle søkere til grunnskole testes i norsk og de fleste også i matematikk engelsk. Resultatene fra testene bruker Ski voksenopplæring for å finne ut hvilket tilbud og hvilket grunnskolenivå som passer best for deg. Du får en bekreftelse på at søknaden din er mottatt. Senere får du vedtak om grunnskole og brev fra skolen om tilbudet du får, med timeplan og informasjon om hvor og når du skal møte.

Dersom søknaden går via NAV ber vi om at saksbehandler også fyller ut skjema med ekstra opplysninger om gjennomførte rett- og plikttimer.

Spesialundervisning

Du kan søke hele året. Dersom du ønsker å begynne på opplæringen i august, bør du helst søke før 1. mai. Aktive elever må søke innen 1. februar for neste skoleår.

Søknadsskjema - Spesialundervisning

Dersom du ønsker søknadsskjemaet på papir, kan du skrive det ut ved å bruke utskriftsknappen inne i det elektroniske skjemaet. Da sendes det til adressen Ski voksenopplæring, Postboks 3010, 1402 Ski. Vær nøye med å legge ved den dokumentasjonen som du blir bedt om å legge ved.

Hva skjer når du søker spesialundervisning? Først får du en inntakssamtale. I inntakssamtalen blir det bestemt om du skal testes og eventuelt hvilke tester du skal ta. Du får en bekreftelse på at søknaden din er mottatt. Senere får du brev fra skolen om tilbudet du får, med timeplan og informasjon om hvor og når du skal møte.

Pedagogisk-psykologisk vurdering Søknaden vurderes av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). De foretar en sakkyndig vurdering og gir en tilrådning.

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Funksjon Telefon E-post (legg til @nordrefollo.kommune.no)
Veslemøy Thorbjørnsen  Konstituert rektor 93039776  Veslemoy.thorbjornsen
Marit Stangebye Nielsen  Inspektør 45450025  MaritStangebye.Nielsen
Logopeder og synspedagog 
Navn Telefon E-post (legg til @ski.kommune.no)
Logoped Anne Jorid Græslie Berbu  91918635 annejorid.berbu
Logoped Anne Kristin Nybø 98626167  AnneKristin.Nybo 
Logoped Renate Marion Milford   Renatemarion.milford
Synspedagog Bente Hermansen   Bente.Hermansen
Lærere og assistenter
Navn Funksjon Telefon E-post (legg til @nordrefollo.kommune.no)
Mahmoud Enany  Lærer    Mahmoud.Enany
Maria Magdalena Galezowska Lærer   Maria.Galezowska
Awal Mohammed Alhassan Lærer   AwalMohammed.Alhassan
Hassan Ali Syed Lærer  

HassanAli.Syed

Omar Olhaye Lærer  

Omar.Olhaye

Nina Pirisi Lærer/Rådgiver   NinaCatalin.Pirisi
Hanne Hovdedalen Lærer   Hanne.Hovdedalen
Julia Pung Lærer   Julia.Pung
Gunn Marie Haram Lærer   GunnMarie.Haram
Kjell Åge Moslet Prosjektleder  48259850 KjellAge.Moslet
Gursharan Jit Kaur Lærer   GursharanJit.Kaur
Bente Sofie Lekven Lærer   Bente.Lekven
Bedane Bekuma Terefe Lærer   bedanebekuma.terefe
Ellen Norum Lærer  

ellenmargrethe.norum

Heidi Breen Råken Lærer  

HeidiBreen.Raken

Grunnskole for voksne

For de over 16 år som ikke har fullført grunnskole, eller mangler grunnskolefag for å få fullverdig vitnemål og som har rett til grunnskole etter Opplæringslovens paragraf 4A-1.

Les mer om grunnskole for voksne

Grunnskole for voksne gir undervisning i kjernefagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag etter læreplanen (Kunnskapsløftet) for norsk grunnskole. Du har rett til grunnskole selv om du ikke planlegger å ta eksamen og fortsette til videregående skole, men bare trenger grunnleggende ferdigheter.

Er du over 16 år og bosatt i Ski kan du søke om plass. Skolen selger skoleplasser til de nabokommunene som måtte ønske å benytte seg av tilbudet.

Hvis du vil ha mer informasjon om innholdet i undervisningen og målene i læreplanen kan du lese på Kompetanse Norge sine sider.

 

Spesialundervisning

Voksne kan ha rett til spesialundervisning på grunnskolens område i følge Opplæringslovens paragraf 4A-2 hvis han/hun ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige tilbudet for voksne, eller har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde grunnleggende ferdigheter ved like.

Mer om spesialunderundervisning

Elevene som får tilbud gitt som spesialundervisning, har ulike utfordringer. Noen trenger å lære eller videreutvikle grunnleggende ferdigheter, mens andre trenger fornyet opplæring etter sykdom eller skade. Elevene med rett til spesialundervisning kan ha:

 • Lærevansker
 • Utviklingshemming
 • Medfødt skade eller sykdom
 • Omfattende funksjonshemming
 • Psykiske vansker
 • Afasi
 • Ervervet skade
 • Lese- og skrivevansker
 • Synsvansker

Opplæringen skal være knyttet til de grunnleggende ferdighetene. Disse er lesing, regning, kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig og bruke digitale verktøy. For noen elever er grunnleggende ferdigheter ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål), grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og motorisk trening.

 

Synspedagogikk

Ski voksenopplæring har en egen avdeling for voksne med synsvansker.

Vi gir opplæring i kompenserende teknikker og ferdigheter som kan redusere utfordringer i dagligliv og arbeidsliv. Dette kan være opplæring i bruk av telefon, PC, i mobilitet og mestring av dagliglivets aktiviteter. Vi gir også opplæring i tekniske hjelpemidler for synshemmede. I tillegg kan vi gi synspedagogisk trening for personer med hjernebasert synsvanske. Undervisningen er individuelt tilpasset og gis som enetimer eller gruppeundervisning.

Realkompetansevurdering

For deg som har grunnskole fra hjemlandet og som trenger dokumentasjon for å kunne søke videregående skole.

Kommunen har ansvaret for å vurdere om dine kunnskaper i skolefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag er så gode at du kan mestre nivået på videregående skole. Det betyr at du må vurderes i forhold til målene i den norske læreplanen (Kunnskapsløftet) for 10. klasse, og du må oppnå karakteren 2 eller bedre. Karakteren 6 er høyeste karakter. På Utdanningsdirektoratets hjemmeside kan du lese mer om den norske læreplanen for grunnskolen.

Realkompetansevurdering i Ski kommune er gratis for den som er bosatt i kommunen.

Vi ber om at du ser på egenvurderingsskjemaene for norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Disse skjemaene gir en forenklet oversikt over hva elever på 10. trinn skal ha som læringsmål.

Du krysser av på skjemaene og sender dem sammen med søknaden om realkompetansevurdering til skolen.

Du som søker, vil bli bedt om å møte til en samtale og en kartlegging. Senere vil du bli kalt inn til selve vurderingen. Den kan gå over flere dager.

Privatister

Dersom du mangler et eller flere fag for å få et fullverdig vitnemål kan du ta eksamen som privatist.

Privatisteksamen arrangeres i mai-juni. Du må være bosatt og folkeregistrert i Ski Kommune for å ta eksamen som privatist her. Dersom du er bosatt i en nabokommune må du ta kontakt med skoleansvarlig i din kommune.

For å ha rett til å kunne ta privatisteksamen i grunnskolefag, må følgende vilkår være oppfylt:

 • Du må være over opplæringspliktig alder, dvs. over 16 år.
 • Du må ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringslovens § 3-.
 • Personer som ikke har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1, kan ikke melde seg opp som privatist i grunnskoleopplæringen for voksne etter forskrift til opplæringsloven kapittel 4.

For å melde deg opp til eksamen fyller du ut skjema som du finner her.

Ved oppmelding må det betales en prøveavgift. Den fastsettes av Utdanningsdirektoratet hvert år.

Oppmeldingsfrist er 15. februar. Det er ikke anledning til å melde seg opp etter denne datoen.

Norskopplæring

Det er Follo Kvalifiseringssenter som tilbyr norskopplæring og introduksjonsprogram til voksne flyktninger og innvandrere i Ski kommune. Her kan du lese mer om deres tilbud: Follo Kvalifiseringssenter IKS.


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 09.10.2019 16:19