Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Satsingsområder for Ski ungdomsskole

Ski ungdomsskole har flere ulike satsingsområder.

Holdningsskapende arbeid

Skape holdninger

Opplæringsloven slår fast at alle elever i grunnskolen ”har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring” (§9-a-1)

Elevene som går på Ski ungdomsskole går her for utvikle positive holdninger, øke sine kunnskaper og ferdigheter, slik at de kan bli best mulig rustet til videre utdanning og klare seg videre i livet.

I arbeidet for å nå dette målet har vi utarbeidet en ”Plan for å øke trivselen, forbedre læringsmiljøet og motarbeide mobbing for Ski ungdomsskole”.  I planen legges det vekt på at god klasseledelse og en kultur for læring er en viktig premiss for høy trivsel i skolehverdagen. Trivselsfremmende og identitetsskapende tiltak og hendelser for alle trinn er viktige for å fremme trivselen og bidra til økt inkludering av alle elevene i skolesamfunnet. I planen nevnes bl.a. ”Naturskolen” med turer for innskoling av nye 8.klassinger, ” Matauk” og  ”Gutta på skauen” i 9.klasse og Elgsrudspelet i 10.klasse. Videre gjennomføres ”Internasjonal uke” i forbindelse med Operasjon Dagsverk, 8.klasse har nyttårsball, 9.klasse har ”Kabaret” og 10.klasse har sin Musikal”. (Link til planen)

Plan viser videre til hvordan vi håndterer de konfliktene som naturlig nok oppstår gjennom et skoleår og hvordan vi motarbeider mobbing. Et av de viktigste generelle tiltakene mot mobbing som skolen bruker den årlige trivselsmålingen blant elevene. Den gjennomføres i februar og resultatet bearbeides av elevrådet og presenteres for elevene, personalet og for foreldrene i FAU. Viktige ”funn” i målingen blir grepet fatt i og tiltak drøftet i klasserådstimene i alle klassene. Den årlige målingen gjør det mulig å følge utviklingen for trinn og enkeltklasser over hele treårsløpet.

Lesing

Lesing

Lesing er den viktigste av de grunnleggende ferdighetene som er beskrevet i læreplanen. Det å kunne lese med god forståelse er helt avgjørende for læring i alle fag.
Utvikling av gode lesestrategier for elevene har vært og vil være et hovedsatsingsområde for skolens pedagogiske personale. Lærerne kurses jevnlig og skolen har lesing i fokus gjennom hele året.
For elever som har problemer med å mestre lesing på en funksjonell måte, gjennomføres intensivkurs og skolen har en egen "leseveileder" som kan veilede de andre lærerne.

Vurdering

Vurdering

Vurdering er et virkemiddel for å bidra til at elevene kan nå kompetansemålene i læreplanen. Det benyttes to typer vurdering: Underveisvurdering og sluttvurdering.

Underveisvurdering er all vurdering av elevenes arbeider og prestasjoner med eller uten karakter. Formålet med underveisvurdering er å stimulere lærelyst, fremme læring og utvikling, samt gi grunnlag for tilpasset opplæring. Som ledd i dette arbeidet gjennomføres hvert år Nasjonale prøver i lesing, regning, engelsk på 8. og 9.trinn. Utover dette gjennomfører skolen også kartleggingstester.

Sluttvurdering skal gi informasjon om nivået elevene befinner seg på og danner grunnlaget for inntaket til videregående skole. Den viktigste del av sluttvurdering er standpunktkarakterene som settes i slutten av 10.klasse. (Mat- og helse i 9.klasse) Viktig korrigerende faktor for sluttvurderingen er også eksamen. Alle elevene kommer opp i ett skriftlig fag og ett muntlig fag.
Ski ungdomsskole samarbeider med de andre ungdomsskolene i Ski for å oppnå mest mulig likeverdige standpunktkarakterer. Dette samarbeidet går bl.a. ut på at lærerne møtes jevnlige gjennom året og drøfter kriterier for måloppnåelse og prinsipper for vurdering.

I vurdering av elevenes orden og atferd gis karakterene God, Nokså god og Lite god. Disse karakterene settes ved slutten av hver termin og fungerer som underveisvurdering. Karakterene ved siste termin i 10.klasse blir sluttvurdering og kommer på vitnemålet. Formålet med disse karakterene er å bidra til elevenes sosialiseringsprosess, bidra til et bedre psyko- sosialt miljø for alle i skolesamfunnet, men også gi informasjon til foresatte og elevenes orden og atferd.


Publisert: 10.03.2016 10:37
Sist endret: 19.05.2016 14:17