Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Satsingsområder for Hebekk skole

Ski kommune har en felles handlingsplan for oppvekst. Satsningsområdene for 2013-2022 er grunnleggende ferdigheter og et godt og trygt læringsmiljø. På Hebekk har vi skoleåret 2017-2018 vurdering og IKT i fokus. Gjennom arbeidet med PALS ønsker vi å sikre alle elever et godt og trygt læringsmiljø. Inkludering  fremmes også gjennom vår satsing på kreativt fellesskap som vi jobber med gjennom "Syngende skole".

Vurdering

For en del år tilbake var skolen med på et omfattende prosjekt; «Fra ord til handling» via Utdanningsdirektoratet. Dette la et godt grunnlag for videre arbeid med å utvikle skolens kompetanse innen vurdering. Vi har i ettertiden arbeidet mye med å heve vår kompetanse innen vurdering, og som et resultat av dette arbeider blant annet alle trinn med læringspartner i klassene.

Hovedformålet med vurdering er å bidra til elevens læring. Vurderingen skal gi gode fremovermeldinger. Forskning om læring slår fast at elevene lærer best når de forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem, når de får tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen sin og får råd om hvordan de skal bli bedre. Elevene lærer også mer når de er med og vurderer sitt eget arbeid. Det å trekke eleven med inn i vurderingsarbeidet er krevende for både lærere og elever, men svært viktig for læringsresultatene. Elevmedvirkning er noe vi vil arbeide med skoleåret 2017-2018.

Skoleåret 2016-2017 startet arbeidet med den nasjonale satsningen «Vurdering for læring». Alle skolene i Ski er med i satsningen, og skoleåret 2017-2018 skal vi gjennom prosjektet videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål.

 

Lesing og skriving

barn leserÅ kunne lese og skrive er to av de grunnleggende ferdigheter som er viktig i alle fag. 

Når vi leser en tekst er som regel målet med lesingen vår enten å oppleve, gjøre eller lære. Gjennom lesing kan vi reflektere over andres erfaringer, innsikt, opplevelse og skaperkraft. Å kunne lese er viktig for personlig utvikling og viktig for å kunne delta i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte. Leseferdighet innebærer evne til å forstå og bruke skriftlige symboler – bokstaver, ord og tegn – og utnytte disse til å finne informasjon og konstruere mening fra et bredt spekter av tekster i ulike sjangrer og format.

Leseferdighet omfatter både ubevisste, automatiserte handlinger og en bevisst plan for å tilegne seg et meningsinnhold fra ulike typer tekster - fra dikt så vel som fra rutetabeller. Det vil blant annet si å kunne finne fram til informasjon eller opplysninger som er uttrykt i en tekst. I stadig økende grad innebærer det å forstå, tolke og sammenholde informasjon og opplysninger i teksten, samt å reflektere over og vurdere tekstens form og innhold.

Leseferdighet gir opplevelse og glede. Leseferdighet er også en forutsetning for å tilegne seg faglig innsikt. En leser på forskjellige måter avhengig av innholdet og hensikten med lesingen. Det er viktig at eleven har kunnskap om hvilke strategier som skal benyttes i møte med de enkelte tekster. Å lese en skjønnlitterær tekst stiller andre krav til leseren enn det å lese en fagtekst - å lese et dikt er noe annet enn å lese en rutetabell. Elevene må lære og være bevisst ulike måter å lese på.

Leseferdighet er en grunnleggende ferdighet i alle fag, noe som betyr at lærere i alle fag og på alle trinn skal tydeliggjøre hvordan aktuelle fagtekster bør leses. For å ha utbytte av lesing må leseren ha en språklig kompetanse som står i forhold til teksten Å gi elevene språklig innsikt, eksempelvis ord og begrep tilknyttet det enkelte fag, skal vektlegges i undervisningen i alle fag og på alle trinn.

Leseferdighet utvikles gjennom hele skoleløpet og i alle fag, i møtet med stadig mer komplekse tekster. Forståelsen varierer avhengig av tekstenes innhold og form og leserens kunnskaper, interesser og strategier den enkelte elev klarer å bruke når den står ovenfor en ny tekst.

Skriving er et redskap for kunnskapsutvikling i alle fag, samtidig som man gjennom skriving viser måloppnåelse i fagene. Å lære seg et fag er å lære seg å uttrykke seg om og i faget på en måte som oppfattes som faglig relevant. Formålene for skriving som grunnleggende ferdighet er blant annet å gi støtte og hjelp til å fremme læring i fagene.

God skriveopplæring som tar skriving som grunnleggende ferdighet på alvor, arbeider mot å utvikle elevenes tekstkompetanse slik at de kan forholde seg til og bruke de tekstene de møter.

Fra høsten 2007 til våren 2009 var skolen med i et statlig prosjekt, hvor vi fokuserte på å styrke dialogen om læring innenfor lesing. Gjennom prosjektet har vi blant annet utarbeidet tiltak som gjør at vi arbeider systematisk med å gjøre barna til bedre lesere. Personalet har fortsatt med videreutviklingen av dette arbeidet, men fokuset dreies nå mer mot læring generelt og ikke minst lesing i alle fag. Vi arbeider også aktivt med lese- og læringsstrategier. God underveisvurdering til elevene, tydelige læringsmål og klare kjennetegn på måloppnåelse er en viktig del av arbeidet. Hovedformålet med vurdering er å bidra til elevens læring. Vurderingen skal gi gode framovermeldinger. Forskning om læring slår fast at elevene lærer best når de forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem, når de får tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen sin og får råd om hvordan de skal bli bedre.

 

PALS

Skoleåret 2010-2011 startet vi med PALS. (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i) regi av Atferdssenteret. PALS er et systematisk og langsiktig utviklingsarbeid. Hensikten er å utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse, samt å forebygge og avhjelpe problematferd i skolens læringsmiljø. PALS-arbeidet bygger på verdiene å vise ansvar, omsorg og respekt. Vi jobber for at disse verdiene skal gjennomsyre alt vårt arbeid både blant barn og voksne. PALS, sammen med Trivselslederprogrammet, støtter oss i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø med nulltoleranse mot mobbing, vold og trakassering.

Som et ledd i det langsiktige og systematiske arbeidet med PALS, har skolen utviklet en verktøykasse til bruk for personalet, både med tanke på det forebyggende arbeidet med klasse- og skolemiljø, men også for elever som strever faglig eller sosialt. Vi har også utviklet en del systemtiltak, kurstilbud, for elever som strever faglig og/eller sosialt. Skolens ressursteam har her en avgjørende rolle.

Følgende er hentet fra Atferdssenteret:  http://www.atferdssenteret.no/

PALS er en norsk tilpasning av de skoleomfattende modellene for SW_PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) som bl.a. er utviklet ved Universitetet i Oregon. Modellen er videreutviklet og tilpasset norske forhold av Atferdssenteret.

Den er basert på forskning og kunnskap om hvilke tiltak som er virksomme for å fremme et trygt læringsmiljø og sosial og skolefaglig kompetanse hos elevene. Les mer om forskningen.

Modellen har også som målsetting å øke de ansattes kompetanse gjennom å utvikle skolen som en lærende organisasjon. De ansatte får grunnleggende opplæring i universelle forebyggende tiltak som kommer alle elevene til gode. I tillegg får de opplæring i individuelle tiltak for de elevene som trenger ekstra sosial eller skolefaglig opplæring og støtte.

En forutsetning for at skoler skal ta i bruk PALS er at de har et langsiktig perspektiv på arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø, og at de benytter seg av de systematiske kvalitetssikringsverktøyene som modellen inneholder.

Trivselslederprogrammet

trivselsledereHøsten 2011 innfører Hebekk skole Trivselslederprogrammet. Dette er et program for økt aktivitet og mer trygghet i friminuttene, der 4.-7. klassinger velges som trivselsledere.

Hovedmålet med programmet er å tilby alle skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene, slik at både yngre og eldre elever finner noe spennende å gjøre. Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylt, vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont. Vårt mål er at alle elever skal glede seg til å gå på skolen - hver dag! Les gjerne mer på trivselsleder.no.

IKT

Å utvikle digital kompetanse og dømmekraft er viktig alledere fra 1. klasse. Fra skoleåret 2017-2018 vil alle elevene på Hebekk skole få hver sin iPad eller PC. Vi ønsker at dette skal bidra til at hver enkelt elev får enda bedre tilpasset opplæring og motivasjon for skolearbeidet. Innføringen av 1:1 iPad/PC åpner opp for spennende utviklingsarbeid både pedagogisk og didaktisk. Det vil bli utarbeidet retningslinjer, og god opplæring i skolebruk av iPad og PC vil bli gitt til både elever og foresatte. Skolen har elektroniske tavler og Smart dokumentkamera i alle klasserom. Skolen bruker læringsplattformen Skoleportalen.

KOM!

I perioden 2012-2015 var Hebekk skole med på KOM! - prosjektet i samarbeid med Kontra kulturskole via Norsk kulturskoleråd. KOM står for kreativt oppvekstmiljø. Prosjektets hensikt var å øke volum og kvalitet på kulturproduksjoner for og med barn og unge

I prosjektperioden satset vi på vår årlige sommeravslutning for foresatte. Målet har også vært å prioritere kunst- og kulturfagene sterkere og integrere dette inn i skolehverdagen gjennom skoleåret. Sommeravslutningen vår, har blitt et fast innslag og et løft for skolen, der alle elever og ansatte bidrar i samarbeid med kulturskolen.

Forestillingen inkluderer hele skolen, alle elevene og voksne, og gir oss et fellesskap og en stolthet over det vi får til sammen. Ikke minst får elever og ansatte vist frem sine kreative og kunstneriske sider på en ypperlig måte.

Vi ønsker å videreføre dette viktige arbeidet. Fra skoleåret 2015-2016 har vi vært  med på Follopiloten i samarbeid med Musikk i skolen. http://www.musikkiskolen.no (Se spesielt  forskning og fagartikler rundt musikkens betydning for mennesket og dets utvikling.)

Syngende skole

Skoleåret 2016-2017 ble Hebekk skole med i prosjektet "Syngende skole". Dette var en svært positiv satsning som vi viderefører skoleåret 2017-2018. Syngende skole er en kunstpedagogisk satsing innenfor sang, som retter seg mot barn og unge i norsk grunnskole. Inspirasjonskilden er det britiske sangprogrammet SingUp. Syngende skole er et av fem programmer i den nasjonale sangsatsingen Krafttak for sang. Gjennom Syngende skole skal vi skape en positiv holdningsendring til sang, gi lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å lede sang, og på den måten sikre at elevene på Hebekk får synge hver dag. Sang kan bidra til et mer positivt læringsmiljø, til bedre psykisk helse for den enkelte og til et mer inkluderende psykososialt miljø. Forskning peker på at sang og felles musisering har positiv effekt både på kognitive prosesser, språkinnlæring, hukommelse, motivasjon og psykisk helse. Sang kan forebygge mobbing og bidra til en naturlig integrering av barn fra andre kulturer og språk. Gjennom sangen skapes også tradisjoner som blir felleseie for alle barn og voksne på skolen – uansett sosial eller geografisk bakgrunn og alder. Ikke minst er det viktig at både elever og lærere får et sunt og bevisst forhold til sin egen tale- og sangstemme.

Gjennom Syngende skole ønsker vi derfor å få alle på Hebekk (elever, lærere, andre ansatte og foreldre) til å synge mer, oftere og med mer bevisst kvalitet. I tillegg skal sang brukes som støtte og verktøy for effektiv innlæring i alle fag på skolen.

Via denne satsingen blir arbeidet med den generelle delen i KL06, utviklingen av hele mennesket, en naturlig del av skolehverdagen. Inkludering og fellesskap er viktige nøkkelementer også her.

Info. brev til foresatte om Syngende skole


Publisert: 10.03.2016 10:37
Sist endret: 28.08.2017 10:49