Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Satsingsområder for Hebekk skole

Ski kommune har en felles handlingsplan for oppvekst. Satsningsområdene for 2013-2022 er grunnleggende ferdigheter og et godt og trygt læringsmiljø. På Hebekk har vi skoleåret 2017-2018 vurdering og IKT i fokus. Gjennom arbeidet med PALS ønsker vi å sikre alle elever et godt og trygt læringsmiljø. Inkludering  fremmes også gjennom vår satsing på kreativt fellesskap som vi jobber med gjennom "Syngende skole".

Lesing og skriving

barn leser

Skoleåret 2018-2019 implementerer Ski-skolen en ny lese – og skriveplan for 1.-4. trinn. Å kunne lese og skrive er to av de grunnleggende ferdighetene som er viktig i alle fag. Når vi leser en tekst er som regel målet med lesingen vår enten å oppleve, gjøre eller lære. Gjennom lesing kan vi reflektere over andres erfaringer, innsikt, opplevelse og skaperkraft.

 Å kunne lese er viktig for personlig utvikling og viktig for å kunne delta i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte. Leseferdighet innebærer evne til å forstå og bruke skriftlige symboler – bokstaver, ord og tegn – og utnytte disse til å finne informasjon og konstruere mening fra et bredt spekter av tekster i ulike sjangrer og format.

Leseferdighet omfatter både ubevisste, automatiserte handlinger og en bevisst plan for å tilegne seg et meningsinnhold fra ulike typer tekster - fra dikt så vel som fra rutetabeller. Det vil blant annet si å kunne finne fram til informasjon eller opplysninger som er uttrykt i en tekst. I stadig økende grad innebærer det å forstå, tolke og sammenholde informasjon og opplysninger i teksten, samt å reflektere over og vurdere tekstens form og innhold.

Leseferdighet gir opplevelse og glede. Leseferdighet er også en forutsetning for å tilegne seg faglig innsikt. En leser på forskjellige måter avhengig av innholdet og hensikten med lesingen. Det er viktig at eleven har kunnskap om hvilke strategier som skal benyttes i møte med de enkelte tekster. Å lese en skjønnlitterær tekst stiller andre krav til leseren enn det å lese en fagtekst - å lese et dikt er noe annet enn å lese en rutetabell. Elevene må lære og være bevisst ulike måter å lese på.

Leseferdighet er en grunnleggende ferdighet i alle fag, noe som betyr at lærere i alle fag og på alle trinn skal tydeliggjøre hvordan aktuelle fagtekster bør leses. For å ha utbytte av lesing må leseren ha en språklig kompetanse som står i forhold til teksten Å gi elevene språklig innsikt, eksempelvis ord og begrep tilknyttet det enkelte fag, skal vektlegges i undervisningen i alle fag og på alle trinn.

Leseferdighet utvikles gjennom hele skoleløpet og i alle fag, i møtet med stadig mer komplekse tekster. Forståelsen varierer avhengig av tekstenes innhold og form og leserens kunnskaper, interesser og strategier den enkelte elev klarer å bruke når den står ovenfor en ny tekst.

Skriving er et redskap for kunnskapsutvikling i alle fag, samtidig som man gjennom skriving viser måloppnåelse i fagene. Å lære seg et fag er å lære seg å uttrykke seg om og i faget på en måte som oppfattes som faglig relevant. Formålene for skriving som grunnleggende ferdighet er blant annet å gi støtte og hjelp til å fremme læring i fagene.

God skriveopplæring som tar skriving som grunnleggende ferdighet på alvor, arbeider mot å utvikle elevenes tekstkompetanse slik at de kan forholde seg til og bruke de tekstene de møter.

PALS

Skoleåret 2010-2011 startet vi med PALS. (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i) regi av Atferdssenteret. PALS er et systematisk og langsiktig utviklingsarbeid. Hensikten er å utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse, samt å forebygge og avhjelpe problematferd i skolens læringsmiljø. PALS-arbeidet bygger på verdiene å vise ansvar, omsorg og respekt. Vi jobber for at disse verdiene skal gjennomsyre alt vårt arbeid både blant barn og voksne. PALS, sammen med Trivselslederprogrammet, støtter oss i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø med nulltoleranse mot mobbing, vold og trakassering.

Som et ledd i det langsiktige og systematiske arbeidet med PALS, har skolen utviklet en verktøykasse til bruk for personalet, både med tanke på det forebyggende arbeidet med klasse- og skolemiljø, men også for elever som strever faglig eller sosialt. Vi har også utviklet en del systemtiltak, kurstilbud, for elever som strever faglig og/eller sosialt. Skolens ressursteam har her en avgjørende rolle.

Følgende er hentet fra Atferdssenteret:  http://www.atferdssenteret.no/

PALS er en norsk tilpasning av de skoleomfattende modellene for SW_PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) som bl.a. er utviklet ved Universitetet i Oregon. Modellen er videreutviklet og tilpasset norske forhold av Atferdssenteret.

Den er basert på forskning og kunnskap om hvilke tiltak som er virksomme for å fremme et trygt læringsmiljø og sosial og skolefaglig kompetanse hos elevene. Les mer om forskningen.

Modellen har også som målsetting å øke de ansattes kompetanse gjennom å utvikle skolen som en lærende organisasjon. De ansatte får grunnleggende opplæring i universelle forebyggende tiltak som kommer alle elevene til gode. I tillegg får de opplæring i individuelle tiltak for de elevene som trenger ekstra sosial eller skolefaglig opplæring og støtte.

En forutsetning for at skoler skal ta i bruk PALS er at de har et langsiktig perspektiv på arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø, og at de benytter seg av de systematiske kvalitetssikringsverktøyene som modellen inneholder.

Trivselslederprogrammet

trivselsledereHøsten 2011 innførte Hebekk skole Trivselslederprogrammet. Dette er et program for økt aktivitet og mer trygghet i friminuttene, der 4.-7. klassinger velges som trivselsledere.

Hovedmålet med programmet er å tilby alle skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene, slik at både yngre og eldre elever finner noe spennende å gjøre. Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylt, vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont. Vårt mål er at alle elever skal glede seg til å gå på skolen - hver dag! Les gjerne mer på trivselsleder.no.

IKT

Å utvikle digital kompetanse og dømmekraft er viktig alledere fra 1. klasse. Fra skoleåret 2017-2018 fikk alle elevene på Hebekk skole få hver sin iPad eller PC. IKT er satsningsområde for hele Ski-skiolen skoleåret 2018-2019, og målet er at hver enkelt elev får enda bedre tilpasset opplæring og motivasjon for skolearbeidet. Innføringen av 1:1 iPad/PC åpner opp for spennende utviklingsarbeid både pedagogisk og didaktisk. Det er utarbeidet retningslinjer, og god opplæring i skolebruk av iPad og PC vil bli gitt til både elever og foresatte. Skolen har elektroniske tavler og Smart dokumentkamera i alle klasserom. Skolen bruker læringsplattformen Skoleportalen.

Syngende skole

Skoleåret 2016-2017 ble Hebekk skole med i prosjektet "Syngende skole". Dette var en svært positiv satsning som vi viderefører skoleåret 2018-2019. Syngende skole er en kunstpedagogisk satsing innenfor sang, som retter seg mot barn og unge i norsk grunnskole. Inspirasjonskilden er det britiske sangprogrammet SingUp. Syngende skole er et av fem programmer i den nasjonale sangsatsingen Krafttak for sang. Gjennom Syngende skole skal vi skape en positiv holdningsendring til sang, gi lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å lede sang, og på den måten sikre at elevene på Hebekk får synge hver dag. Sang kan bidra til et mer positivt læringsmiljø, til bedre psykisk helse for den enkelte og til et mer inkluderende psykososialt miljø. Forskning peker på at sang og felles musisering har positiv effekt både på kognitive prosesser, språkinnlæring, hukommelse, motivasjon og psykisk helse. Sang kan forebygge mobbing og bidra til en naturlig integrering av barn fra andre kulturer og språk. Gjennom sangen skapes også tradisjoner som blir felleseie for alle barn og voksne på skolen – uansett sosial eller geografisk bakgrunn og alder. Ikke minst er det viktig at både elever og lærere får et sunt og bevisst forhold til sin egen tale- og sangstemme.

Gjennom Syngende skole ønsker vi derfor å få alle på Hebekk (elever, lærere, andre ansatte og foreldre) til å synge mer, oftere og med mer bevisst kvalitet. I tillegg skal sang brukes som støtte og verktøy for effektiv innlæring i alle fag på skolen.

Via denne satsingen blir arbeidet med den generelle delen i KL06, utviklingen av hele mennesket, en naturlig del av skolehverdagen. Inkludering og fellesskap er viktige nøkkelementer også her.

Info. brev til foresatte om Syngende skole


Publisert: 10.03.2016 10:37
Sist endret: 10.08.2018 10:17