Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fravær registrert på vitnemål

Frist for å søke om å fjerne fravær på vitnemålet er 13. juni.

Søknadsskjema finner du her. Fristen er 13. mai, og sendes enten:

  • scannet til skolens e-post adresse: haugjordet.ungdomsskole @  ski.kommune.no
  • leveres i resepsjonen på skolen
  • eller sendes til skolen, Vevelstadveien 25, 1405 Langhus

Opplæringsloven sier følgende:

Fraværet dette gjelder må være i henhold til § 3-41 i opplæringsloven.

 § 3-41. Føring av fråvær i grunnskolen

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:

  a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar

  b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11.

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

0 Endra ved forskrift 7 juli 2010 nr. 1081 (i kraft 1 aug 2010).


Publisert: 21.05.2019 12:14
Sist endret: 21.05.2019 14:27