Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Spesialundervisning i grunnskole

Retten til spesialundervisning er relativ og vil kunne anbefales dersom elevens utfordringer ikke kan avhjelpes innenfor skolens ordinær undervisning, tilpasset opplæring og/eller systemtiltak.

Hva er spesialundervisning?

Dersom eleven har behov for ytterligere tiltak som krever avvikende innhold, avvikende organisering og avvikende omfang fra den ordinære læreplanen vil dette måtte defineres som spesialundervisning. PPT er sakkyndig instans når det gjelder spesialundervisning i grunnskole.

Elever som har behov for spesialundervisning har også krav på tilpasset opplæring og systemtiltak.

Saksgang

Foresatte til elever i grunnskole drøfter sin bekymring med skolen. Skolen har faste kontaktpersoner i PPT og vil kunne drøfte elevens utfordringer på skolens ressusteam. PPT er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialundervisning. Foresatte eller elever kan også ta direkte kontakt med PPT.

Lovverk

Opplæringslova § 5-1: "Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. (...) Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven".


Publisert: 21.10.2015 10:44
Sist endret: 05.01.2017 08:57