Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Spesialpedagogisk hjelp

Hvis barnet har spesielle behov og ikke kan nyttiggjøre seg barnehagens varierte innhold og aktiviteter kan det være behov for spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagogisk hjelp gis av Spesialpedagogisk team (SPT).

Hva er spesialpedagogisk hjelp?

Spesialpedagogisk hjelp kan omfatte ulike hjelpetiltak til barn og skal vurderes ut ifra barnets konkrete behov for hjelp. Den spesialpedagogiske hjelpen skal ha et pedagogisk siktemål. Hovedformålet med spesialpedagogisk hjelp er å forbedre barnets forutsetninger for å begynne på skolen.

Hjelpen kan for eksempel omfatte ulike trenings- og stimuleringstiltak og veiledning til personalet i barnehagen. Det kan for eksempel dreie seg om støtte til språklig-, sosial- eller motorisk utvikling som er grunnleggende for barnets trivsel og helhetlige utvikling. Den spesialpedagogiske hjelpen kan omfatte bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Den spesialpedagogiske hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning.

Saksgang

Foresatte til barn i barnehage drøfter sin bekymring med barnehagen. Barnehagen har faste kontaktpersoner i PPT, som er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogisk hjelp. Foresatte til barn som ikke har barnehageplass kan ta direkte kontakt med PPT.

Hvis det anbefales spesialpedaogisk hjelp gis denne av Spesialpedagogisk team (SPT).

Lovverk

Opplæringslova § 5-7: "Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans".

Skyss til spesialpedagogisk hjelp

Barnehagelovens § 19 f første ledd sier at: «Dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk hjelp, har barnet rett til slik skyss».

Vilkår for gratis skyss

•Barnet mottar spesialpedagogisk hjelp

•Skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta denne hjelpen

Nødvendig behov foreligger når foresatte har vesentlig større byrder knyttet til skyss enn andre foresatte som har barn i barnehagen, for eksempel der den spesialpedagogiske hjelpen gis et annet sted enn i den barnehagen hvor barnet går, eller at barnet transporteres mellom barnehagen og et annet sted hvor barnet mottar hjelpen.

I Ski kommune gis den spesialpedagogiske hjelpen i all hovedsak av spesialpedagoger i den barnehagen barnet går i. For disse barna kan ikke skyssen regnes som nødvendig for å motta den spesialpedagogiske hjelpen.

Noen få barn i Ski kommune som mottar spesialpedagogisk hjelp blir anbefalt barnehageplass utenfor sitt distrikt fordi det er der kompetansen og de fysiske rammebetingelsene er tilpasset barnets behov. Der det kan dokumenteres at disse foresatte har vesentlig større byrde knyttet til skyss enn andre foresatte som har barn i barnehage, kan det innvilges skyss etter en konkret vurdering.

Søknaddskjema for skyss til spesialpedagogisk hjelp under skolepliktig alder


Publisert: 21.10.2015 10:06
Sist endret: 09.11.2017 10:55