Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vurdering for læring

Alle skolene i Ski kommune har deltatt i den nasjonale satsingen vurdering for læring.

Vurdering for læring er forankret i vurderingsforskriften og i forskning. Det overordnede målet for satsingen er å videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål.

Vurdering for læring forankret i lov og forskrift

Klare alt

I opplæringslovens formålsparagraf står det at skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og gi dem utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Elevene skal få utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i aktivt i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. I tillegg skal de lære å tenke kritisk, ha medansvar og rett til medvirkning. For å få til dette, trenger skolen en vurderingspraksis som gir skaperglede, engasjement og utforskertrang.

I vurderingsforskriften står det at vurderingen skal fremme læring, og at elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglige utvikling.

Fire prinsipper for god underveisvurdering

Utdanningsdirektoratet har med bakgrunn i forskning definert fire prinsipper for god underveisvurdering som fremmer læring.

Elevene lærer best når de:

  • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
  • får råd om hvordan de kan forbedre seg
  • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Vurdering for læring i Ski kommune

Ski kommune har deltatt i pulje 7 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring 2016-2018. Alle skolene i Ski har deltatt i satsingen. Arbeidet har foregått lokalt på skolene, i nettverk på tvers av skoler og på felles kompetansehevingsdager i kommunal regi. Kommunen utarbeidet en plan som beskriver innhold, omfang og organisering av satsingen.

Standard for god vurderingspraksis

Gjennom utprøving i klasserommene, og med feedback fra lærere og elever, har Ski kommune utviklet en standard for god vurderingspraksis, med tilhørende støtteark til lærere for planlegging av undervisningen.  Standard for læring i Ski-skolen

Standarden er basert på de fire punktene for god underveisvurdering fra utdanningsdirektoratet, samt Line Tyrdals punkter for elevinvolvering.

Med overskriftene elevinvolvering, dybdelæring og selvregulering er standarden ment som et arbeidsverktøy til dynamisk bruk i læringssituasjoner på skolen for å sikre god kvalitet på læring, og for å gi elever større innsikt i og kjennskap til sin egen læringsprosess. Dette vil skape motivasjon, læringslyst og en reguleringskompetanse hos eleven som er viktig ved alle aspekter av livet.

Standarden bør henge i alle klasserom.

 


Publisert: 30.06.2016 13:49
Sist endret: 05.06.2018 13:23