Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skolestart

Normalt starter elever i grunnskolen det året de fyller 6 år, og de begynner på nærskolen sin. Elevens nærskole sender informasjon om skolestart til foresatte i god tid før skolestart. Foresatte kan søke rektor om tidligere skolestart/fremskutt skolestart, utsatt skolestart for eleven eller om å få gå på en annen skole enn nærskolen.

Lurer du på dato for skolestart? Se oversikt over ferie- og fridager.

Skoleinnmelding

I Ski kommune foregår skoleinnmeldingen automatisk til barnets nærskole.

Det er elevens folkeregistrerte adresse som danner grunnlaget for elevens skoletilhørighet. Opplæringsloven regulerer skolegang i annen skolekrets og skolegang i annen kommune.

Foresatte vil motta et velkomstbrev fra barnets nærskole innen 1. november. I brevet er det informasjon om hvordan en søker SFO – plass i Foreldreportalen.

Foreldremøte for foresatte til skolestartere avholdes som regel tidlig i vårhalvåret før skolestart. Her informerer skolen om overgang barnehage/skole, om samarbeid hjem/skole og om skolestart og videre skolegang.

Fremskutt skolestart

Foresatte til barn i barnehage som ønsker at barnet skal begynne på skolen før skolepliktig alder, kan søke om fremskutt skolestart. Barnet må da være 5 år innen 1. april.

Slik søker du

 1. Foresatte søker skriftlig til rektor ved nærskolen
 2. Rektor tilmelder PPT og ber om sakkyndig vurdering
 3. PPT utreder og vurderer barnet og gir sin anbefaling
 4. Rektor fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT

 

Lovverk

Opplæringslovens § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

 

Utsatt skolestart

Foresatte til barn i barnehage som vurderer at barnet pga. forsinket utvikling vil ha nytte av ett år til i barnehage, kan søke om utsatt skolestart.

Slik søker du

 1. Foresatte søker skriftlig til rektor ved nærskolen
 2. Rektor tilmelder PPT og ber om sakkyndig vurdering
 3. PPT utreder og vurderer barnet og gir sin anbefaling
 4. Rektor fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT

 

Lovverk

Opplæringslovens § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

 

Skolebytte til annen skolekrets i Ski kommune

Foresatte kan søke annen skole enn nærskolen, men eleven har ikke rett til slik skoleplass. For å sikre andre elevers rett til plass på nærskole, blir slike søknader bare unntaksvis innvilget. Dette gjelder kun dersom helt spesielle hensyn tilsier det:

 • Spesialpedagogiske hensyn som krever at eleven får et tilbud som nærskolen ikke har
 • Sosialfaglige hensyn
 • Søsken på skolen

Søknad om plass på en annen skole enn nærskolen sendes rektor på ønsket skole.

 

Lovverk:

Opplæringslovens § 8-1

Skolebytte til skole i en annen kommune

Foresatte kan søke om skoleplass i en annen kommune enn den kommunen barnet bor i, men har ikke rett til slik skoleplass. Slike søknader blir bare unntaksvis innvilget, blant annet fordi en slik ordning medfører økte kostnader for kommunen. Dette gjelder kun dersom helt spesielle hensyn tilsier det:

 • Spesialpedagogiske hensyn som krever at eleven får et tilbud som Ski kommune ikke har
 • Sosialfaglige hensyn
 • Særlig farlig skolevei
  • Elever som er bosatt på Tandbergåsen i Ås kommune, får plass ved Ski skole i Ski kommune dersom det er ledig kapasitet.
  • Elever som er bosatt ved Taraldrud i Ski kommune vest for E6, får skoleplass i Oppegård kommune dersom det er ledig kapasitet
 • Spesielle skoletilbud tilpasset talenter innenfor områder som
  • ikke dekkes av læreplanen eller
  • hvor det er opptaksprøver eller
  • kommunen har ikke skoletilbud som ivaretar utviklingsbehov og dette er nødvendig for kvalifisering til yrke

Søknad om skoleplass i en annen kommune sendes skole- og barnehage­avdelingen i Ski kommune.

 

For skolegang ved private skoler gjelder Friskolelova.

 

Lovverk:

Opplæringslovens § 8-1 Skolen

Friskoleloven


Publisert: 05.10.2015 12:41
Sist endret: 13.11.2018 13:21