Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skolestart

Normalt starter elever i grunnskolen det året de fyller 6 år, og de begynner på nærskolen sin. Elevens nærskole sender informasjon om skolestart til foresatte i god tid før skolestart. Foresatte kan søke rektor om tidligere skolestart/fremskutt skolestart, utsatt skolestart for eleven eller om å få gå på en annen skole enn nærskolen.

Skoleinnmelding

I Ski kommune mottar foresatte til neste års skolestartere invitasjon til skoleinnmelding i oktober året før barna skal begynne i første klasse på skolen.

Slik foregår skoleinnmeldingen:

 1. Foresatte mottar informasjon om skoleinnmelding.
 2. Foresatte logger seg inn i Foreldreportalen, og bekrefter skoleplass ved nærskolen/søker annen skoleplass.
 3. Skolen fatter enkeltvedtak. Enkeltvedtaket blir meddelt via e-post, og ligger i Foreldreportalen.
 4. Foreldremøte for foresatte til skolestartere avholdes i februar. Her informerer skolen om overgang barnehage/skole, om samarbeid hjem/skole og om skolestart og videre skolegang.

Det er elevens folkeregistrerte adresse som danner grunnlaget for elevens skoletilhørighet. Opplæringsloven regulerer skolegang i annen skolekrets og skolegang i annen kommune.

 

Fremskutt skolestart

Foresatte til barn i barnehage som ønsker at barnet skal begynne på skolen før skolepliktig alder, kan søke om fremskutt skolestart. Barnet må da være 5 år innen 1. april.

Slik søker du

 1. Foresatte søker skriftlig til rektor ved nærskolen
 2. Rektor tilmelder PPT og ber om sakkyndig vurdering
 3. PPT utreder og vurderer barnet og gir sin anbefaling
 4. Rektor fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT

 

Lovverk

Opplæringslovens § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

 

Utsatt skolestart

Foresatte til barn i barnehage som vurderer at barnet pga. forsinket utvikling vil ha nytte av ett år til i barnehage, kan søke om utsatt skolestart.

Slik søker du

 1. Foresatte søker skriftlig til rektor ved nærskolen
 2. Rektor tilmelder PPT og ber om sakkyndig vurdering
 3. PPT utreder og vurderer barnet og gir sin anbefaling
 4. Rektor fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT

 

Lovverk

Opplæringslovens § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

 

Skolegang i annen skolekrets i Ski kommune

Kommunen har fastsatt skolegrenser som definerer hvilke adresser som hører til hver skole. Disse er definert i Kommunal forskrift om nærskoletilknytning.

Foresatte kan søke annen skole enn nærskolen, men eleven har da ikke rett til å få innvilget plass. For å sikre andre elevers rett til plass på nærskole, har kommunen en restriktiv praksis når det gjelder å innvilge søknader om å gå på annen skole enn nærskolen. Hver søknad behandles individuelt ut fra en vurdering av kapasitet på skolen, samt en vurdering av elevens dokumenterte særskilte behov der valg av skole har vesentlig betydning for elevens skolegang.

Dersom det velges annen skole enn nærskolen, gis det ikke fri skoleskyss selv om eleven da tilfredsstiller kravene til lang, farlig eller vanskelig skolevei.

Slik søker du:

 1. Foresatte sender skriftlig og begrunnet søknad til rektor ved den skolen det ønskes plass ved.
 2. Rektor som har mottatt søknaden kontakter rektor ved elevens nærskole.
 3. Rektor ved den skolen det ønskes plass ved fatter enkeltvedtak.

 

Lovverk:

Opplæringslovens § 8-1

 

Skolegang i annen kommune enn hjemkommunen

Foresatte kan søke om skoleplass i en annen kommune enn hjemkommunen, men har ikke rett til et slikt skolebytte. Hjemkommunen er den kommunen barnet har sin folkeregistrerte adresse i.

Søknad om ikke-kommuneriktig skolegang blir bare unntaksvis innvilget, blant annet fordi en slik ordning medfører økte kostnader for kommunen. Dersom helt spesielle hensyn tilsier det, kan likevel slike søknader innvilges. Dette gjelder i følgende tilfeller:

 • Spesialpedagogiske hensyn som krever at eleven får et tilbud som Ski kommune ikke har
 • Sosialfaglige hensyn
 • Særlig farlig skolevei
  • Elever som er bosatt på Tandbergåsen i Ås kommune, har vanligvis skoleplass ved Ski skole i Ski kommune.
  • Elever som er bosatt ved Taraldrud i Ski kommune vest for E6, har vanligvis sin skoleplass i Oppegård kommune.
 • Spesielle skoletilbud tilpasset talenter innenfor områder som
  • ikke dekkes av læreplanen eller
  • hvor det er opptaksprøver eller
  • kommunen har ikke skoletilbud som ivaretar utviklingsbehov og dette er nødvendig for kvalifisering til yrke

Slik søker du:

 1. Foresatte sender skriftlig og begrunnet søknad om ikke-kommuneriktig skolegang til hjemkommunen.
 2. Hjemkommunen kontakter kommunen der den aktuelle skolen ligger og undersøker om det er plass til eleven ved skolen.
 3. Hjemkommunen fatter enkeltvedtak. Hvis skolebyttet innvilges, stiller hjemkommunen refusjonsgaranti, og eleven skrives inn ved skolen.

For skolegang ved private skoler gjelder Friskolelova.

 

 

Lovverk:

Opplæringslovens § 8-1 Skolen

Friskoleloven


Publisert: 05.10.2015 12:41
Sist endret: 01.02.2017 11:34