Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Elevenes skolemiljø – varsling og oppfølging

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø

Nytt regelverk om skolemiljø- nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende. Opplæringsloven benytter begrepet krenkelser, og med det menes mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 

 

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen.
Hvis en voksen på skolen mistenker eller har kjennskap til at en elev blir krenket skal man alltid:

• gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
• si ifra til rektor
• undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å undersøke og utarbeide en aktivitetsplan som beskriver tiltak som skal sørge for at eleven får det trygt og godt på skolen igjen. Rektor skal informere eleven og deg som foresatt om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Alle tiltak skal evalueres i samarbeid med elev og foresatte. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

Hva gjør du om barnet ditt ikke har det trygt og godt på skolen?

Hvis du som foresatt eller elev opplever krenkelser, må du si i fra til skolens ledelse. Hvis du melder fra til andre på skolen, vil de varsle rektor. Krenkelser kan være vanskelig å fange opp, så vi ønsker at foresatte har lav terskel for å melde fra til skolen hvis eleven ikke har det trygt og godt.  Melding kan skje muntlig eller skriftlig i form av en mail til skolens ledelse

Hvem i kommunen kan du kontakte hvis du har spørsmål?

Du skal alltid først ta kontakt med skolen barnet ditt går på. Hvis elev, foresatte og skole ikke kommer fram til tiltak som er til hjelp for eleven kan PPTs læringsmiljøteam kontaktes. Læringsmiljøteamet vil samarbeide med skolens kontaktpersoner i PPT og vil sammen med dem kunne bistå med å varsle og etablere samarbeid for å følge opp bekymringen sammen med skolen.

Kontakt læringsmiljøteamet

Hva hvis en elev blir krenket av en ansatt på skolen?

Alle som jobber på skolen har ansvar for at krenkelser ikke skal skje. Hvis en elev opplever å bli krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier. Gjelder saken en ansatt i ledelsen varsler en skoleeier direkte. 

Melde saken til Fylkesmannen

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelsen, kan dere melde saken til Fylkesmannen.

  • først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på 

Her kan du melde fra til Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hva kan Fylkesmannen gjøre?

Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp.

Mobbeombud

Mobbeombud Akershus

Fra augst 2018 ble det innført et eget mobbeombud for barnehager og grunnskoler i Akershus. Dette er en prøveordning som skal evalueres innen 1. desember 2019.

Stortinget vedtok 22.mai 2017 at det sulle iverksettes en ordning med mobbeombud på fylkeskommunalt eller regionalt nivå. Formålet med ordningen skal være å bidra til at elever i større grad skal få ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø. Samt å styrke det pågående arbeidet for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing.

I Akershus fylkeskommune er Janne Myrås ansatt som mobbeombud  

Kontaktinformasjon til mobbeombudet i Akershus:

Janne-marie.myras@afk.no

Adresse: Schweigaards gate 10, 0185 OSLO

Mobil: 930 72 533

 

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

Her er en oversikt over nyttige nettsider om temaet: 

Les mer på www.nullmobbing.no

 Les mer om godt skolemiljø på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Les mer på Foreldreutvalget for grunnskoles sine sider

 

 


Publisert: 10.02.2017 14:37
Sist endret: 22.10.2018 11:22