Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Elevenes skolemiljø – varsling og oppfølging

”Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” (Opplæringslovens § 9a)

Opplæringslovens § 9a kalles ofte "elevenes arbeidsmiljølov". Denne skal sikre at elevene det bra på skolen, i et miljø som bidrar til god helse, trivsel og læring, trygghet og sosial tilhørighet. Ved mistanke om eller melding om krenkelser, har skolen plikt til å handle. Det er hver elevs opplevelse av å bli krenket som er utgangspunktet for handlingsplikten.

 

Si fra om dårlig skolemiljø, mobbing og krenkelser

Elever og foresatte har rett til å klage på skolemiljøet, dersom elever ikke har det bra på skolen. Dette gjelder uansett om grunnen til dette er kjent, og uavhengig om det gjelder psykososialt miljø eller fysisk miljø som inneklima og lekeareal. Det gjelder også hvis eleven blir plaget på skoleveien, og uavhengig av om det er medelever eller voksne som står for krenkelsen.

Snakk med en lærer eller rektor, enten i møte, via telefon eller e-post. Uansett hvordan du tar kontakt og hvem du snakker med, vil skolen sette i gang undersøkelser og tiltak for at barnet skal få det bedre.

Skolen har plikt til å handle

Ansatte som får mistanke om eller kjennskap til at elever ikke har det bra på skolen eller på skoleveien, har plikt til å handle. Alle som er ansatt ved skolen har en plikt til å gripe inn, å gjøre undersøkelser og eventuelt å varsle rektor. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle hvilke av disse pliktene som utløses. Dette vil kunne variere og må vurderes konkret av ansatte.

Når elever eller foreldre melder om dårlig skolemiljø, mobbing eller krenkelser, skal skolen undersøke saken så snart som mulig. Rektor skal alltid sende skriftlig vedtak til foreldrene. I vedtaket skal det stå om elevens rett til et godt skolemiljø er brutt, hva skolen har undersøkt og hvilke tiltak de eventuelt setter i gang. Når skolen gjør vedtak i en sak, innebærer det rettigheter og plikter for én eller flere personer. Innholdet i vedtaket er taushetsbelagt.

Du har klagerett

Hvis du mener at det som står i vedtaket ikke hjelper barnet ditt, har du rett til å klage. Hvis du vil klage, må du sende inn klagen innen tre uker etter at du har mottatt brevet med vedtaket. Klagen må nevne hvilken endring du ønsker, og bør være skriftlig. Du bør også begrunne klagen. Du sender klagen til skolen. Det kan få to utfall:

  1. Skolen kan selv oppheve vedtaket og skrive et nytt. Du har også rett til å klage på det nye vedtaket hvis du mener det ikke vil hjelpe barnet ditt.
  2. Hvis skolen ikke vil gjøre endringer, skal kommunen sende saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er endelig klageinstans.

Du har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken. Dersom du allerede har fått alle dokumentene i saken, skal skolen opplyse om det. Du kan la en advokat eller en annen fullmektig bistå og representere deg på alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være en hvilken som helst myndig person eller en organisasjon som du er medlem av.

Du kan si fra flere ganger

Hvis elever eller foresatte opplever at problemet ikke blir løst, eller at tiltakene skolen har satt i gang ikke virker, kan du be skolen sette i gang nye tiltak. Skolen skal da gjøre nye undersøkelser og fatte nytt vedtak der eventuelle nye tiltak beskrives.

 

Lovverk

Opplæringslovens kapittel 9a: Elevenes skolemiljø

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 

Les mer

Retningslinjen for oppfølging av psykososialt læringsmiljø skal sørge for at Ski kommune sikrer at elevene får oppfylt retten til et godt psykososialt miljø i tråd med opplæringslovens kapittel 9a som omhandler elevenes skolemiljø.

Helsedirektoratet har laget en veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler som blant annet beskriver kravene til skolens og kommunens arbeid med det fysiske skolemiljøet.

Retningslinje for oppfølging av psykososialt læringsmiljø i Ski-skolen

nullmobbing.no   fug.no


Publisert: 10.02.2017 14:37
Sist endret: 03.03.2017 13:15