Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skolebytte

Alle barn har rett til plass på nærskolen, definert ut fra barnets folkeregistrerte adresse.

Kommunen har ansvar for å oppfylle retten til opplæring for alle elever som er folkeregistrert i kommunen. Ski kommune har fastsatt skolekretsgrenser som definerer hvilke adresser som hører til hver skole. Disse er definert i Kommunal forskrift om nærskoletilknytning. Foresatte kan søke annen skole enn nærskolen, men eleven har da ikke rett til å få innvilget plass. Slike søknader blir bare unntaksvis innvilget.

Skolebytte til annen skolekrets i Ski kommune

For å sikre andre elevers rett til plass på nærskole, har kommunen en restriktiv praksis når det gjelder å innvilge søknader om å gå på annen skole enn nærskolen. Hver søknad behandles individuelt ut fra en vurdering av kapasitet på skolen, samt en vurdering av elevens dokumenterte særskilte behov der valg av skole har vesentlig betydning for elevens skolegang.

Dersom det velges annen skole enn nærskolen, gis det ikke fri skoleskyss selv om eleven da tilfredsstiller kravene til lang, farlig eller vanskelig skolevei.

Slik søker du:

 1. Foresatte sender skriftlig og begrunnet søknad til rektor ved den skolen det ønskes plass ved.
 2. Rektor som har mottatt søknaden kontakter rektor ved elevens nærskole.
 3. Rektor ved den skolen det ønskes plass ved fatter enkeltvedtak.

 

Lovverk:

Opplæringslovens § 8-1

Skolebytte til skole i en annen kommune

Foresatte kan søke om skoleplass i en annen kommune enn hjemkommunen, men har ikke rett til et slikt skolebytte. Hjemkommunen er den kommunen barnet har sin folkeregistrerte adresse i.

Søknad om ikke-kommuneriktig skolegang blir bare unntaksvis innvilget, blant annet fordi en slik ordning medfører økte kostnader for kommunen. Dersom helt spesielle hensyn tilsier det, kan likevel slike søknader innvilges. Dette gjelder i følgende tilfeller:

 • Spesialpedagogiske hensyn som krever at eleven får et tilbud som Ski kommune ikke har
 • Sosialfaglige hensyn
 • Særlig farlig skolevei
  • Elever som er bosatt på Tandbergåsen i Ås kommune, har vanligvis skoleplass ved Ski skole i Ski kommune.
  • Elever som er bosatt ved Taraldrud i Ski kommune vest for E6, har vanligvis sin skoleplass i Oppegård kommune.
 • Spesielle skoletilbud tilpasset talenter innenfor områder som
  • ikke dekkes av læreplanen eller
  • hvor det er opptaksprøver eller
  • kommunen har ikke skoletilbud som ivaretar utviklingsbehov og dette er nødvendig for kvalifisering til yrke

Slik søker du:

 1. Foresatte sender skriftlig og begrunnet søknad om ikke-kommuneriktig skolegang til hjemkommunen.
 2. Hjemkommunen kontakter kommunen der den aktuelle skolen ligger og undersøker om det er plass til eleven ved skolen.
 3. Hjemkommunen fatter enkeltvedtak. Hvis skolebyttet innvilges, stiller hjemkommunen refusjonsgaranti, og eleven skrives inn ved skolen.

For skolegang ved private skoler gjelder Friskolelova.

 

Lovverk:

Opplæringslovens § 8-1 Skolen

Friskoleloven


Publisert: 05.10.2015 12:47
Sist endret: 28.03.2017 12:42