Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Samarbeid skole-hjem

Det er flere samarbeidsarenaer på forskjellige nivåer rundt skole. Kommunalt foreldreutvalg i Ski kommune henvendte seg til skoleeier med ønske om at det ble utarbeidet en veileder for dette samarbeidet. Veilederen omhandler de forskjellige parters oppgaver, lokalt på den enkelte skole og sentralt i kommunen. Formålet er at veilederen skal være en hjelp i samarbeidet om å utvikle en best mulig skole.

FAU – Foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg eller Foreldrerådets arbeidsutvalg, forkortet FAU, er en del av grunnskolen og basert på foreldrerådet ved hver enkelt skole.

Formål og organisering

Foreldrerådet er alle foreldrene ved skolen. I opplæringslovens §11-4 er oppgavene til foreldrerådet forklart slik: «Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø.»

På nasjonalt plan er det etter loven opprettet et Foreldreutvalg(et) for grunnopplæringen, forkortet FUG. FUG beskriver foreldrerådet på denne måten: «Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et styre (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen.»

I mange kommuner finnes det et kommunalt foreldreutvalg som foreldreutvalget er en del av. Foreldreutvalget består vanligvis av klassekontakter ved skolene, men arbeidsutvalget er formelt et utvalg som springer ut fra foreldrerådet som er alle foreldrene ved en grunnskole.

Et godt skolemiljø

Opplæringslovens § 9a-2 Det fysiske skolemiljøet sier følgende om elevenes skolemiljø:

«Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.

Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.»

Opplæringslovens § 9a-3 Det psykiske skolemiljøet sier følgende om elevenes skolemiljø:

«Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.»

Foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen

Vi gjennomfører brukerundersøkelsene for at elever, lærere og foreldre skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

Ansvarsområder for FAU

Arrangere samlinger

 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
 • Arrangere samlinger for foreldre og lærere

Representere foreldrene

 • Samarbeider med elevrådet, KFU, rektor og lærere
 • Representerer i Brukerråd(SU)
 • Representerer i Skolemiljøutvalget
 • Skaper kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Motta informasjon

 • Fra skolen
 • Fra KFU
 • Om aktuelle politiske saker

Annet som er aktuelt for FAU kan være

 • Saker som angår skolen(skolebudsjett, politikk som gjelder skolen)
 • Å informere og høre alle foreldre om aktuelle saker

KFU – Kommunalt foreldreutvalg

Hovedoppgaven til KFU er å jobbe med overordnede saker som gjelder for alle skolene i Ski. KFU avholder møter og behandler saker ihht årshjulet og vedtekter. Medlemmene i KFU velges av de lokale FAU-ene. Representant fra kommuneadministrasjonen har møterett og talerett i KFU.

Eksempel på årshjul og saker som kan behandles

Juni:

 • Konstituerende møte. Valg i henhold til vedtekter, fastsette utvalgets årshjul for kommende skoleår.

September:

 • Konstituerende møte. Opplæring/informasjon om KFUs funksjon og oppgaver.
 • Gjennomgå vedtekter for KFU
 • Fast punkt: Informasjon om vedtatte og kommende aktuelle politiske saker.

November:

 • Budsjett.
 • Fast punkt: Informasjon om vedtatte og kommende aktuelle politiske saker.

Februar:

 • Elev- og foreldreundersøkelsen på kommunenivå.
 • Fast punkt: Informasjon om vedtatte og kommende aktuelle politiske saker.
 • Nettverk med KFU i regionen?

April:

 • Dialogmøte med Tilstandsrapport for barnehage og skoler med SFO.
 • Fast punkt: Informasjon om vedtatte og kommende aktuelle politiske saker.
Formål

KFU skal være et samordnende og koordinerende organ for foreldre­rådene ved alle grunnskolene i kommunen og ha som formål å

 • arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen
 • være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foreldrene ved alle grunnskolene i kommunen
 • drive informasjonsarbeid og idéskaping og bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom de ulike grunnskolene i kommunen
 • legge til rette for økt foreldreengasjement for derved å gi den enkelte elev et best mulig utbytte av sin skolegang
Organisering

2.1 Utvalgets sammensetning

Utvalget består av en foreldrerepresentant fra hver av grunnskolene, valgt av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Den valgte har møte- og informasjonsplikt i FAU. Hvert medlem har en personlig vara. Er det faste medlemmet forhindret fra å møte, må vedkom­mende selv sørge for å gi beskjed til sin vara. Dersom utvalget ønsker det, kan det velges et arbeidsutvalg på inntil 2 medlemmer i tillegg til sekretær.

2.2 Valgordning

Medlemmene til utvalget velges i mai året før utvalget konstituerer seg og velges for 2 år om gangen. Utvalget velger leder, nestleder og sekretær med funksjonstid på 2 år.

Møteordninger/saksgang

3.1 Møter

Utvalget holder møte når lederen, den som har det administrative ansvar for skolesaker i kommunen eller 2/3 av medlemmene krever det. Det utarbeides en møteplan for hvert halvår. Innkalling til møtene skjer med en ukes varsel. Kommunens administrative leder for skolesaker eller representanter for disse, har møte- og talerett i utvalget, men ikke stemmerett. Når det er ønskelig av hensyn til saker som utvalget vil ta opp, kan personer som ikke er medlemmer inviteres til å være med på møtet med talerett.

3.2 Voteringer

Saker som tas opp og som krever votering i KFU eller arbeidsutvalget, avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen i utvalget dobbeltstemme.

3.3 Saksgang

Utvalget fører møtebok og sender uttalelser og referater fra møtene til utvalget som har ansvar for skolesaker i kommunen/ skoleadministrasjonen, grunnskolene og FAU ved skolene.

3.4 Saker

KFU skal konsentrere sin virksomhet om større saker hvor en felles opptreden på vegne av skolene/FAUene er naturlig/ønskelig. Utvalget avgjør selv hvilke saker dette er etter egne forslag, forslag fra den enkelte FAU eller skoleadministrasjonen. Sakene bør være av en slik art at de berører alle skolene i kommunen eller grupper av disse, men enkeltsaker av allmenn interesse som berører bare en skole, kan i spesielle tilfeller også behandles.

Representasjon i hovedutvalg for skole

Så langt regelverket/bestemmelser gir hjemmel for det, gis KFU anledning til å møte med en representant med talerett i utvalget som har ansvar for skolesaker i kommunen. Representanten velges for 2 år, og bør fortrinnsvis være lederen av KFU.

Økonomi

I forbindelse med spesielle prosjekter/arbeidsoppgaver kan det søkes om midler fra kommunen.

Vedtektsendringer

Endring av organisasjonens vedtekter kan bare vedtas på årsmøtet. Forslag må være styret i hende innen 1. september slik at forslaget kan vedlegges innkalling til årsmøtet. Vedtak om vedtektsendring krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Oppløsning

For oppløsning av organisasjonen kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal organisasjonens midler fordeles likt mellom alle FAU som er representert i KFU.

Brukerråd og dialogprosess

Brukerrådet er et forum hvor brukerne kan møte kommunen for å bli orientert om hva som foregår og gi uttrykk for sine oppfatninger. I dialogprosessen tas saker fra brukerrådet opp med politikerne.

Brukerråd og dialogprosess

Kommunestyret vedtok i sak 42/07 følgende: «Det opprettes brukerråd i kommunens virksomheter i henhold til håndboka i Brukerråd og dialogstyring innen 01.03.08». Dialogprosessen med dialogmøter ble første gang gjennomført våren 2008.

Brukerrådets sammensetning

Opplæringsloven legger en del føringer for samarbeidet med brukerne. Det følger av lovens § 11-1 første ledd at det ved hver grunnskole skal være et samarbeidsutvalg. Det er bestemt at skolenes samarbeidsutvalg også utgjør brukerrådet ved den enkelte skole

Formål

Formålet med brukerrådet er å styrke innflytelse og medvirkning for de som er brukere av tjenesten. Utvikling av kvalitet i tjenestene er et viktig formål med brukerrådet. Et annet er å styrke tillit og dialog mellom tjenesten, brukerne og folkevalgte.

Myndighet

Brukerrådet er et rådgivende organ. Rådet har ikke formell myndighet til å fatte beslutning som «overstyrer» lederen av enheten. Brukerrådets viktigste funksjon er å være medspiller og korrektiv for å utvikle den enkelte virksomhet. Brukerrådet skal ikke involveres i personal og enkeltsaker som behandles av virksomheten.

Virksomhetsleders oppgave og funksjon i brukerråd

 • Virksomhetsleder skal sørge for at det opprettes brukerråd på virksomheten.
 • Virksomhetsleder innkaller til brukerrådsmøte og dialogmøte og skriver referat fra møtene.
Dialogmøte

Dialogmøter avholdes på hver virksomhet én gang per år. Dialogmøtene avholdes i tidsrommet februar – april så langt dette er praktisk mulig. Referatene fra møtene skal sendes til kommunens administrasjon innen 1. mai.

Deltakerne i dialogmøtet er:

 • Brukerrådet
 • Virksomhetsleder
 • Representanter for ansatte i virksomheten/tillitsvalgte
 • 3 kommunestyremedlemmer

Dialogmøtene har til vanlig en tidsramme på ca. 1,5 timer, og ledes av lederen i brukerrådet.

Det er utarbeidet en felles møtemal for dialogmøtene.

Dialogen innebærer lytting og læring, og for politikerne er dette særdeles viktig. De skal bruke den kunnskapen de får på hver virksomhet som grunnlag i sin styringsrolle senere.

Tema på dialogmøte

Virksomhetsleder gir en kort status for virksomheten.Brukerrådets prioriteringer av saker som skal løses på virksomheten (maks tre saker).Brukerrådets prioriteringer mot rammesak (maks tre saker)

Kommunestyrets behandling av rammesak

Kommunestyret vedtar i juni foreløpige økonomiske rammer for neste budsjettår og økonomiplanperioden samt andre føringer for rådmannens arbeid. Referatene fra dialogmøtene legges ved rammesaken, og innspillene fra de ulike brukerrådene sammenstilles med de andre budsjettforutsetningene.

Årshjul for dialogprosessen

Det er utarbeidet et årshjul for dialogprosessen:

Når

Handling/Aktivitet

Innhold/Formål

Hvem   deltar

Ansvar

Hvor

Desember

Innkalling til ordførers møte med   brukerrådslederne/virk-

somhetslederne sendes ut

Be virksomhetslederne videreformidle   til sine brukerrådsledere

 

Politisk sekretariat

 

Januar

Ordførers møte med brukerrådslederne/virksom-hetslederne

Informasjon om dialogprosessen m.v.

Brukerråds-ledere, virksomhets-ledere,   ordfører, rådmann, VL felles-

tjenester, politisk sekre-

tariat

Ordfører og politisk sekre-tariat

Kommunestyresalen

Februar

Fordele KST-repr. på virksomhetene

Avklare med ordfører

 

Politisk sekretariat

 

Februar

Publisere info på nettsidene om   dialogprosessen det aktuelle året

Generell info vedlagt referat fra   ordførers møte i januar, fordeling av kst-repr. og veiledningen for brukerråd

 

Politisk sekretariat

 

Innen 1. mars

Dialogmøter på den enkelte virksomhet   må være avtalt med samtlige deltakere

 

 

VL

 

Februar-april

Dialogmøte på virksom-

hetene

 

Brukerrådets medlemmer, 3 politikere   fra KST, VL, repr. for de ansatte

VL

 

Innen 1. mai

Referat fra dialogmøtene må være   innsendt fra virksomhetene

Kan sendes på e-post eller legges inn   under X-området (felles)

 

VL

 

Mai

Oversende samtlige referater fra   dialogmøtene til økonomiavdelingen

Referatene skal følge saken til formannskap   og kommunestyre

 

Politisk sekretariat

 

juni

Formannskap

Formannskapet behandler rammesak med   brukerinnspill

 

 

 

juni

Kommunestyre - Rammesak vedtas

Kommunestyret  behandler rammesak med brukerinnspill

 

 

 

August - desember

Ordinære brukerrådsmøter evt. med innbydelse til politikerne

Langsiktig perspektiv for virksomhetene

Brukerrådet, VL, ansatte, politikere

VL

På virksomhetene


Publisert: 05.10.2015 15:07
Sist endret: 16.06.2017 08:29