Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Økt skolenærvær

Det å være tilstede på skolen, å delta i undervisning og i fellesskap med andre elever, er avgjørende for barn og unges læring, utvikling og psykiske helse. Motsatt utgjør høyt skolefravær en betydelig risiko og belastning for de elevene det gjelder. Arbeidet med å forebygge og begrense skolefravær er slik et vesentlig anliggende både av individuelle og samfunnsmessige årsaker.

Høsten 2014 ble det utarbeidet en kommunalt forankret retningslinje for "Håndtering av elevfravær og bekymringsfullt skolefravær" samt en "Veileder for arbeid med bekymringsfullt skolefravær" i Ski kommune. Sentralt i arbeidet med bekymringsfullt fravær er prinsippet om tidlig oppdagelse og intervensjon for elever som har en begynnende fraværsproblematikk. Gjennom retningslinjen og veilederen har skolene konkrete rutiner for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Implementeringen av rutinene er en pågående prosess i et samarbeid mellom skolene og PPT. 

Kontaktlærer er vesentlig i dette arbeidet, og har sammen med lærerteam og skolens ledelse oppgaver i form av tidlig oppdagelse av begynnende fravær, kartleggingssamtaler med elev og foreldre, drøfting av tiltak i skolens ressursteam og igangsetting av tiltak på skolen for å hjelpe eleven til økt skolenærvær. PP-tjenesten og andre kommunale hjelpeinstanser er viktige samarbeidspartnere for skolen i arbeidet.

Skolene kan finne verktøy som sjekklister for kartleggingssamtaler, mal for melding til internt ressursteam og samarbeidsavtale på siden til PPT.


Publisert: 30.10.2015 15:15
Sist endret: 05.01.2017 08:58