Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kompetanseutvikling grunnskole

I tråd med Strategiplan for oppvekst 2016-2025 satser Ski kommune på helhetlig og skolebasert kompetanseutvikling for at Ski-skolen skal bli best mulig. Kompetanseutviklingen foregår på flere nivåer og områder. Godt læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter er viktige satsingsområder for Ski-skolen.

Jublende barnStrategiplanseminar

Skole- og barnehageledere samles årlig for å vurdere ståsted og videre utviklingsarbeid i tråd med Strategiplan for oppvekst 2016-2025.

Rektormøter og skoleledernettverk

Rektorgruppa har regelmessige møter, og samarbeider om sentrale pedagogiske og administrative oppgaver for å oppnå en god og mest mulig enhetlig Ski-skole.

Skoleledernettverk er etablert for å støtte rektorer og inspektører i å lede utviklingsarbeid på egen skole.

NettOpp

Kommunen har etablert fagnettverk for felles faglig utvikling innenfor oppvekstområdet. Kommunalsjef, rektorer, virksomhetsleder for barnehage, virksomhetsleder for Familiens hus og virksomhetsleder for Pedagogisk virksomhet deltar fast, mens øvrig skole- og barnehageledelse inviteres sammen med andre aktuelle ressurspersoner når det er hensiktsmessig.

Lærende nettverk

Ressurslærere fra hver skole deltar på nettverkssamlinger, og bistår rektor på egen skole i utviklingsarbeid knyttet til nettverkenes fokusområder.

I tillegg er det etablert nettverk innenfor PALS-arbeidet og nettverk for ressursteamkoordinatorer.

Skolebasert utvikling

Skolene i Ski vil på bakgrunn av behov knyttet til den enkelte skole initiere lokalt utviklingsarbeid, og de kan søke om kommunale kompetansehevingsmidler til dette formålet. Utviklingsarbeidet må være forankret i Strategiplan for oppvekst 2016-2025.

Alle skolene i Ski deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring 2016-18.

Alle ungdomsskolene i Ski har deltatt i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling.

Kompetanseutvikling for lærere

Enkeltlærere i Ski kan søke om sentrale stipendmidler for egen etter- og videreutdanning.


Publisert: 30.10.2015 09:04
Sist endret: 23.01.2017 10:25