Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring

Hovedmålet med arbeidet er å gjøre Ski-skolene enda bedre i stand til å favne flest mulig elever innenfor et tilpasset opplæringstilbud og dermed redusere behovet for spesialundervisning. Arbeidet ble igangsatt i 2009 og er fortsatt et viktig satsningsområde. Sentrale områder er ressursteam, tilpasset opplæring, systemtiltak og styrkning av PPT.

Tilpasset opplæring, systemtiltak og spesialundervisning

Alle elever har krav på at skolen tilrettelegger opplæringen. Skolens tilretteleggingstiltak og systemtiltak kan ses på som deres "verktøykasse" for å tilrettelegge for elever med faglige og/eller sosiale utfordringer.Elever som vurderes ikke å ha et tilfredsstillende utbytte av ordinære undervisning med de tilretteleggingstiltak eller systemtiltak skolen tilbyr, har behov for spesialundervisning.

Modellen nedenfor visualiserer hvordan dette kan se ut på en skole. Skolens tilretteleggingsmuligheter vil variere noe basert på lokale vurderinger og prioriteringer. Modell over tilpasset opplæring, systemtiltak og spesialundervisning

Sentrale innsatsområder

Ressursteam

Ressursteam ledes av rektor, og ressursteamkoordinator bistår med koordinering og planlegging. Skolens ansatte ber om bistand fra ressursteam via internt meldeskjema. For å drøfte navngitte elever må foresatte samtykke til dette.Retningslinje for arbeid i ressursteam

Ressursteam arbeider etter fastlagt årshjul og bidrar med bl.a.:

 • observasjon
 • veiledning av lærere
 • drøfting av elever med bekymringsfull utvikling
 • observasjon, kartlegging og utprøving av tilretteleggingstiltak
 • koordinering av aktuelle tiltak og samarbeid med øvrige hjelpeapparat

Internt ressursteam
Internt ressursteam består av rektor, ressursteamkoordinator og ressurspersoner på skolen. Internt ressursteam har hyppige møter.

Utvidet ressursteam
Utvidet ressursteam består av internt ressursteam, og i tillegg skolens kontaktpersoner i PPT og det øvrige kommunale hjelpeapparatet. Utvidet ressursteam har regelmessige møter.

 

Tilpasset opplæring

Det er nasjonalt og kommunalt stort fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring.

«Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen og er nedfelt i opplæringsloven § 1-3. Her fremgår det at «opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten» (...) Ved å variere mellom ulike typer arbeidsoppgaver, arbeidsmåter, lærestoff, læremidler og organisering, skaper læreren et læringsmiljø hvor denne balansen blir ivaretatt. Skolen skal bruke sin kompetanse til å lede læringsprosesser som tar utgangspunkt i de forutsetninger og evner elevene har (...)».

Alle elever har krav på tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring kan være veldig mye forskjellig og kan varierer noe fra skole til skole, basert på vurderinger gjort av den enkelte skole.

Eksempler på tilpasset opplæring kan være:

 • tilpasset arbeidsplan for det tilrettelegges i form av variert arbeidsmengde, forskjellige oppgaver og ulik vanskegrad
 • varierte arbeidsoppgaver og arbeidsmåter kan være bruk av praktiske oppgaver, innfyllingsoppgaver, skriftlige besvarelser, drøftingsoppgaver eller "grubleoppgaver"
 • variert lærestoff og læremidler kan være bruk av ulike konkreter, forskjellige praktiske gjenstander eller "uteskole", tekster eller bøker med forskjellige vanskelighetsgrad, eller bruk av digitale verktøy eller pedagogiske programvare
 • variert organisering kan være oppgaveløsning eller undervisning en og en, i liten gruppe, i større gruppe eller i full klasse

 

Systemtiltak

Systemtiltak er konkretisering av tilpasset opplæring i form av periodevise intensive kurs med kartlegging i forkant og etterkant for å evaluere elevens læringsutbytte. Tiltakene skal være forsket på og vise seg å gi ønskete resultater for elevene våre.

Eksempler på systemtiltak innenfor grunnleggende ferdigheter:

 • arbeidsplangrupper
 • språkverksted
 • lesekurs
 • skrivekurs
 • regnekurs
 • bruk av digitale verktøy og pedagogisk programvare

Eksempler på systemtiltak innenfor sosiale ferdigheter:

 • sinnemestring
 • sjekk inn/sjekk ut
 • psykologisk førstehjelp
 • SNAP (stop now and plan)
 • ART (aggression replacement training)

 

PPT er en sentral aktør

Les mer om PPTs arbeid på tjenestens egne sider.

Kommunens arbeid blir lagt merke til

Arbeidet med "Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring" har blitt lagt merke til av andre kommuner, høyskoler og organisasjoner siden oppstarten. I juni 2015 ble Ski kommune invitert til Arendalskonferansen for å presentere arbeidet. Her finner du presetasjonen fra konferansen.


Publisert: 13.10.2015 12:28
Sist endret: 07.06.2017 10:57